претходна
наредна

601
ЦРНА Гора. Устав
        Ustav Crne Gore / [glavni i odgovorni urednik Momčilo Vujošević ; urednik Mile Bakić]. - Podgorica : Službeni list Crne Gore, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 79 str. ; 19 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7442-050-8

342.4(497.16)"2006"
COBISS.CG-ID 12226320

602
ЧАБАРКАПА, Драган
        Функционисање парламентаризма у Републици Црној Гори на основу Устава од 1992. године : магистарски рад / Драган Чабаркапа ; ментор Јовица Тркуља. - Београд : [аутор], 2002. - 186 листа ; 30 cm

Биљешке уз текст. - Библиографија: листови 181-186. - Умножено за одбрану. - Прав. фак., Унив. у Београду.342.53:342.4(497.16)"1992"(043.2)
328:342.4(497.16)"1992"(043.2)
COBISS.CG-ID 11684112

603
ШУКОВИЋ, Мијат
        Отварање научног скупа : [Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену] / Мијат Шуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [5]-9 ; 24 cm

П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.342.4(497.16)(063)"1905"
COBISS.CG-ID 512088806

604
ШУКОВИЋ, Мијат
        Чињеницама против неистинитих тврдњи, заблуда, предрасуда, кривотворења / Мијат Шуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [31]-74 ; 24 cm

П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.342.4(497.16)"1905"
COBISS.CG-ID 512088294


342.7 ЉУДСКА ПРАВА


605
        IZVJEŠTAJ o radu za 2006. godinu / Ombudsman, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda. - Podgorica : Ombudsman, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, 2007. - 181 str. ; 30 cm

342.7(497.16)"2006"(047)
COBISS.CG-ID 512244454

606
МИХАИЛОВИЋ, Ирена
        Pravo privatnosti i njegova zaštita : završni rad / Irena Mihailović ; [mentor Milan Marković]. - Podgorica : [I. Mihailović], 2007. - 20 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 20. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

342.721
COBISS.CG-ID 512075496

607
        PRAKTIČNA primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama : priručnik / [autori Blaženka Dabanović ... et al.]. - Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 61 str. ; 30 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 1000. - Sadrži i: Zakon o slobodnom pristupu informacijama.
ISBN 978-86-85819-10-0 (broš.)

342.72:005.57]:35(497.16)(094.5)
342.72:005.57]:35(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 11321616

608
        RODNA ravnopravnost u opštinama : priručnik / uredila Nada Drobnjak. - Podgorica : [Vlada Republike Crne Gore, Kancelarija za ravnopravnost polova], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 95 str. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Organizacija za bezbjednost i saradnju u Evropi, Misija u Crnoj Gori [i] Vlada Republike Crne Gore, Generalni sekretarijat - Kancelarija za rodnu ravnopravnost.
(Broš.)

342.722-055.1/.3:352(035)
COBISS.CG-ID 12558352

609
СРЕДАНОВИЋ, Блажо
        Crnogorska dijaspora od raspada SRJ do suvereniteta / Blažo Sredanović. - Petrovac ; San Francisko : MAA, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 230 str., [42] str. s tablama : ilustr. ; 20 cm

Slika autora. - Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 225.
ISBN 978-9940-9076-0-0 (broš.)

342.745.3-054.7(=1:497.16)
342.7:314.15(=1:497.16)
COBISS.CG-ID 11865616

610
        STRATEGIJA za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori 2008-2012 : (politika Vlade prema romskoj manjini). - Podgorica : [Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 28, 30 str. ; 29 cm

Nasl. str. prištampanog engl. prevoda: Strategy for the improvement of the position of RAE population in Montenegro 2008-2012: (Government policy towards Roma minority). - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smjerovima. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Na vrhu nasl. str.: Crna Gora, Vlada Crne Gore.
(Broš.)

342.724(=214.58)(497.16)
COBISS.CG-ID 14763024

611
        UDHËRRËFYES i vogël për të drejtat e njeriut / [përgatitën Aida Megjedoviq, Kerim Megjedoviq]. - Nikshiq : Agjencia për demokraci lokale, 2007 (Podgorica : Print). - 28 str. : ilustr. ; 23 x 23 cm

Kor. nasl. - Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 26.
ISBN 978-86-909395-1-0 (broš.)

342.7(035)
COBISS.CG-ID 11163664

612
ЧЕЧОВИЋ, Радмила
        Prava djece u Crnoj Gori : (osnovni principi, pravo na obrazovanje) : završni rad / Radmila Čečović ; mentor Čedo Veljić. - Podgorica : [R. Čečović], 2007. - 16 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 16. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

342.726-053.2(497.16)
COBISS.CG-ID 512086504


342.8 ИЗБОРНО ПРАВО. ИЗБОРНИ СИСТЕМИ


613
        GRAĐANSKO nadgledanje izbora : [izvještaj sa Predsjedničkih izbora u Crnoj Gori prvo i ponovljeno glasanje, 22. decembar 2002-9. februar 2003.] / [pripremili Veselin Pavićević ... et al.]. - Podgorica : Centar za monitoring-CEMI, 2003 ([s. l. : s. n.]). - 55 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Stv. nasl. nad tekstom: Pravno-politički okvir i učinci Predsjedničkih izbora. - Tiraž 500.
(Broš.)

