претходна
наредна


341.7/.8 ДИПЛОМАТСКО ПРАВО. КОНЗУЛАРНО ПРАВО


571
ЛАИНОВИЋ, Андрија В.
        Студије и огледи из историје и дипломатије / Андрија В. Лаиновић ; приредио Ђорђе Н. Лопичић. - Београд : Ђ. Н. Лопичић, 2007 (Београд : БИГ штампа). - 746 стр. : слика аутора ; 25 cm

Тираж 200. - Предговор / Ђорђе Н. Лопичић: стр. 7-8. - Биљешке уз текст. - Библиографија радова проф. др Андрије В. Лаиновића / [Ђуро Батрићевић, Милорад Миловић]: стр. 711-746. - Регистри. - На насл. стр. запис: Централној библиотеци "Ђурђе Црнојевић" на Цетињу, др. Андрија В. Лаиновић, Београд, 6. III 2008.: М 31890: ЦНБЦТ
ISBN 978-86-909685-2-7

341.7/.8(497)"18/19"(093.2)
327(497)"18/19"(093.2)
94:929 Лаиновић А.
COBISS.CG-ID 144402700

572
ЛОПИЧИЋ, Ђорђе Н.
        Конзуларни односи Србије : (1804-1918) / Ђорђе Н. Лопичић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Академија). - 436 стр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 401-416. - Регистри.
ISBN 978-86-17-14751-6

341.7/.8(497.11)"1804/1918"
COBISS.CG-ID 143758860

573
НИКОЛИЋ, Ана
        Značaj diplomatsko-konzularnih odnosa Crne Gore u zaključenju i sprovođenju ugovora o ekstradiciji krivaca, u periodu od 1878. do 1918. godine : magistarski rad / Ana Nikolić ; [mentor Đorđe Borozan]. - [s. l : s. n.], 2007. - 80 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 77-80. - Izvod rada ; L`abstract. - Umnoženo za odbranu. - Fak. političkih nauka Univ. Crne Gore.

341.7/.8(497.16):[341.341:343.221"1878/1918"\\ . COBISS.CG-ID 12584720

574
НИШИЋ, Ирма
        Privilegije i imuniteti članova diplomatske misije : završni rad / Irma Nišić ; [mentor Maja Kostić-Mandić]. - Podgorica : [I. Nišić], 2007. - 17 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 16. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

341.73
COBISS.CG-ID 512081640

575
ПЕТРОВИЋ, Анета
        Diplomatsko-konzularni brakovi : diplomski rad / Aneta Petrović ; mentor Maja Kostić-Mandić. - Podgorica : [A. Petrović], 2007. - [18] listova ; 30 cm

Bibliografija: list [18]. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

341.7/.8
COBISS.CG-ID 512081896

576
РАДУЛОВИЋ, Маријана
        Diplomatski odnosi Crne Gore i Velike Britanije u periodu od 1879-1921 : magistarski rad / Marijana Radulović ; [mentor Borozan Đ.[Đorđe]]. - Podgorica : [autor], 2007. - 82 lista ; 30 cm

Biografija: str. 82. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 75-79. - Uvodna razmatranja ; Avant-propos. - Umnoženo za odbranu. - Fak. političkih nauka Univ. Crne Gore.

341.7/.8(497.16:410)"1879/1921"(043.2)
327(497.16:410)"1879/1921"(043.2)
COBISS.CG-ID 512030440

577
        СТУДИЈЕ, огледи, документи и списи о конзуларним односима Црне Горе : 1611.-1918. године / приредио Ђорђе Н. Лопичић. - Београд : Ђ. Н. Лопичић, 2007 (Београд : БИГ штампа). - 850 стр. : факс. ; 25 cm

Тираж 300. - Предговор / Ђорђе Н. Лопичић: стр. 9-12. - Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-909685-1-0

341.8(497.16)"1611/1918"(093.2)
COBISS.CG-ID 141779724

578
ŠPADIJER, Marko
        Diplomatska poslanstva i misije u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori = Embassies and the other missions in Principality and Kingdom of Montenegro / Marko Špadijer, Stanko Roganović ; [prijevod na engleski jezik Zoran Vulelija]. - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, 2002 (Zagreb : Skaner studio). - 119, [2] str. : ilustr. ; 27 cm

Tekst uporedo na srp. i engl. jeziku
ISBN 953-96403-3-4 (broš.)

