претходна
наредна
661
ЦАР, Марко
        Сава Бјелановић : један поглед на писца / Марко Цар. - Београд : Гносос, 2002 (Београд : Чигоја). - 77 стр. : слика Саве Бјелановића ; 20 cm

Подаци о мјесту издавања, издавачу и мјесту штампања, штампару преузети из ЦИП-а. - Библиографија у биљешке уз текст. - Фототипско изд.: У Дубровнику: Матица српска 1911.

ISBN 86-83539-12-1 (Брош.)

821.163.4:929 Бјелановић С.
COBISS.CG-ID 7389712


821.163.4.09 КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ


662
ВУКИЋЕВИЋ-Јанковић, Весна
        Његошеви писмописи : (допринос епистолографији) / Весна Вукићевић-Јанковић. - Нови Сад : Змај, 2002 (Нови Сад : Scan Studio). - 147 стр. : слика П. П. Његоша ; 24 cm. - (Змајеве Студије и огледи ; коло 3, књ. 2)

Монографија је преуређен маг. рад "Приватно и јавно у Његошевој преписци", одбрањена на Филол. фак. у Београду, 17. јануара 2001. год.---> стр. 11. - Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 137. - Биљешке уз текст. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 139-142. - Регистар.

ISBN 86-489-0349-1 (Брош.)


821.163.4.09-6
COBISS.CG-ID 7387152

663
ВУЧКОВИЋ, Радован
        Андрић : историја и личност / Радован Вучковић. - Београд : Гутенбергова галаксија, 2002 (Нови Београд : Гораграф). - 365 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Огледи о књижевности ; књ. 2)

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 363-364. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 86-7058-209-0 (Брош.)

821.163.4.09
821.163.4:929 Андрић И.
COBISS.CG-ID 5040912

664
        ДВОСТРУКА парабола : (критика о прози Богислава Марковића) / приредили Војислав Бубања и Миодраг Мркић. - [Библиофилско изд.]. - Београд : Феникс, 2002 (Београд : Меграф). - 140 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / Феникс, Београд)

Тираж 100. - Удвојена прича : (вивисекција романа) / Војислав Бубања: стр. 7-10. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 135-138

ISBN 86-902635-3-5

821.163.4.09-3
COBISS.CG-ID 6157328

665
ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1999 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
        Поезија Матије Бећковића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 1999. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанке Максимовић, 2002 (Бор : Бакар). - 84 стр. ; 21 cm. - ("Десанкини мајски разговори" ; књ. 9)

Тираж 500.

ISBN 86-82377-08-X (Брош.)


821.163.4.09-1(082)
COBISS.CG-ID 7420176

666
ЂУРОВИЋ, Жарко Л.
        Crnogorski jezik u Gorskom vijencu / Žarko L. Đurović. - Cetinje : Idavački centar "Cetinje", 2002 (Novi Sad : Artprint). - 170 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Simboli crnogorske državnosti)

"Izdanje povodom 150. godišnjice Njegoševe smrti". - Tiraž 1000. - Dostojanstvo Njegoševa jezika / Vojislav P. Nikčević: str. 7-14. - Bibliografija: str. 167-170.

(Broš.)

821.163.4.09-13
COBISS.CG-ID 6492688

667
        ЖЕНА у Његошевом дјелу / [уредник Слађана Вучићевић]. - Бијела : Секција жена Бијеле, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 36 стр. ; 21 cm

Кор. насл. - На дну насл. стр.: Жиравац [Пожега]. - Над текстом нејасни подаци: Сепарат Секције жена Бијеле; повремена публикација невладине организације, бр. 1, год. 1.

(Брош.)

821.163.41.09 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 1024524208

668
ЗЕЧЕВИЋ, Михаило
        Каталог злих дана : (о роману "Хајка" Михаила Лалића) / Михаило Зечевић. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Покрет). - 50 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Проза)

Тираж 500. - Биљешка о Михаилу Лалићу: стр. [51]. - Библиографија: стр. 50.

(брош.)


