претходна
наредна

1801
ОБРАДОВИЋ, Славољуб
        Лице и наличје историје у прози за децу / Славољуб Обрадовић. - Изд. 1. - Ниш : Књижевна заједница "Вељко Видаковић", 2007 (Доњи Матејевац : МБ Графика). - 320 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 317.
ISBN 978-86-83839-62-9 (брош.)

821.163.41.09-93
COBISS.CG-ID 145456908

1802
OSOLNIK, Vladimir
        Literarna zgodovina o Petru II. Petroviću Njegošu / Vladimir Osolnik ; [prevod povzetka Petra Golob]. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003. - 231 str. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

Bibliografija: str. 204-212. - Summary. - Registar. - Dokt. disert., Fil. fak., Ljubljana, 2003.
ISBN 86-7207-154-9 (broš.)

821.163.4.09-13
COBISS.CG-ID 116977420

1803
ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Бранислав
        Филозофија у "Горском вијенцу" / Бранислав Петронијевић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 83 стр. : слика П. II Петровића Његоша ; 21 cm

Тираж 500. - Фототипско изд.: Нови Сад : Штампарија српске књижаре браће М. Поповића, 1908.
ISBN 978-86-427-0730-3

821.163.4.09-13 Петровић Његош П. II
14 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 11784464

1804
ПИЖУРИЦА, Крсто Р.
        Добродошлице / Крсто Р. Пижурица. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Краљево : Графика). - 188 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Есеји, критике, студије)

Тираж 500.
ISBN 978-86-427-0738-9

821.163.4.09"18/19"
COBISS.CG-ID 12007696

1805
ПИЖУРИЦА, Крсто
        Проблеми морала у прози Михаила Лалића / Крсто Пижурица. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Краљево : Графика). - 224 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Есеји, критике, студије / Унирекс, Подгорица)

Тираж 500. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-427-0706-8

821.163.4.09 Лалић М.
COBISS.CG-ID 11215888

1806
        POETIKA djetinjstva : književna kritika o djelu Dušana Đurišića / [priredio] Milutin Đuričković. - Danilovgrad : Kulturno-informativni centar "Bijeli Pavle", 2007 (Podgorica : Specijal). - 295 str. : slika D. Đurišića ; 20 cm. - (Biblioteka Kritika / KIC "Bijeli Pavle", Danilovgrad)

Tiraž 500. - Bio-bliografija: str. 281-287. - Bibliografija uz više radova. - Registar.
ISBN 978-86-85733-08-0 (broš.)

821.163.4.09-93-1 Ђуришић Д.
COBISS.CG-ID 12108560

1807
ПОПОВИЋ, Бранко
        Тумачења : изабрани огледи / Бранко Поповић ; уредник Ново Вуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 295 стр. ; 24 cm. - (Посебни радови / Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица ; књ. 14)

Тираж 500. - Тумачења Бранка Поповића / Славко Гордић: стр. 9-13. - Биографија: стр. 242-244. - Библиографија: стр. 245-283. - Регистри.
ISBN 86-7215-130-5

821.163.4.09"19"
016:929 Поповић Б.
012 Поповић Б.
COBISS.CG-ID 7271696

1808
РАДОВИЋ, Душан
        Београде, добро јутро / Душан Радовић. - Подгорица : Октоих : Нова књига, 2003 (Ужице : "Лапчевић"). - 379 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Избори)

Тираж 1000. - Душан Радовић-признати геније непризнате књижевности / Матија Бећковић: стр. 5-15. - Белешка о писцу: стр. 379.
ISBN 86-7659-278-0 !

821.163.4.09 Радовић Д.
821.163.4-84
COBISS.CG-ID 13874448

1809
РАДУЛОВИЋ, Зорица
        Поступци обликовања текста у "Злом прољећу" Михаила Лалића / Зорица Радуловић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 69-77 : репродукција Д.Караџића ; 24 cm

Summary. - П. о. : Гласник Одјељења умјетности ; бр. 25.

821.163.4.09-31 Лалић М.
COBISS.CG-ID 512234470

1810
РАДУЛОВИЋ, Љубомир Б.
        Andrić : hroničar i vizionar / Ljubomir B. Radulović. - Podgorica : Udruženje književnika Crne Gore, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 234 str. : slika autora i I. Andrića ; 21 cm

Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 233.
ISBN 978-86-85817-11-3

821.163.4.09 Андрић И.
COBISS.CG-ID 11495440

1811
СТРИКОВИЋ, Јован Н.
        Освајање стварности / Јован Н. Стриковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [11]-16 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512093670

1812
ТОМИЋ, Лидија
        Књижевни свијет Михаила Лалића / Лидија Томић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 143-153 : репродукција Д.Караџића ; 24 cm

Summary. - П. о. : Гласник Одјељења умјетности ; бр. 25.

