претходна
наредна


304 СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА. СОЦИЈАЛНА И КУЛТУРНА ПРАКСА. НАЧИН ЖИВОТА


211
ЈОВАНОВИЋ, Весна
        Globalizacija i socijalna politika : završni rad / Vesna Jovanović ; mentor Ana Čekerevac. - Podgorica : [V. Jovanović], 2007. - 26 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 26. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

304:316.32
COBISS.CG-ID 512085224


305 СТУДИЈЕ РОДА


212
        KA rodno osviještenoj politici / [kreativni odbor Ljupka Kovačević ... et al.]. - Kotor : ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje, 2007 (Herceg Novi : Biro konto). - 110 str. : tabele ; 23 cm

Tiraž 200.
ISBN 978-86-907869-2-3 (broš.)

305-055.1/.2(497.16)
316.662-055.2(497.16)
COBISS.CG-ID 11200784


311 СТАТИСТИКА


213
        ANALIZA stanja privrede Crne Gore : istraživanja i analize : Centar za bankarstvo, finansije i međunarodnu ekonomiju. - Podgorica : Centar za bankarstvo, finansije i međunarodnu ekonomiju, 2002. - 33, 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekst na srps. i engl. jeziku. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smjerovima. - Zaključak ; Conclusion.
(broš.)

311:33
COBISS.CG-ID 11085584

214
БОШКОВИЋ, Предраг
        Zbirka zadataka iz statistike / Predrag Bošković. - Podgorica : Ekonomski fakultet, PMB Studije, 2002 ([s. l. : s. n.]). - 77 str. ; 30 cm

Kor. nasl.
(Broš.)

311(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 6162192

215
ЗАВОД за статистику Црне Горе (Подгорица)
        Anketa o radnoj snazi 2007 : uputstvo za anketare / Zavod za statistiku Crne Gore. - Podgorica : Zavod za statistiku, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 77 str. : tabele ; 29 cm

Tiraž 120.
ISBN 978-86-85581-27-4 (broš.)

311.213.3:331.101.262
COBISS.CG-ID 12118288


314 ДЕМОГРАФИЈА. ПОПУЛАЦИЈСКЕ СТУДИЈЕ


216
БАКИЋ, Радован
        Demografska kretanja u Crnoj Gori tokom druge polovine XX vijeka / Radovan Bakić, Dragica Mijanović. - Nikšić : Geografski institut Filozofskog fakulteta, 2006. - 225 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 224-225.

314(497.16)"19"
COBISS.CG-ID 512121827

217
БАКИЋ, Радован
        Етничке и вјерске промјене у Плавско-гусињском басену / Радован Бакић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 109-133 : граф. прикази ; 24 cm

Литература: стр. 132. - Summary. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 18.314.7(497.16)
323.111(497.16)
COBISS.CG-ID 512219366

218
БАКИЋ, Радован
        Обрада просторних и демографских обиљежја завичаја / Радован Бакић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 47-54 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Завичајна историја у Црној Гори, зборници радова са научног скупа ; бр.83. Одн ; књ. 33.314(091)
908(497.16)
COBISS.CG-ID 512231654

219
БАКИЋ, Радован
        Промјене у просторном размјештају становништва Црне Горе у другој половини 20.вијека - узроци и посљедице / Радован Бакић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [121]-137 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314(497.16)
COBISS.CG-ID 512059366

220
БАНИЋЕВИЋ, Милош
        Популациона политика у Србији и Црној Гори / Милош Банићевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [93]-119 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.12(497.11+497.16)
COBISS.CG-ID 512062950

221
БАРОВИЋ, Горан
        Кретања укупног броја становника у Црној Гори по општинским центрима за период 1948-2003. / Горан Баровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [301]-338 : табеле ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.7(497.16)"1948/2003"
COBISS.CG-ID 512062438

222
БЛАГОЈЕВИЋ, Марина
        Демографска слика Балкана на почетку 21. вијека / Марина Благојевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [163]-190 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314(497)
COBISS.CG-ID 512057318

223
БОГОЈЕВИЋ-Глушчевић, Невенка
        Структура становништва у которској комуни у XIV вијеку / Невенка Богојевић-Глушчевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [613]-647 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.