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512100835

669
ЗОРИЋ, Павле
        Миодраг Павловић : похвала светлости / Павле Зорић. - Београд : Гутенбергова Галаксија, 2002 (Нови Београд : Гораграф). - 167 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Огледи о књижевности / Гутенбергова Галаксија, Београд ; књ. 1)

Тираж 500. - Белешка о писцу: 163-164. - Библиографија Павла Зорића: стр. 165. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-7058-200-7 (Брош.)

821.163.4.09-1
82:929 Павловић М.
COBISS.CG-ID 7301392

670
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
        Искуствени кругови : студије и огледи / Радомир В. Ивановић. - (1. изд.). - Нови Сад : Змај ; Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2002 (Нови Сад : SCAN Студио). - 318 стр. : слика аутора ; 23 cm. - (Студије и огледи / Змај, Нови Сад [и] Културно-просвјетна заједница, Подгорица ; коло 3, књ. 1)

Тираж 1000. - Биљешка о писцу / Јелица Јововић: стр. 303-306. - Биљешке уз текст. - Регистар / саставила Јелица Јововић.

ISBN 86-489-0333-5 (Брош.)


821.163.4.09"19"
821.163.4-4
COBISS.CG-ID 7428880

671
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
        Његошева поетика и естетика / Радомир В. Ивановић. - Нови Сад : "Змај", 2002 (Нови Сад : SCAN Studio). - 419 стр. : слика П. II Петровића Његоша ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Змај, Нови Сад)

Тираж 500. - Био-библиографски подаци о писцу / Јелица Јововић: стр. 396-399. - Биљешке уз текст. - Библиографија посебних издања о Његошу : (1851-2002) / Аранитовић Добрило: стр. 370-395. - Регистар / Јелица Јововић: стр. 400-418.

ISBN 86-489-0350-5 (Брош.)

821.163.4.09
821.163.4-94
012 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 7436816

672
ЈЕВТИЋ, Милош
        Висови Нова Вуковића / Милош Јевтић. - Београд : Београдска књига, 2002 (Београд : Идеа принт). - 133 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Колекција Одговори ; књ. 109)

Висовима смисла и лепоте кроз казивања Нова Вуковића / Дарко Танасковић: стр. 5-9.

ISBN 86-7590-011-2

821.163.4.09 Вуковић Н.
886.1-83
COBISS.CG-ID 176814855

673
ЈЕЛИЋ, Добрашин
        Трајне везе : над пјесничким опусом Василије Томичић-Тимотијевић / Добрашин Јелић. - Андријевица : Комови, 2002 (Нови Београд : Гораграф). - 151 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Критика)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 149.

(Брош.)


821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 7322384

674
ЈОВАНОВИЋ, Борислав
        Libroskopija : prikazi iz savremene crnogorske književnosti i istoriografije : izbor / Borislav Jovanović. - Cetinje : Centralna narodna biblioteka Republike Crne Gore "Đurđe Crnojević", 2002 (Prijepolje : Grafokarton). - 318 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Posebna izdanja / Centralna narodna biblioteka Republike Crne Gore "Đurđe Crnojević", Cetinje ; knj. 47)

Slika autora. - Tiraž 300. - Bibliografski podaci o svim tekstovima koji su kao književni prikazi objavljeni u "Pobjedi" i "Crnogorskom književnom listu": str. 301-307. - Registar.

ISBN 86-7079-075-0

821.163.4.09"19"(045)
COBISS.CG-ID 4355344

675
КАЛЕЗИЋ, Слободан
        Студија о сигнализму / Слободан Калезић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 ([б.м. : б.и.]). - Стр. 147-152 ; 24 cm

Кор. насл. - Биљешке уз текст. - П.о.: Гласник Одјељења умјетности ; бр. 20, 2002.

(Брош.)


821.163.4.09-1(041)
COBISS.CG-ID 7393040

676
        КЊИГА о Семољ гори Мира Вуксановића / приредили Милош Јевтић, Радован Поповић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Нови Сад : Идеал). - 361 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Народна књига - Алфа, Београд ; књ. бр. 161)

Тираж 500. - Миро Вуксановић : (грађа за библиографију) / Марија Јованцаи: стр. 291-353. - Регистар.

ISBN 86-331-0736-8 (брош.)