342.843.4(497.16)
COBISS.CG-ID 10314512

614
        GRAĐANSKO nadgledanje izbora : [izvještaj sa Predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, 11. maja, 2003.godine] / [pripremili Veselin Pavićević ... et al.]. - Podgorica : Centar za monitoring-CEMI, 2003 ([s. l. : s. n.]). - 61 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Stv. nasl. nad tekstom: Pravno-politički okvir i učinci predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 11. maja 2003. - Tiraž 500. - Sammary: Legal and Political Frame and i Imact of Presidental Elections in Montenegro Held on May 11th 2003 / Veselin Pavićević, Srdjan Darmanovic. - Summary of activities CEMI conducted during civil monitoring of Presidential elections, May 2003.
(Broš.)

342.843.4
COBISS.CG-ID 10313744

615
        IZBORI i izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori : 1990-2006 / Veselin Pavićević ... [et al.]. - 2. dopunjeno izd. - Podgorica : Centar za monitoring - CEMI, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 289 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85547-10-2 (broš.)

342.8(497.16)"1990/2006"
342.82(497.16)"1990/2006"
COBISS.CG-ID 11448336

616
        IZMJENE izbornog zakona : prilozi za raspravu / [Marjana Pajvačić ... et al.]. - Podgorica : Centar za monitoring - CEMI, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 151 str. : tabele ; 25 cm. - (Edicija Izbori i partije)

Podatak o autorima preuzet iz sadržaja. - "Publikacija ... je ... jedan od rezultata projekta 'Unapređenje izbornog zakonodavnog okvira u Crnoj Gori: Kampanja javnog zastupanja' koji realizuje Centar za monitoring CEMI ... Cilj ... je pripremanje adekvatne podloge za usvajanje novog izbornog zakona u Skupštini Crne Gore ... " ---> predgovor. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85547-14-0 (broš.)

342.8(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 12053008


343 КРИВИЧНО ПРАВО


617
ГРУБАЧ, Момчило
        Krivično procesno pravo / Momčilo Grubač. - 3. dopunjeno i ažurirano izd. - Beograd : Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava "Projuris", 2007 (Beograd : BIG štampa). - 177 str. ; 21 cm. - (Priručnik za polaganje pravosudnog ispita / Projuris, Beograd ; 3)

Tiraž 1000. - Spisak propisa i objašnjenje skraćenica: str. 173-177.
ISBN 978-86-86105-22-6 (Broš.)

343(075.9)
343.1
COBISS.CG-ID 141007628

618
КОВАЧЕВИЋ, Итана
        Djeca govore : rizik i otpornost na trgovinu djecom u Jugoistočnoj Evropi : izvještaj za Crnu Goru / [autori Itana Kovačević, Verica Mirović]. - Podgorica : Save the Children u Crnoj Gori, 2007 (Podgorica : AP Print). - 153 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 147-148. - Rezime.
ISBN 978-86-85737-03-9 (broš.)

343.431-053.2(497.16)(060.55)
342.726-053.2(060.55)
COBISS.CG-ID 11436048

619
ЛАЗАРЕВИЋ, Љубиша
        Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore / Ljubiša Lazarević, Branko Vučković, Vesna Vučković. - 2. izm[i]jenjeno i dopunjeno izd. - Cetinje : Štamparija Obod, 2007 (Cetinje : Obod). - 1192 str. ; 24 cm

Tiraž 600. - Registar.
ISBN 978-86-7420-039-1

343.21(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 11994640


343.1 КРИВИЧНИ ПОСТУПАК


620
БОШКОВИЋ, Мићо
        Основи детективске делатности : са освртом на оперативну делатност полиције / Мићо Бошковић, Александар Бошковић. - Бар : Факултет за пословни менаџмент, 2007 (Подгорица : Побједа). - 162 стр. ; 25 cm

Тираж 150. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 159-160.
ISBN 978-86-85755-15-6 (Брош.)343.123.12(075.8)
COBISS.CG-ID 12175888


343.2 КРИВИЧНО ПРАВО. ОПШТА ПИТАЊА


621
ЛАЗАРЕВИЋ, Љубиша
        Komentar Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela / Ljubiša Lazarević, Branko Vučković, Vesna Vučković. - Cetinje : Štamparija Obod, 2007 (Cetinje : Obod). - 224 str. ; 24 cm

Tiraž 800. - Sadrži i: Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

343.221:347.19(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 11258128

622
ПОПОВИЋ-Гаврановић, Дијана
        Priručnik o grupnom radu sa maloljetnicima kojima je izrečena vaspitna mjera-pojačani nadzor organa starateljstva (PNOS) / [napisala i priredila Dijana Popović-Gavranović]. - Podgorica : Save the Children (UK), Program u Crnoj Gori, 2007 (Bar : MV Print). - 453 str. ; 21 cm

Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 100. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 449-450.
ISBN 978-86-85737-01-5 (Broš.)