314(497.16 Котор)"13"
COBISS.CG-ID 512064230

224
БОЖИЋ-Крстић, Верица
        Демографска кретања код Црногораца у Војводини / Верица Божић-Крстић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. 237-242 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.7(497.113)
COBISS.CG-ID 512062694

225
БОЖОВИЋ, Ратко Р.
        Просторна и социјална (не)покретљивост младих у селима Црне Горе / Ратко Р. Божовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [259]-279 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.7(497.16)
COBISS.CG-ID 512059622

226
БОЈОВИЋ, Божидар М.
        Демографска кретања становништва у Дурмиторском крају / Божидар М. Бојовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [548]-564 : граф. прикази ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314(497.16)
COBISS.CG-ID 512063718

227
ВИЂЕН, Сребренка
        Демографске специфичности становништва у БиХ : посљедица ратних сукоба 1992-1995. године / Сребренка Виђен. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [583]-595 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314(497.6)
COBISS.CG-ID 512057574

228
ВЛАХОВИЋ, Петар
        Основна обележја демографских и популационих проблема у Црној Гори / Петар Влаховић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [11]-19 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29. Садржи и: Реч на отварању Научног скупа.314(497.16)
COBISS.CG-ID 512063206

229
ВУЈОШЕВИЋ, Новица
        Морталитет и узроци смрти становника Црне Горе у годинама пописа 1953. и 2003. / Новица Вујошевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [381]-435 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.4(497.16)
COBISS.CG-ID 512060902

230
ВУКАДИНОВИЋ, Срђан
        Демографске промјене покретљивости унутар једне генерације у Црној Гори / Срђан Вукадиновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 222-229 ; 24 cm

Кор. насл. - Биљешке уз текст. - Summary: Intragenerational Mobility in Society of Montenegro. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 14, 2002.
(Брош.)314(497.16)
COBISS.CG-ID 2136589

231
ГЛУШЧЕВИЋ, Вукајло
        Фактори миграционих кретања становништва Црне Горе у XIX вијеку / Вукајло Глушчевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [649]-663 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.7(497.16)
COBISS.CG-ID 512057830

232
КАСАЛИЦА, Слободан
        О неким видовима развоја и просторног размјештаја становништва Црне Горе од 1981. до 2003. године / Слободан Касалица. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [243]-257 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314(497.16)
COBISS.CG-ID 512058598

233
КЕЦОЈЕВИЋ, Неђељко
        Однос становништва и домаћинстава Црне Горе по насељима и регионима према пописима становништва од 1948. до 2003. године / Неђељко Кецојевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [493]-546 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.6(497.16)
COBISS.CG-ID 512060646

234
КУСОВАЦ, Василије М.
        Наталитет у Црној Гори у свјетлу структурних и других промјена послије другог свјетског рата / Василије М. Кусовац. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. 347-360 : табеле ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.3(497.16)
COBISS.CG-ID 512063462

235
ЛАКОВИЋ, Рајко
        Миграције становништва Црне Горе / Рајко Лаковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [597]-612 ; 24 cm

П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.7(497.16)
COBISS.CG-ID 512062182

236
        МАТЕРНАЛНА смртност / Борислав Чолаковић...[и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [449]-461 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.4(497.16)
COBISS.CG-ID 512061158

237
МИЈАНОВИЋ - Вујачић, Драгица
        Неке карактеристике природног кретања становништва Црне Горе / Драгица Мијановић - Вујачић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [339]-345 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П.о.:Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.1(497.16)
COBISS.CG-ID 512056806

238
МИЈАНОВИЋ, Драгица
        Структурне промјене становништва општине Никшић у послијератном периоду : докторска дисертација / Драгица Мијановић ; ментор Милена Спасовски. - Београд : [б. и.], 2007 ([б. м. : б. и.]). - 341 лист : граф. прикази ; 30 cm

Биљешке уз текст. - Биографија кандидата: стр. 341. - Резиме на срп., енгл. и рус. језику. - Библиографија: стр. 333-340. - Умножено за одбрану. - Унив. у Београду, Географски фак.314.06(497.16)"19"(043.3)
COBISS.CG-ID 13892624

239
        НЕКЕ карактеристике рађања у Црној Гори / Весна Чолаковић - Поповић...[и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. 361-379 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.3(497.16)
COBISS.CG-ID 512058086

240
        ПЕРИНАТАЛНА смртност / Олга Остојић - Чолаковић...[и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [437]-448 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.314.4(497.16)
COBISS.CG-ID 512061414

претходна
наредна