претходна
наредна
451
РАТКОВИЋ, Миленко
        Барска гимназија храм знања / Миленко Ратковић. - Бар : Гимназија "Нико Роловић", 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 191 стр. : илустр. ; 22 cm

Тираж 500.
a) Гимназија "Нико Роловић" (Бар)

373.54(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 4504080


376.2/.5 СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА. ДЕФЕКТОЛОГИЈА


452
МИЛОШЕВИЋ, Светлана
        Један човек један живот : биобиблиографија проф. др Љубомира Савића / Светлана Милошевић. - Београд : Друштво дефектолога Југославије : Друштво дефектолога Србије : Савез глувих и наглувих Југославије : Савез глувих и наглувих Србије ; Подгорица : Друштво дефектолога Црне Горе, 2001 (Београд : Стазе). - 113 стр. : фотогр. ; 21 cm

Тираж 200. - Напомене и библиографске референце уз текст.

376.33:929 Савић Љ.
012 Савић Љ.
016:376.33
COBISS.CG-ID 92648204


377 СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ. СТРУЧНЕ ШКОЛЕ


453
ДЕЛЕТИЋ, Здравко
        Занатске школе у Беранама и Андријевици 1919-1940. г. / Здравко Делетић. - Подгорица : [б. и.], 2001 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 117-151 ; 24 cm

Кор. насл. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary: Vocational Schools in Berane and Andrijevica 1919-1940. - П.о.: Историјски записи ; год. 74, бр. 1-2, 2001.

(Брош.)


377.35(497.16)"1919/1940"(041)
COBISS.CG-ID 6114320

454
        ПРВА генерација петогодишње Учитељске школе у Никшићу : 1951-1956 / [податке обрадили и за штампу приредили Мирко Вучковић, Живко Ђурковић, Јагош Батрићевић]. - Никшић : М. Вучковић [и др.], 2001 (Цетиње : Обод). - 222 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 600.
a) Учитељска школа (Никшић) - 1951-1956

377.4:37(497.16)"1951/1956"
COBISS.CG-ID 1905165


378 ВИСОКО ШКОЛСТВО


455
        FLUID : 04.- 23. decembra 2001., Galerija Doma omladine, Beograd / [tekst Stevan Vuković]. - Beograd : Dom omladine, 2001 (Beograd : Publikum). - 15 str. : ilustr. ; 17 cm

Kor. nasl. - Tiraž 500. - Sadrži i bio-bibliografske podatke o umjetnicima.

(broš.)
a) Факултет ликовних умјетности (Београд) - Студенти - Изложбени каталози

378.6-057.87:73/76(497.11)(064)
COBISS.CG-ID 176221959


39 ЕТНОЛОГИЈА. ЕТНОГРАФИЈА. ОБИЧАЈИ. ФОЛКЛОР


456
БАЦЕТИЋ, Тома М.
        Стара Србија : прошлост, садашњост, народни живот и обичаји / Тома М. Бацетић ; превод, речник и регистри Добрило Аранитовић ; [аутор карата Милић Ф. Петровић]. - Београд : Историјски музеј Србије, 2001 (Београд [тј.] Земун : Прометеј). - 297 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Стара Србија / Историјски музеј Србије, Београд ; књ. 1)

Превод дјела: Staraja Serbija eja prošloe i nastojaščee. - Тираж 400. - Повратак из заборава / Милић Ф. Петровић: стр. 7-17. - Између путописа и документарне прозе / Станиша Војиновић: стр. 292-296. - Речник турцизама и других мање познатих речи и израза: стр. 275-281. - Библиографија и биљешке уз текст. - Регистри.

(Брош.)


39(497.11)"18"
949.711"18"
COBISS.CG-ID 7349264

457
        ЗБОРНИК Етнографског музеја у Београду : 1901-2001. / [уредник Јасна Бјеладиновић-Јергић]. - Београд : Етнографски музеј, 2001 (Београд : Чигоја штампа). - 553 стр. : илустр. ; 29 cm

Текст штампан двостубачно. - Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце уз сваки рад. - Библиографија уз поједине радове. - Резимеи на енгл. или франц. језику.

ISBN 86-7891-008-9 (брош.)
a) Етнографски музеј (Београд) - 1901-2001 - Зборници

39(497.11+497.16)(082)
398(497.11)(082)
728.6:398(497.11)(082)
821.163.41.09:398(082)
069:39(497.11)"1901/2001"(082)
COBISS.CG-ID 95054348

458
МАРКОВИЋ, Радул
        Српске славе и обичаји / Радул Марковић. - Земун : Гносос, 2001 (Београд : "Ражнатовић"). - 39 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

(Брош.)


398.3(=163.41)
271.222(497.11)-565.79
COBISS.CG-ID 94128396

459
МЕДАКОВИЋ, Милорад Г.
        Живот и обичаји Црногораца / Милорад Г. Медаковић. - Репринт изд. из 1860. године. - Београд : "Никола Пашић", 2001 (Београд : С. Симић). - VI, 186 стр. ; 20 cm

Кор. насл.


