претходна
наредна

241
        ПОЉОПРИВРЕДА : попис становништва, домаћинстава и станова у 2003. 2, Пољопривредна газдинства према активности и изборима прихода : подаци по општинама / [уредио Рајко Лаковић]. - Подгорица : Завод за статистику Републике Црне Горе, 2007 (Подгорица : Побједа). - 72 стр. : табеле ; 30 cm

Тираж 100. - Предговор / Илија Станишић: стр. 3.
ISBN 978-86-85581-20-5 (брош.)314:631.115.1(497.16)"2003"(083.41)
314.6:336(497.16)"2003"(083.41)
314.6-053.8(497.16)"2003"(083.41)
COBISS.CG-ID 11523344

242
        ПОЉОПРИВРЕДА : попис становништва, домаћинстава и станова у 2003. 3, Чланови газдинства према старости, школској спреми и станови : подаци по општинама / [уредио Рајко Лаковић]. - Подгорица : Завод за статистику Републике Црне Горе, 2007 (Подгорица : Побједа). - 56 стр. : табеле ; 30 cm

Тираж 100. - Предговор / Илија Станишић: стр. 3.
ISBN 978-86-85581-21-2 (брош.)314:631.115.1(497.16)"2003"(083.41)
314.68-05(497.16)"2003"
314.6:351.778.5(497.16)"2003"(083.41)
COBISS.CG-ID 11523856

243
        ПОЉОПРИВРЕДА : попис становништва, домаћинстава и станова у 2003. 1, Пољопривредни фондови : подаци по општинама / [уредио Рајко Лаковић]. - Подгорица : Завод за статистику, 2007 (Подгорица : Побједа). - 66 стр. ; 30 cm

На врху насл. стр.: Република Црна Гора. - Тираж 100. - Предговор / Илија Станишић: стр. 3.
ISBN 978-86-85581-18-2 (брош.)314:631.115.1:636(497.16)"2003"(083.41)
314.68:63(497.16)"2003"(083.41)
COBISS.CG-ID 11351568

244
ПОПОВИЋ, Драгиша
        Здравље људи и природе - основ за сагледавање и усмјеравање демографских кретања / Драгиша Поповић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. 191-202 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.1(497.16)
COBISS.CG-ID 512057062

245
ПРЕЛЕВИЋ, Радивоје
        Нека обиљежја становништва Црне Горе према првим резултатима пописа становништва, домаћинства и станова 2003. године / Радивоје Прелевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [666]-675 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314(497.16)
COBISS.CG-ID 512058342

246
РАДИВОЈЕВИЋ, Радославка
        Struktura populacije stanovništva opštine Herceg-Novi prema natalitetu i mortalitetu u toku 300 godina / Radoslavka Radojević. - [S. l. : s. n., 2002] ([s. l. : s. n.]). - Str. 97-110 : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 108-109. - Summary: Population structure of inhabitants from commune Herceg-Novi according to natality and mortality during 300 years. - P. o.: Glasnik ADJ; 37/2002.

314.116(497.16 Херцег Нови)"1688/1962"(041)
COBISS.CG-ID 206443527

247
РАШЕВИЋ, Мирјана
        Прихватање популационе политике на индивидуалном нивоу у Црној Гори / Мирјана Рашевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. 139-162 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.122(497.16)
COBISS.CG-ID 512060134

248
РУДИЋ, Вујадин Б.
        Демографски аспекти старења становништва Црне Горе / Вујадин Б. Рудић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. 204-236 ; 24 cm

Литература и статистички извори. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.1/.7(497.16)
COBISS.CG-ID 512056550

249
        СТАНОВНИШТВО : попис становништва, домаћинстава и станова у 2003. 13, Дневни мигранти : подаци по насељима / [уредио Рајко Лаковић]. - Подгорица : Завод за статистику Републике црне горе, 2007 (Подгорица : Побједа). - 387, [7] стр. ; 30 cm

Тираж 100. - Предговор / Илија Станишић: стр. 3. - Садржи: Пописни обрасци
ISBN 978-86-85581-22-9 (брош.)314.727(497.16)"2003"(083.41)
COBISS.CG-ID 11566864

250
        СТАНОВНИШТВО : попис становништва, домаћинстава и станова у 2003. 17, Породице према типу и броју дјеце : подаци по насељима / [уредио Рајко Лаковић]. - Подгорица : Завод за статистику Републике Црне Горе, 2007 (Подгорица : Побједа). - 165 стр. ; 30 cm

Тираж 100. - Предговор / Илија Станишић: стр. 3.
ISBN 978-86-85581-23-6 (брош.)314.62(497.16)(083.41)
COBISS.CG-ID 11567888

251
        СТАНОВНИШТВО : попис становништва, домаћинстава и станова у 2003. 11, Домаћинства према посједовању пољопривредног газдинства и броју чланова : подаци по насељима / [уредио Рајко Лаковић]. - Подгорица : Завод за статистику Републике Црне Горе, 2007 (Подгорица : Побједа). - 105 стр. ; 30 cm

На врху насл. стр.: Република Црна Гора. - Тираж 100. - Предговор / Илија Станишић: стр. 3.
ISBN 978-86-85581-24-3 (брош.)314.6:631.115.1(497.16)"2003"(083.41)
314.62(497.16)"2003"(083.41)
COBISS.CG-ID 11706896

252
        СТАНОВНИШТВО : попис становништва, домаћинстава и станова у 2003. 20, Мигранти : подаци по општинама / [уредио Рајко Лаковић]. - Подгорица : Завод за статистику, 2007 (Подгорица : Побједа). - 157 стр. ; 30 cm

На врху насл. стр.: Република Црна Гора. - Тираж 100. - Предговор / Илија Станишић: стр. 3.
ISBN 978-86-85581-19-9 (брош.)314.7(497.16)"2003"(083.41)
COBISS.CG-ID 11351824

253
        СТАРО становништво и проблеми који га прате / Јелена Радуловић...[и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [463]-491 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.124(497.16)
COBISS.CG-ID 512059878

254
        UPUTSTVO za organizaciju i izvršenje popisa : popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2003. godini. - Podgorica : Republički zavod za statistiku, 2003. - 55 str. ; 21 cm

(broš.)