341.781(497.16)(091)
341.7(497.16)"1878/1916"
327(497.16)"1878/1916"
COBISS.CG-ID 3699981


342 ЈАВНО ПРАВО. УСТАВНО ПРАВО. УПРАВНО ПРАВО


579
        БИЈЕЛА књига : референдум у Црној Гори 2006. : зборник докумената / [редакциони одбор Борис Богдановић ... и др. ; приређивач Јован Б. Маркуш]. - Подгорица : ИИЦ Народна мисао, 2007 (Ужице : Графичар). - 1296 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 500. - Поглед споља: Европа и референдум у Црној Гори : смртно озбиљна смејурија / Ив Батај: стр. 1045-1048. - Биљешке уз текст. - На преднасл. листу запис: Музејском одјељењу Централне библиотеке Црне Горе,Цетиње, 30. 11. 2007, приређивач Јован Маркуш: М 31085: ЦНБЦТ
ISBN 978-9940-518-00-4 (брош.)342.573(497.16)"2006"(093.2)
001.87:342.573(497.16)"2006"(093.2)
COBISS.CG-ID 12154896

580
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Правни положај и систем организације судске власти према Уставу Књажевине Црне Горе од 1905. г. / Чедомир Богићевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [121]-128 ; 24 cm

Библиографске биљешке уз текст. - Литература. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.342.4(497.16)"1905"
COBISS.CG-ID 512090342

581
БОГОЈЕВИЋ-Глушчевић, Невенка
        Устав Црне Горе из 1905. године у домаћој периодици : ("Политика", "Хрватске новине" и "Српска ријеч") / Невенка Богојевић-Глушчевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [194]-211 ; 24 cm

Библиографски подаци уз текст. - Summary. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.342.4(497.16)"1905"
COBISS.CG-ID 512089830

582
ВУКОВИЋ, Миодраг
        Pravna priroda i koncepcija Ustavne povelje i pravni karakter Državne zajednice Srbija i Crna Gora : doktorska disertacija / Miodrag - Miško Vuković ; mentor Slavko Lukić. - Podgorica : [M. Vuković], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 499 listova ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet. - Bilješke uz tekst. - Prilozi: listovi 228-495. - Bibliografija: listovi 496-499. - Apstrakt. - Sadrži i: Medjunarodni ugovori, konstitutivni akti i zakoni ; Odluke i zaključci Skupštine RCG i Skupštine Republike Srbije ; Poslovnici ; Uredbe. - Dok. disert., Prav. fak., Podgorica, 2007.

342(497.11+497.16)"2003"(043.3)
342.7(497.11+497.16)(043.3)
342.2(497.11+497.16)(043.3)
342.4(497.11+497.16)(043.3)
341.213(497.11+497.16)(043.3)
COBISS.CG-ID 512311008

583
ВУКЧЕВИЋ, Младен
        Sudska vlast u stvaranju i razvojnom usponu crnogorske novovjekovne države do 1914. godine : (doktorska disertacija) / Mladen M. Vukčević ; mentor Mijat Šuković. - Podgorica : [autor], 2003. - 288 lista ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 266-282. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Prav. fak., Podgorica, Univ. Crne Gore.
(Pl.)