39(497.16)
316.728(=1:497.16)
94(497.16)
COBISS.CG-ID 104188172

460
ПОПОВИЋ-Липовац, Јован
        Црногорац и Црногорка / Јован Поповић-Липовац ; с руског превео Драго Ћупић ; приредио Слободан Калезић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 189 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / ЦИД, Подгорица)

Превод дјела: Černogorcy i černogorskija ženščiny / I. Ju. Popovič-Lipovac. - Тираж 1000. - Јован Поповић Липовац и његова књига о Црној Гори / Слободан Калезић: стр. 175-189.

ISBN 86-495-0191-5 (картон.)

39(497.16)
159.923.3(1:497.16)
316.356.4(=1:497.16)
316.662-055.2(497.16)"18"
327(470:497.16)
929:355Поповић-Липовац Ј.
COBISS.CG-ID 1773325

461
СПАСОЈЕВИЋ, Василије
        Народни скупови у Црној Гори / Василије Мујо Спасојевић. - Цетиње : Обод, 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 174 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Едиција Традиција / Обод, Цетиње)

Тираж 1000. - Сарадници: стр. 170-171. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 172

ISBN 86-305-0361-0

394(497.16)
COBISS.CG-ID 512012519

462
ЧЕЛЕБИЋ Митровић, Босиљка
        Гостопримство у Старој Црној Гори / Босиљка Челебић-Митровић. - Подгорица : Октоих, 2001 (Подгорица : Графо-Црна Гора). - 162 стр. : илустр. ; 21 cm

Кор. ств. насл.: Гостопримство у Црној Гори. - Тираж 500. - Библиографија: стр. 157-159.

(Брош.)


392.7(497.16)
177(497.16)
COBISS.CG-ID 4310032


5/6 ПРИРОДНЕ И ПРИМИЈЕЊЕНЕ НАУКЕ


502/504 НАУКА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ. ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

463
ЂУКАНОВИЋ, Мара
        Ekorečnik : pojmovnik o životnoj sredini / Mara Đukanović ; [grafički prilozi Saša Ivković]. - Beograd : Velarta, 2001 (Kraljevo : Slovo). - VIII, 148 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ekologija ; knj. 3)

Slika autora. - Tiraž 500. - O autoru: str. 147. - Bibliografija: str. 146.

ISBN 86-7138-105-6 (Broš.)

502/504(031)
574(031)
COBISS.CG-ID 6123536

464
ЛАЗИЈЕ, Кристин
        Природа и њене необичне појаве / Кристин Лазије ; превод Весна Хабијан-Микеш ; илустрације Мари-Кристин Лемејер; Бернар Алуни ; уредник Емили Бомон. - Нови Сад ; Подгорица : Змај : Атлантис : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001. - 125 стр. : улистр. ; 24 cm. - (Откривање света)

Превод дјела: Nature des phenomenes extraordinaires / Christine Lazier. - Штампано у Словачкој. - Тираж 3.000. - Индекс: стр.125.


502.2(031)
COBISS.CG-ID 512658855

465
НАУЧНИ скуп Природни потенцијали копна, континенталних вода и мора Црне Горе и њихова заштита (2001 ; Жабљак)
        Plenarni referati i izvodi iz saopštenja sa naučnog skupa Prirodni potencijali kopna, kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita, Žabljak, 20.-23. 09. 2001. / [organizatori] Institut za biologiju mora, Kotor [i] Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore, Podgorica. - [S. l. : s. n.], 2001 (Novi Beograd : Grafička škola). - 245 str. : tabele ; 24 cm

Uporedni tekst na srp. i engl. jeziku. - Registar.
- - Program Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Prirodni potencijali kopna, kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita, Žabljak, 20.-23. 09. 2001. - 20 str.

(Broš.)

502/504
COBISS.CG-ID 5743120

466
НИКЧЕВИЋ, Светлана
        Mikrobiološki testovi za detekciju inhibitora genotoksičnog efekta zagađivača životne sredine : magistarska teza / Svetlana Nikčević ; [mentor Drago Simić]. - Beograd : [s. n.], 2001. - 86 listova : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet. - Bibliografija: str. 82-86. - Umnoženo za odbranu. - Biološki fak., Beograd.

504.05/.06:579.61
COBISS.CG-ID 10814992

467
        PRIRODNI potencijali kopna, kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita : plenarni referati i izvodi iz saopštenja sa naučnog skupa, Žabljak, 20-23. septembar 2001. - Kotor [etc.] : Institut za biologiju mora [etc.], 2001. - 245 str. ; 24 cm

Tekst na srp. i eng. jeziku.