821.163.4.09-31(082)
012 Вуксановић М.
016:929 Вуксановић М.
COBISS.CG-ID 7123728

677
КОВИЈАНИЋ, Драгутин
        Црногорско Српство збиљских Срба : (о Српству у делима владике Петра II Петровића Његоша, краља Николе I Петровића и војводе Марка Миљанова) / Драгутин Ковијанић. - Београд : Војска, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 271 стр. : фотогр. ; 23 cm. - (Редакција посебних издања / Војска, Београд ; књ. 61)

Тираж 1000. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-7530-033-6

821.163.4.09
323.1(497.16=163.41)
COBISS.CG-ID 7419408

678
МИЊОВИЋ, Душица
        Avdo Međedović na raskršću reprodukcije i kreacije / Dušica Minjović. - Podgorica : Almanah, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 169 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Baština / Almanah, Podgorica)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 161-164. - Zaključak ; Summary. - Registri. - Sadrži i: Izbor stihova iz epa "Ženidba Smailagić Meha" Avda Međedovića. - Mag. rad, Filozofski fak., Nikšić

821.163.4.09
821.163.4-13
COBISS.CG-ID 4534800

679
МРКИЋ, Миодраг
        Avetinjska metafizika romana - eseja : ogled o romanu Ujkin dom Miroslava Lukića / Miodrag Mrkić. - Beograd : Književna radionica rukotvorenih izdanja Valtazar Prevalez : Zavetine Plus ultra, 2002 (Beograd : Književna radionica rukotvorenih izdanja Valtazar Prevalez). - 112 str. ; 21 cm. - (Kolekcija Rojenje - svadbena igra ; knj. 7)

Tiraž 250. - Bio-bibliografska bilješka o M. Lukiću: str. 109-[113].

ISBN 86-82255-07-3 (Broš.)

821.163.4.09-31
COBISS.CG-ID 7575312

680
МРКИЋ, Миодраг
        Кроз пукотине каменог неба : (огледи о лирици и прози Перивоја Поповића) / Миодраг Мркић ; [предговор Веселин Ракчевић]. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : 3М Макарије). - 159 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Есеји / Комови, Андријевица)

Тираж 200. - Књижевно дјело Перивоја Поповића у свјетлу књижевне критике и есеја: стр. 7-14. - Биографија Перивоја Поповића: стр. 129. - Библиографије: стр. 131-154. - Есејиста Миодраг Мркић (1932): стр. 155-157. - Резиме ; Resumée.

(Брош.)

821.163.4.09
012 Поповић П.
COBISS.CG-ID 5447696

681
МРКИЋ, Миодраг
        Превредновања / Миодраг Мркић. - Библиофилско изд. - Београд : Феникс, 2002 (Београд : Меграф). - 137 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Феникс, Београд)

Тираж 100. - Есејиста Миодраг Мркић (1932): стр. 137. - Садржај с насл. стр.: Три витеза рестаурације : Добрица Ћосић, Миодраг Булатовић, Матија Бећковић ; Поноћни самопротестник.

ISBN 86-902741-4-6 (брош.)
ISBN 978-86-902741-4-7 (брош.)


821.163.4.09:323.1
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 4960016

682
МРКИЋ, Миодраг
        У метафизичкој истости : оглед о Никуда Луке Прошића / Миодраг Мркић. - [Библиофилско изд.]. - Београд : Феникс, 2002 (Београд : К.У.М.). - 92 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Глоса)

Тираж 1000. - Есејиста Миодраг Мркић (1932): стр. 91-92.

ISBN 86-902741-1-1 (Брош.)


821.163.4.01-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 4900880

683
МУСТЕДАНАГИЋ, Лидија
        Groteskni brevijar Borislava Pekića : (groteskno oblikovanje romana "Hodočašće Arsenija Njegovana", "Kako upokojiti vampira" i "1999") / Lidija Mustedanagić. - [1. izd.]. - Novi Sad : Stylos, 2002 (Novi Sad : Stylos-print). - 238 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Parnas ; knj. 8)

Bilješka o autoru: str. 236. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 232-235.

ISBN 86-7473-082-5 (Broš.)