821.163.4.09(497.16) Лалић М.
COBISS.CG-ID 512234726

1813
ЋОСОВИЋ, Миладин
        Нестварна стварност у делима Миодрага Ристовића / Миладин Ћосовић. - Горњи Милановац : Лио, 2007 (Чачак : Максима-М). - 128 стр. ; 17 cm

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 127. - Библиографија: стр. 125-126.
ISBN 978-86-83697-37-3 (брош.)

821.163.41.09 Ристовић М.
COBISS.CG-ID 138731276

1814
ЦВИЈЕТИЋ, Маја
        Pekićev Orvel : ogled o bliskosti / Maja Cvijetić. - Beograd : Plato ; Sremska Mitrovica : Fond Atanasije Stojković, 2007 (Beograd : Plato). - 199 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Posle Orfeja)

"Ova knjiga je skraćen i delimično prerađen tekst magistarskog rada Antiutopija Džordža Orvela i njen odjek u prozi Borislava Pekića, odbranjenog na Filološkom fakultetu u Beogradu 2006. godine ..." --> str. 5. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 179-199.
ISBN 978-86-447-0405-8 (broš.)

821.163.41.09 Пекић Б.
821.163.4 Пекић, Б.111].091
COBISS.CG-ID 144046092

1815
ЦЕРОВИЋ, Вук
        Сунчано дјетињство Жарка Ђуровића / Вук Церовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 169-180 ; 24 cm

Литература: стр.180. - Резјуме. - П. о. : Гласник Одјељења умјетности ; бр. 25.

821.163.4.09-93-1 Ђуровић Ж.
COBISS.CG-ID 512235494

1816
ЧАЂЕНОВИЋ, Јован
        Наши писци о злу домаћему / Јован Чађеновић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 246 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Едиција Стварање / Удружење књижевника Црне Горе, Подгорица ; 60)

Тираж 300. - Стваралачка визија у служби људској истини и уметничкој лепоти / Милутин Шљиванчанин: стр. 7-23. - Биљешка о писцу: стр. 243-244.
ISBN 978-86-85817-09-0

821.163.4.09
821.163.4.09 Чађеновић Ј.
COBISS.CG-ID 11429392

1817
ЧОЛАКОВИЋ, Златан
        Epika Avda Međedovića : kritičko izdanje. Knj. 1, Ženidba Smailagić Meha = The Epics of Avdo Međedović : a critical edition. Vol. 1, The Wedding of Smailagić Meho / Zlatan Čolaković ; uvod ; introduction by Robert L. Fowler. - Podgorica : Almanah, cop. 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 524 str. : slika autora ; 25 cm. - (Biblioteka Baština / Almanah, Podgorica)

Tekst djelimično i na engl. jeziku. - Tiraž 1000. - Almanah i epika Bošnjaka Crne Gore / Šerbo Rastoder: str. 11-15. - Uvod ; Introduction: str. 19-25. - Autor i autori priloga: str. 7-11. - Bilješke uz tekst. - Rječnik epike Avda Međedovića / Adnan Čirgić: str. 505-522. - Bibliografija Avda Međedovića / Zlatan Čolaković: str. 493-499.
ISBN 978-86-85557-07-1

821.163.4.09-13 Међедовић А.
821.163.4.09-13:398
012 Међедовић А.
COBISS.CG-ID 11235600

1818
ЧОЛАКОВИЋ, Златан
        Epika Avda Međedovića : kritičko izdanje. Knj. 2, Izabrane epske pjesme Avda Međedovića = The Epics of Avdo Međedović : a critical edition. Vol. 2, The Selected Epic Poems of Avdo Međedović / Zlatan Čolaković ; uvod = introduction by Robert L. Fowler. - Podgorica : Almanah, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - Str. 525-1001, XLII : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Baština / Almanah, Podgorica)

Tekst na srp. i engl. jeziku. - Slika autora. - Tiraž 1000. - Introduction: str. 539-545. - Author and List of Contributors: str. 531-535. - Bilješke uz tekst. - Appendices ; Dodaci: str. I-XLII. - Registar.
ISBN 978-86-85575-08-8 (knj. 2)

821.163.4.09-13 Међедовић А.
821.163.4.09-13:398
COBISS.CG-ID 11360784


821.163.4-1 ПОЕЗИЈА


1819
АЛВИРОВИЋ, Хаџи Иван В.
        Срећници : песме / Хаџи Иван В. Алвировић. - Херцег Нови : аутор, 2003 (Бешка : Grafo-štampa W). - 84 стр. ; 21 cm