504.42
574
COBISS.CG-ID 21628431

468
ЦВЕТКОВИЋ, Славко М.
        Ekološko upravljanje sa aspekta održavanja tehničkih sistema u crnoj metalurgiji : magistarska teza / Slavko M. Cvetković. - Smederevo : [S. Cvetković], 2001. - VII, 145, P62 : graf. prikazi ; 30 cm

Apstrakt; Abstract. - Bibliografija: listovi 143-145. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka.

504.5
COBISS.CG-ID 512207258


51 МАТЕМАТИКА


469
ЗЕЧЕВИЋ, Александар
        Matematika / Aleksandar Zečević, Luka Filipović, Gordana Jovanović. - Beograd : Viša poslovna škola, 2001 (Zemun : "Prometej"). - 360 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 2000

51(075.8)
COBISS.CG-ID 1902861

470
ЈАЋИМОВИЋ, Милојица
        Matematika / Milojica Jaćimović, Predrag Stanišić. - Podgorica : Štamparija Print, 2001 (Podgorica : Print). - 255 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

51(075.8)
COBISS.CG-ID 1765389

471
КОСМАЈАЦ, Момчило
        Савременост и математика / Момчило Космајац. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 113 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Библиографија: стр. 108-110.

ISBN 86-303-0481-2

51
371.3:51
COBISS.CG-ID 3525904

472
УШЋУМЛИЋ, Шћепан М.
        Математика I : збирка решених испитних задатака / Шћепан М. Ушћумлић, Миливоје Г. Лазић, Горан Д. Килибарда. - Београд [тј.] Земун : Прометеј, 2001 (Земун : Прометеј). - VI, 267 str. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 200.

ISBN 86-82363-21-6 (Брош.)


51(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 6087440

473
ЦЕРОВИЋ, Благоје
        Matematika / Blagoje Cerović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 421 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [423-424].

ISBN 86-81039-93-8 (Broš.)

511.2(075.8)
510.22(075.8)
510.6(075.8)
COBISS.CG-ID 3536912

474
ШАРАНОВИЋ, Стеван
        Zbirka riješenih zadataka i testova : za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na Fakultet za pomorstvo Kotor / Stevan Šaranović, Romeo Meštrović ; [crteže uradio Veselin Drašković]. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2001 (Podgorica : 3M-Makarije). - 214 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [215].

(Broš.)

51(079.1)
COBISS.CG-ID 5971216


512 АЛГЕБРА


475
ДАЈОВИЋ, Слободан
        Математика I / Слободан Дајовић. - 6. [прерађено и допуњено] изд. - Београд : Факултет организационих наука, 2001 (Београд : Г.А.Д. штампарија са душом). - X, 503 str. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 500. - Библиографија: стр. [504].

ISBN 86-80239-71-2 (Брош.)


512.64(075.8)
514.12(075.8)
517(075.8)
COBISS.CG-ID 7362064


517 МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА


476
ДАШИЋ, Вучић
        Diferencijalni i integralni račun / Vučić Dašić. - 2. izd. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 460 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 460. - Registar.

ISBN 86-81039-50-4 (Broš.)

517.2/.3(075.8)
COBISS.CG-ID 1854989

477
        ZBIRKA zadataka iz matematike / Miodrag Ivović, Branislav Boričić, Dragan Azdejković, Irena Spasić. - 4. izd. - Beograd : Ekonomski fakultet, 2001 (Beograd : Čigura print). - V, 313 str. : graf. prikazi ; 24 cm

1. izd. 199.8. - Tiraž 1200. - Bibliografija: str. 313.

ISBN 86-403-0423-8 (Broš.)

517.3(075.8)(076)
512.64(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 5732880

478
ЈАЋИМОВИЋ, Милојица
        Realni brojevi / Milojica Jaćimović, Predrag Obradović. - 2. izd. - Podgorica : CID, 2001 (Cetinje : Obod). - 232 str. ; 24 cm. - (Biblioteka E-D / CID, Podgorica)

Bibliografija: str. 223-224. - Registar.

(Broš.)

517.13
511.2
COBISS.CG-ID 3863056

479
КАЉАЈ, Давид
        Harmonijske funkcije i kvazikonformne harmonijske funkcije između konveksnih domena : doktorska disertacija / David Kaljaj ; [mentor Miodrag Mateljević ; članovi komisije Miodrag Perović, Miroslav Pavlović]. - Beograd : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - V, 70 listova ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-70. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Matematički fak., Beogradski univ.

(broš.)

517.57(043.3)
COBISS.CG-ID 10964240

480
МИЛИЧИЋ, Милош
        Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz matematike I / Miloš Miličić, Zoran Šami. - 3. izd. - Beograd : Saobraćajni fakultet Univerziteta, 2001 (Beograd : "Gajić"). - 326 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500.

ISBN 86-7395-108-9 (Broš.)

517.17/.38(075.8)(076)
512.64(075.8)(076)
514.12(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 6038288

претходна
наредна