342.56(497.16)"1798/1914"(043.3)
COBISS.CG-ID 3057933

584
ВУКЧЕВИЋ, Младен
        Уређење судске власти у Уставу за Књажевину Црну Гору / Младен Вукчевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [129]-138 ; 24 cm

Библиографски подаци уз текст. - Summary. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.342.4(497.16)"1905"
COBISS.CG-ID 512089318

585
ДРАГОВИЋ, Слободан М.
        Crnogorski ustavi, organizacija i sastav organa vlasti : od 1946. do potpune obnove državne nezavisnosti Crne Gore 2006. / Slobodan M. Dragović. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Podgorica : Službeni list Republike Crne Gore, 2007 (Podgorica : Побједа). - 251 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Službeni list Republike Crne Gore, Podgorica ; knj. 1)

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 241. - Bibliografija: str. 233-237.
ISBN 978-86-7442-046-1

342.4(497.16)"1946/2006"
342.5/.6(497.16)"1946/2006"
COBISS.CG-ID 11357200

586
ДУЧИЋ, Јован
        Верујем у Бога и у Српство : политички списи / Јован Дучић ; [приредио Октоих]. - Београд : Штампар "Макарије" ; Подгорица : Октоих, 2007 (Суботица : Ротографика). - 215, [1] стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела у седам књига / Јован Дучић ; том 7)

Тираж 10000. - Напомена приређивача: стр. 213-216.
ISBN 978-86-87019-05-8

342.24(497.1)(091)
323.1(497.1)(091)
94(497.1)
COBISS.CG-ID 145217292

587
ЖИЖИЋ, Зоран
        Устав Црне Горе : предлог Српске листе / Зоран Жижић, Ратко Марковић, Милан Вешовић. - [Б. м. : б. и., 2007?]. - 89 стр. ; 16 cm

342.4(497.16)
COBISS.CG-ID 512245734

588
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Међународна одговорност држава за акте физичких лица : докторски рад / Ивана Јелић ; ментор Милан Пауновић. - Београд : [б. и.], 2007 ([б. м. : б. и.]). - 243 листа ; 30 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Београду, Правни факултет. - Биљешке уз текст. - Библиографија: лист. 229-243. - Умножено за одбрану. - Унив. у Београду, Правни фак.
(Пл.)342.2:341(043.3)
COBISS.CG-ID 33530383

589
КРАЉ, Будислав
        Ko je ko u parlamentarizmu u Crnoj Gori : od uspostavljanja višestranačkog sistema do danas / Budislav Kralj. - Podgorica : Oktoih, 2007 (Kranj : Gorenjski tisk). - 210 str. : Slike parlamentaraca ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 5000. - Publikacija novog doba parlamentarizma / Ivan Vojinović: str. 7-9. - Bilješka o autoru: str. 215.
ISBN 978-86-7659-403-0

342.53-051(497.16)(031)
COBISS.CG-ID 11872272

590
ЛУЧИЋ, Чедомир М.
        Државно-правна визија Црне Горе у личности и дјелу књаза Николе у вријеме доношења Устава 1905. године / Чедомир М. Лучић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [157]-163 ; 24 cm

Библиографски подаци уз текст. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.

342.4(497.16)"1905"
342.4:929 Петровић-Његош Н.
COBISS.CG-ID 512089062

591
        MANJINSKA prava u Ustavu Republike Crne Gore / [pripremio Kerim Međedović]. - Nikšić : Local Democracy Agency = Agencija za lokalnu demokratiju, 2007 (Podgorica : AP Print). - 160 str. : tabele ; 25 cm

Tiraž 500. - O projektu: str. 4. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.
ISBN 978-86-909395-2-7 (broš.)