821.163.4.09
COBISS.CG-ID 7338000

684
НИКЧЕВИЋ, Милорад
        Filološke rasprave : interkulturalni kontekst / Nikčević Milorad. - Podgorica : GEOS ; Cetinje : Crnogorsko-hrvatsko društvo prijateljstva "Ivan Mažuranić" ; Osijek : Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva RH, 2002 (Пожега : Жиравац). - 270 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Crnogorsko kulturno nasljeđe ; knj. 1)

Bilješke uz tekst. - Dvanaest hodočasnika Milorada Nikčevića : (skica za znanstveni portret)/ Milica Lukić: str. 253-260. - Bio-bibliografski podaci o autoru. - Bibliografija uz pojedina poglavlja. - Summaries ; Zusammenfassungen. - Registar.

821.163.4.09
821.163.4.08
930.85(497.16)
COBISS.CG-ID 2083341

685
ПАВИЋЕВИЋ, Владислав
        Оточје духа / Владислав Павићевић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница : Спектар, 2002 (Подгорица : Спектар). - 190 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Даљине)

Слика аутора. - Тираж 500. - Објављене књиге: стр. 183-184. - Библиографија: стр. 179-182.

821.163.4.09 Павићевић В.
821.163.4-92
COBISS.CG-ID 12274960

686
ПОПОВИЋ, Бранко
        Критичка промишљања / Бранко Поповић. - Београд : Службени лист СРЈ, 2002 (Краљево : Слово). - 231 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-355-0533-6 (Брош.)


821.163.4.09"18/19"
821.163.41.09"19"
929:82(497.11)"19"
82:111.852
COBISS.CG-ID 7360016

687
ПОПОВИЋ, Бранко
        Тумачења : изабрани огледи / Бранко Поповић ; уредник Ново Вуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 295 стр. ; 24 cm. - (Посебни радови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 14)

"Овом књигом Изабраних огледа Одјељење умјетности Црногорске академије наука и умјетности обиљежава седамдесет пет година живота свог угледног члана Бранка Поповића" ---> прелим. стр. - Тираж 500. - Тумачења Бранка Поповића / Славко Гордић: стр. 9-13. - Биографија: стр. 242-244. - Библиографија / Добрило Аранитовић: стр. 245-283. - Регистри.

ISBN 86-7215-130-5 (Брош.)

821.163.4.09"19"
016:929 Поповић Б.
012 Поповић Б.
COBISS.CG-ID 1868557

688
ПРАЖИЋ, Милан
        Речи и време / Милан Пражић ; приредила Гордана Ђилас. - Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2002 (Нови Сад : Футура публикације). - 200 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Библиотека Матице српске ; књ. 3)

Тираж 500. - Реч уредника / Миро Вуксановић: стр. 7-8. - Биљешке уз текст. - Биографија Милана Пражића: стр. 184-185. - Библиографија Милана Пражића: стр. 189-200.

ISBN 86-80061-28-X (Брош.)


821.163.4.09-93
821.163.4.09-93"19"
COBISS.CG-ID 6503184

689
РАДУЛОВИЋ, Зорица
        Алхемија ријечи / Зорица Радуловић. - Подгорица : Унирекс, 2002 ([Подгорица : Побједа]). - 243 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Огледи и студије / Унирекс, Подгорица)

Тираж 500.

ISBN 86-427-0656-2 (Брош.)


821.163.41.08
COBISS.CG-ID 2083085

690
        СПОМЕНИЦА Борислава Пекића : поводом седамдесетогодишњице рођења : (1930-2000) / уредник Предраг Палавестра. - Београд : Српска кадемија наука и уметности, 2002 (Београд : Култура). - 223 str. ; 24 cm. - (Научни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 96. Одељење језика и књижевности ; књ. 14)

Na spor. nasl. str.: In memory of Borislav Pekić. - Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистри. - Summaries. - Sadrži i: Биобиблиографија Борислава Пекића / Милена Марковић.

ISBN 86-7025-314-3 (брош.)

821.163.4.09 Пекић Б.(082)
012 Пекић Б.
016:929 Пекић Б.
COBISS.CG-ID 2045453

претходна
наредна