343.224-053.6:343.244]:343.85(035)
COBISS.CG-ID 11309328

623
ЧЕЈОВИЋ, Бора, 1941-
        Кривично право / Бора Чејовић. - 10. измењено и допуњено изд. - Београд : Досије, 2007 (Београд : Досије). - XXIV, 695 стр. ; 25 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 693-695.
ISBN 978-86-7738-078-6

343.21(075.8)
343.23(075.8)
343.3/.7(075.8)
COBISS.CG-ID 144316428


343.24/.29 КАЗНЕ


624
МАРИНОВИЋ, Светислав
        Kaznena istorija Crne Gore / Svetislav Marinović. - Podgorica : Crnogorska izdanja, 2007 (Cetinje : Cicero). - 759 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Predgovor / Branko Pavićević: str. 7-9. - Koherentna sinteza krivičnopravne istorije Crne Gore : pogovo / Marijan Mašo Mijić: str. 739-749. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 750-754. - Sadrži i: Stega ; Zakonik opšči Crnogorski i Brdski ; Zakoni otečestva ; Danilov zakonik ; Krivični zakonik za Knjaževinu Crnu Goru ; Vojno krivični zakon.
ISBN 978-9940-510-00-8

343.24/.29(497.16)(091)
343(497.16)(094.3)".../1918"
COBISS.CG-ID 11728656


343.3/.7 КРИВИЧНА ДЈЕЛА. ВРСТЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА


625
ВУЧИНИЋ, Александар
        Javne nabavke i korupcija : magistarski rad / Aleksandar Vučinić ; [mentor Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 79 listova ; 30 cm

Ab[p]strakt rada ; Abstract of Thesis. - Bibliografija: 77-79. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

343.352:336.531(043.2)
COBISS.CG-ID 11893264

626
KOVAČEVIĆ, Itana
        Children Speak Out : Trafficking Risk and Resilience in Southeast Europe : Montenegro report / [authors Itana Kovačević, Verica Mirović ; translator Tanja Luburić]. - Podgorica : Save the Children u Crnoj Gori, 2007 (Podgorica : AP Print). - 169 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 300. - Bibliography: str. 162-163. - Summary.
ISBN 978-86-85737-04-6 (broš.)

343.431-053.2(497.16)(060.55)
342.726-053.2(060.55)
COBISS.CG-ID 11437328

627
МИТРОВИЋ, Предраг Б.
        Korupcija u zemljama u tranziciji sa posebnim osvrtom na korupciju u procesu privatizacije : magistarski rad / Predrag B. Mitrović ; mentor Dragor Hiber. - Podgorica : [s. n.], 2002. - 124 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Postdiplomske studije, "Preduzetnička ekonomija - Finansijski menadžment". - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 118-120. - Mag. rad, Ekonom. fak., Podgorica, 2002.

343.352:343.37(043.2)
343.352:334.722(043.2)
COBISS.CG-ID 2180365


343.8 ПЕНОЛОГИЈА. ИЗВРШАВАЊЕ КАЗНИ. ПРЕВЕНЦИЈА


628
ЛУКОВИЋ, Милан
        Оплакане сузе са камена : једно време пред истином ћути : одбрана истине / Милан Луковић. - Београд : М. Луковић, 2007 (Београд : Сигнета). - 320 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Мала библиотека Оплакане сузе са камена)

Слике аутора. - Тираж 200. - Горком истином до мозга и срца / Радун Светислављев Марковић: стр. 316-318. - Библиографија: стр. 319.
ISBN 978-86-904607-2-4 (брош.)
a) Голи оток (концентрациони логор) - У успоменама

343.819.7(497.13)(093.3)
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 141099020

629
        MONITORING implementacije reformi u Crnoj Gori : anti-korupcija / [priredila] Grupa za promjene. - [S. l. : s. n., 2002] ([s. l. : s. n.]). - 40 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Napomene i bibliografske reference uz tekst.
(Broš.)

343.85:343.352(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 1024028034

630
САМОУКОВИЋ, Спасо
        Оптужени оптужује / Спасо Самоуковић. - Будва : Art press, 2007 (Подгорица : 3М Макарије). - 217 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена проза / Art press, Будва)

Слика аутора. - Тираж 500. - Из биографије: стр. 215.
ISBN 978-86-908247-2-4 (брош.)343.819.5(497.6)"1992/1996"
323.12(=143.41)(497.6)"1992/1996"
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 11231248

претходна
наредна