342.4:341.234(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 11545616

592
НИЦОВИЋ, Јанко
        Уставни развој Србије : 1804-2006 / Јанко Ницовић. - 2. допуњено изд. - Београд : Сезам медицо, 2007 (Бачки Петровац : Култура). - XXIX, 889 стр. ; 25 cm

Тираж 500. - Предговор првом издању / Павле Николић: стр. XIII-XV. - Рецензија првог издања / Александар Фира: стр. XVII-XXI. - Предговор другом издању / Павле Николић: стр. XXIII-XXVI. - Библиографија и биљешке уз текст.
ISBN 978-86-85993-12-1

342.4(497.11)"1804/2006"
COBISS.CG-ID 138633484

593
ОКРУГЛИ сто Полазне основе за преуређење односа Србије и Црне Горе - садржински оквир будуће Уставне повеље (2002 ; Подгорица)
        Zbornik radova / Okrugli sto Polazne osnove za preuređenje odnosa Srbije i Crne Gore - sadržinski okvir buduće Ustavne povelje, Podgorica, 21.jun 2002 ; [priredila Snežana Miladinović]. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2002 (Cetinje : Obod). - 148 str. ; 24 cm

Tiraž 300.
(Broš.)

342.4(497.11+497.16)(082)
341.218(497.11+497.16)(082)
342.28(497.11+497.16)(082)
321.013(497.11+497.16)(082)
COBISS.CG-ID 1997325

594
ОМАРИ, Луан
        Уставни проблеми Републике Албаније / Луан Омари. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 215-222 ; 24 cm

П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 18.342.4(496.5)
COBISS.CG-ID 512219878

595
ПРЕЛЕВИЋ, Радомир
        Људска права и слободе према Уставу за Књажевину Црну Гору / Радомир Прелевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [75]-82 ; 24 cm

Библиографски подаци уз текст. - Литература. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.342.4(497.16)"1905"
COBISS.CG-ID 512088550

596
        PRILOG javnoj raspravi o nacrtu Ustava Crne Gore / [urednik Mijat Šuković]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 164 str. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.
ISBN 978-86-7215-196-1 (broš.)

342.4(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 11667472

597
        USTAV i rodna ravnopravnost = Kushetuta dhe barazia gjinore = The Constitution and Gender Equality / [urednica, editori, editor Nada Drobnjak ; prevod na engleski jezik, përkthimi në gjuhën angleze, translation to english language Milica Kadić Aković ; prevod na albanski jezik, përkthimi në gjuhën angleze = translation to english language Menere Paljević. - Podgorica : Kancelarija za ravnopravnost polova = Zyra për barazinë gjinore pran qeverisë së Malit të Zi = Gender equalitu office of the Govemment of montenegro, 2007 (Podgorica : DPC). - 178 str. : ilustr. ; 24 x 16 cm

Tekst uporedo na srp., alb. i engl. jeziku. - Tiraž 500. - Predgovor ; Parathënie ; Preface / Nada Drobnjak: str. 5-7. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85739-04-0 (broš.)

342.4:342.722-055.1/.3(082)
COBISS.CG-ID 11271440

598
        USTAVNO pravo : zbirka tekstova i dokumenata / sa svojim autorskim prilozima priredili Slavko M. Lukić, Miodrag Vuković. - Podgorica : Centar za ustavno pravo, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 628 str. ; 24 cm

Tiraž 500.
ISBN 978-86-907239-2-8

342(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 11325456

599
ЦЕРОВИЋ, Дражен
        Управна ствар и уставна жалба / Дражен Церовић ; [ментор Стеван Лилић]. - Београд : [аутор], 2003. - 161 стр. ; 30 cm. - (Библиотека Управно право / Правни факултет Универзитета Црне Горе [и] Службени лист Црне Горе, Подгорица ; књ. 2)

Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 156-161. - Умножено за одбрану. - Прав. фак., Београд.328.18:342.7]:[342.736:342.4(043.2)
COBISS.CG-ID 11469072

600
ЦЕРОВИЋ, Дражен
        Устројство државне власти по Уставу за Књажевину Црну Гору 1905. године : (са посебним акцентом на односе Скупштине и Владе) / Дражен Церовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [139]-155 ; 24 cm

Библиографске биљешке уз текст. - Summary. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.342.4(497.16)"1905"
COBISS.CG-ID 512090086

претходна
наредна