314(497.16)(083.1)
COBISS.CG-ID 10596880

255
ХАЏИБРАХИМОВИЋ, Максут
        Демографска кретања становништва општине Улцињ у пописима од 1991. до 2003. године / Максут Хаџибрахимовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [565]-581 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.

314(497.16 Улцињ)
COBISS.CG-ID 512061670


316 СОЦИОЛОГИЈА


256
МАРИНКОВИЋ, Душан
        Uvod u sociologiju : osnovni pristupi i teme / Dušan Marinković. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 232 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 420. - Bibliografija: str. 228-229. - Registar.
ISBN 978-86-85755-12-5 (broš.)

316(075.8)
COBISS.CG-ID 12036624


316.2 СОЦИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ. СОЦИОЛОШКИ ПРАВЦИ


257
ПОПОВИЋ, Милан
        Belle Époque : kritika dogme progresa / Milan Popović. - Cetinje : Otvoreni kulturni forum ; Zagreb : Durieux, cop. 2007 (Cetinje : IVPE). - 206 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Tiraž 700. - O autoru: str. 203-206.
ISBN 978-86-85747-09-0 (Durieux)

316.2
130.2
COBISS.CG-ID 11729680

258
СЕКУЛОВИЋ, Горан
        Marksov politički projekat novog društva : doktorska disertacija / Goran Sekulović ; [mentor Vučina Vasović]. - [S. l.] : [s. n.], 2006. - 449 str. ; 30 cm

Na vrhu nasl str.: Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet. - Literatura: lst. 438-449. - Abstract. - Dok. disertacija, Prav. fak., Podgorica, 2006.

316.26(043.3)
COBISS.CG-ID 3607565


316.3 ДРУШТВО. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА


259
БЈЕЛЕТИЋ, Рада
        Rizici modernog društva : završni rad / Rada Bjeletić ; [mentor Dragan Vukčević]. - Podgorica : [R. Bjeletić], 2007. - 19 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 19. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.3
COBISS.CG-ID 512076008

260
ВУКИЋЕВИЋ, Слободан
        Друштвени поредак и демографски развој / Слободан Вукићевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [21]-46 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.316.3:314
COBISS.CG-ID 512063974


316.32 ГЛОБАЛНА ДРУШТВА


261
БОШКОВИЋ, Бранко
        Identiteti globalizacije : završni rad / Branko Bošković ; [mentor Dragan Vukčević]. - Podgorica : [B. Bošković], 2007. - 25 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 24. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512079592

262
ВОЈИНОВИЋ, Вана
        Protivrječnosti globalizacije : završni rad / Vana Vojinović ; [mentor Dragan K. Vukčević]. - Podgorica : [V. Vojinović], 2007. - 21 list ; 30 cm

Bibliografija: list 20. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512080360

263
ДРАГАНИЋ, Маја Т.
        Идентитети глобализације и духовне и етичке вриједности : завршни рад / Маја Т. Драганић ; [ментор Драган К. Вукчевић]. - Подгорица : [М. Драганић], 2007. - 25 листова ; 30 cm

Ћир. - Библиографија: лист 25. - Умножено за одбрану. - Универзитет Црне Горе, Факултет политичких наука, Подгорица.316.32:17
COBISS.CG-ID 512079336

264
ЂЕРКОВИЋ, Марија
        Globalizacija i demokratija : završni rad / Marija Đerković ; [mentor Vučina Vasović]. - Podgorica : [M. Đerković], 2007. - 23 lista ; 30 cm

Bibliografija: list 23. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32:321.011.5
COBISS.CG-ID 512079080

265
ЂУРОВИЋ, Владимир
        Uslovi i naznake o modelima-projektima novog globalnog poretka : završni rad / Vladimir Đurović ; [mentor Vučina Vasović]. - Podgorica : [V. Đurović], 2007. - 18 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 17. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512077032

266
ЈОВАНОВИЋ, Андреа
        Razlozi, smisao i funkcije globalizacije : završni rad / Jovanović Andrea ; [mentor Vučina Vasović]. - Podgorica : [A. Jovanović], 2007. - 18 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 18. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512080104

267
КНЕЖЕВИЋ, Валентина
        Umreženo društvo : završni rad / [Knežević Valentina ; mentor Dragan Vukčević]. - Podgorica : [V. Knežević], 2007. - 18 listova ; 30 cm

Bibliografija. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32:004
COBISS.CG-ID 512077800

268
КУЈОВИЋ, Ана
        Sociologija globalizacije : završni rad / Ana Kujović ; [mentor Dragan Vukčević]. - Podgorica : [A. Kujović], 2007. - 19 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 18. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512076520

269
МАНДИЋ, Ферида
        Evropeizacija i globalizacija : (završni rad) / Ferida Mandić ; mentor Dragan Vukčević. - Podgorica : [F. Mandić], 2007. - 26 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 26. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512076264

270
МАРКИЋ, Роберт
        Globalizacija i antiglobalizacijski pokret : završni rad / Robert Markić ; [mentor Vučina Vasović]. - Podgorica : [R. Markić], 2007. - 27 listova : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: list 23. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512077288

претходна
наредна