Тираж 200.
(Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 8637968

1820
АЛЕКСИЋ, Милорад Л.
        Туга и бол за сином : збирка песама / Милорад Лазара Алексић ; [аутор фотографија Милорад Лазара Алексић]. - 2. допуњено изд. - Приштина : М. Л. Алексић, 2007 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). - VI, 133, III стр. : фотогр. ; 21 cm

Кор. насл. - Слика аутора. - Тираж 100. - Рецензије / Вукашин Баћовић, Шуњевић Чедомир-Чедо: стр. I-VI. - Биографски подаци аутора / Чедомир-Чедо Шуњевић: стр. I-III.
ISBN 978-86-910521-0-2 (картон)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 143017740

1821
АНДРИЋ, Жељана
        Заточено небо / Жељана Андрић. - Пљевља : Књижевни клуб "Далма", 2007 (Ужице : Графичар). - 66 стр. ; 20 cm

Тираж 500.
ISBN 978-86-85571-04-6

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11498000

1822
АЧКОВИЋ, Ранислав
        Сан нашег језика / Ранислав Ачковић. - Подгорица : Удружење књижевника, 2007 (Цетиње : Обод). - 57 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Едиција Стварање / Удружење књижевника, Подгорица ; 60)

Тираж 500. - Биљешка о Р. Ачковићу: стр. 57.
ISBN 86-85817-03-X

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 10862352

1823
АЏИЋ, Вуко
        Прелазак Васојевића у Србију 1861. године / Вуко П. Аџић ; [за штампу приредио Мојсије В. Аџић]. - 2. изд. - Андријевица : Комови, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 62 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Ријеч приређивача: стр. 11-14. - Предговор уз пјесму / аутор: стр. 17-22. - Репринт изд.: Загреб : Просвјета, 1966.
ISBN 978-86-7794-058-4 (брош.)821.163.4-13
COBISS.CG-ID 11639568

1824
АШАНИН, Мијајло В.
        Oslonac / Mijajlo V. Ašanin. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 81 str. ; 14 cm

Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 81.
ISBN 978-86-7792-109-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11782160

1825
БАКОВИЋ, Благоје
        Сећање на мраве / Благоје Баковић. - Нови Сад : Прометеј, 2007 (Нови Сад : Maxima graf). - 160 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија)

ISBN 978-86-515-0175-6

821.163.4-14
COBISS.CG-ID 229061383

1826
БАКРАЧ, Милица
        Азбучник / Милица Бакрач. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2007 (Београд : Интерпрес). - 83 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Азбучник Милице Бакрач - Ода српском језику испјевана "језиком савског вина" / Јелица Стојановић: стр. 73-77. - Милица Бакрач Азбучник : збирка поезије посвећена одбрани српског језика у Црној Гори / Драгана Керкез: стр. 79-81. - Биљешка о писцу: стр. 83.
ISBN 978-9940-9069-3-1

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11979792

1827
БАКРАЧ, Момчило
        Надница за бекетовање / Момчило Бакрач. - Нови Сад : Прометеј, 2007 (Нови Сад : Прометеј). - 134 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Читалачка значка)

Податак о год. издања преузет из ЦИП-а. - Слово о аутору / Алојз Мауриц: стр. 131.
ISBN 978-86-515-0085-8 (брош.) ISBN 86-515-0085-8

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 224539655

1828
БАЋАН, Илија
        Скадарско стихословље : из дневника једног калуђера / јеромонах Илија (Баћан). - Подгорица : Фондација "Радоман Рацо Станишић", 2007 (Подгорица : Спектар). - 112 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија / Фондација "Радоман Рацо Станишић", Подгорица)

Тираж 500.
ISBN 978-86-85763-02-1

821.163.4-141
COBISS.CG-ID 11766288

1829
БАХОВИЋ-Ћеранић, Зумка
        Prosuti biseri / Zumka Bahović-Ćeranić. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 95 str. : slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Poezija / Pegaz, Bijelo Polje)

Tiraž 300. - Bilješka o piscu: str. 91.
ISBN 978-86-7792-082-1 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11261968

1830
БЕЗАРЕВИЋ, Магда
        Испричано ћутњом / Магда Безаревић. - Врбас : Слово, 2002 (Бечеј : Пролетер). - 40 стр. ; 20 cm

Тираж 250.821.163.4-14
COBISS.CG-ID 178969095

претходна
наредна