претходна
наредна
421
        ЧИТАНКА : за VII разред основне школе / [приредио] Миленко Ратковић ; [илустратор Витомир Лекић]. - 5. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 182 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 7000. - Рјечник мање познатих ријечи и израза: стр. 176-179. - Књижевно-теоријски појмови: стр. 180.

ISBN 86-303-0525-8 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 3393040

422
        ЧИТАНКА : за VIII разред основне школе / [приредио] Исак Калпачина ; [илустратор Велибор Буцко Радоњић]. - 5. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 202 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 6500. - Биљешке о писцима: стр. 192-199. - Рјечник: стр. 191. - Регистар.

ISBN 86-303-0540-1 (Брош.)


37.016:8(075.2)
COBISS.CG-ID 3857424

423
        ЧИТАНКА : за III разред средње школе / [приредили] Загорка Калезић, Слободан Калезић. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 190 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 4500. - Рјечник књижевно-теоријских појмова: стр. 185-188.

ISBN 86-303-0570-3 (Брош.)


37.016:8(075.3)
COBISS.CG-ID 3854096

424
        ЧИТАНКА : за III разред средње школе / [приредили] Загорка Калезић, Слободан Калезић. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 190 стр. : илустр. ; 24 cm

Ћир. и лат. - Тираж 4500. - Рјечник књижевно-теоријских појмова: стр. 185-188.

ISBN 86-303-0570-3 (Брош.)


37.016:821.163.4-82(075.3)
COBISS.CG-ID 5741072

425
        ЧИТАНКА : за IIразред средње школе / [приредили] Загорка Калезић, Слободан Калезић. - 4. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 215 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 3500. - Рјечник књижевно-теоријских појмова: стр. 210-212.

ISBN 86-303-0560-6 (Брош.)


37.016:821-82(075.3)
COBISS.CG-ID 3392272

426
        ЧИТАНКА : за први разред средње школе / [приредили] Загорка Калезић, Слободан Калезић. - 5. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 195 стр. : илустр. ; 24 cm

Ћир. и лат. - Тираж 4000. - Рјечник књижевно-теоријских појмова: стр. 188-192.

ISBN 86-303-0555-X (Брош.)


37.016:821-82(075.3)
COBISS.CG-ID 3876624

427
        ЧИТАНКА : за четврти разред основне школе / [приредио] Миленко Ратковић ; [илустратор Дринка Михајловић]. - 7. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 154 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 7500.

ISBN 86-303-0388-3 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 3869200

428
        ЧИТАНКА : [са основним појмовима о језику] : за 3. разред основне школе / [приредио] Вук Милатовић ; [илустратор Михаило Писањук]. - 15. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Београд : Нови дани). - 111 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 64000.

(Брош.)
ISBN 86-17-08799-6 !

37.016:821.163.4-82(075.2)
COBISS.CG-ID 5750288


37.016:94(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ИСТОРИЈЕ


429
БУРЗАНОВИЋ, Славко
        Историја : [уџбеник] за VIII разред основне школе / Славко Бурзановић, Јасмина Ђорђевић, ; [коаутор за наставне јединице из историје Албанаца Пјетро Ивезај]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 135 стр. : илустр. ; 28 cm

Тираж 10000.

ISBN 86-303-0550-9 (Брош.)


37.016:94(075.2)
COBISS.CG-ID 6131984

430
ГАЋЕША, Никола
        Историја : за II разред четворогодишњих стручних школа / Никола Гаћеша, Душан Живковић, Љубица Радовић ; [карте урадили Милош Ристић, Љубинко Сретеновић]. - 12. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Краљево : Слово). - 252 стр. : илустр. ; 24 cm

Штампано двостубачно. - Тираж 13000. - Речник непознатих и мање познатих појмова: стр. 245-249. - Библиографија: стр. 251-252.

ISBN 86-17-09238-6 (Брош.)


37.016:93/99(075.3)
COBISS.CG-ID 6077712

431
ГАЋЕША, Никола
        Историја : за II разред четворогодишњих стручних школа / Никола Гаћеша, Душан Живковић, Љубица Радовић. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 259 стр. : илустр. ; 24 cm

Библиографија: стр. 255. - Рјечник непознатих и мање познатих појмова: стр. 251-254.

ISBN 86-303-0565-7 (Брош.)


37.016:94(075.3)
COBISS.CG-ID 3900176

432
ГАЋЕША, Никола
        Историја : за III разред природно-математичког смера и IV разред гимназије општег и друштвено-језичког смера / Никола Гаћеша, Душан Живковић, Љубица Радовић. - 9, прерађено изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Београд : БИГЗ). - 280 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 7000. - Речник непознатих и мање познатих појмова: стр. 275-278. - Библиографија: стр. 279-280.

ISBN 86-17-09243-2 (Брош.)


37.016:93/99(075.3)
COBISS.CG-ID 6064144

433
ЂОРЂЕВИЋ, Јасмина
        Историја : [уџбеник] за VII разред основне школе / Јасмина Ђорђевић, Радован Поповић. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Штампарија Обод). - 125 стр. : илустр. ; 28 cm

Тираж 12000.

ISBN 86-303-0487-1 (Брош.)


37.016:93/99(075.2)
COBISS.CG-ID 6083088

434
КАСУМОВИЋ, Милада
        Историја : за V разред основне школе / Милада Касумовић, Горан Марковић ; [илустратор Жељко Ђуричковић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 83 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 10000.

ISBN 86-303-0505-3 (Брош.)


37.016:94(075.2)
COBISS.CG-ID 3888656

435
ПЕРОВИЋ, Милутин
        Историја : за I razred trogodišnjih stručnih škola (izuzev za daktilografe) / Милутин Перовић, Новица Бојовић ; [карте урадио Младен Ђуровић]. - 9. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Краљево : Слово). - 219 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 9000. - Објашњење мање познатих речи и израза: стр. 213-217.

ISBN 86-17-08956-3 (Брош.)


37.016:94(075.3)
COBISS.CG-ID 3981584

436
ПОПОВИЋ, Радован
        Историја : за VI разред основне школе / Радован Поповић, Драган Мирановић ; [илустратор Жељко Ђуричковић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 100 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 10000.

ISBN 86-303-0520-7 (Брош.)


37.016:94(075.2)
COBISS.CG-ID 3885328

437
        ЧИТАНКА : за трећи разред основне школе / [приредили] Момир Секулић, Љубо Стефановић ; [илустратор Доброслав Мишко Мрдак]. - 7. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 139 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 8000.

ISBN 86-303-0464-2 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 3861264


371 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА. ШКОЛСТВО


438
ДЕЛЕТИЋ, Здравко
        О школству у Црној Гори за вријеме аустријске окупације (1916-1918) / Здравко Делетић. - Косовска Митровица : [б. и.], 2001 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 349-487 ; 24 cm

Насл. над текстом. - На корицама: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет. - Биљешке уз текст. - Abstract: About Schools in Montenegro during Austrohungarian Occupation (1916-1918). - П.о.: Зборник радова Филозофског факултета ; 31, 2001. - Садржи и: Вриједан прилог уџбеничкој литератури / Здравко Делетић. Презентација секуларне архитектуре Балкана = Secular Medieval Architecture inthe Balkans / Бранко Гугољ. Синтеза историје средњег века / Радмило Пекић. In Memoriam П роф. др Веселин Илић / Драган Тодоровић.

(Брош.)

371(497.16)"1916/1918"(041)
93/99:929(031)(041)
72(497)(041)
93/99"04/14"(041)
37:929 Илић В.(041)
COBISS.CG-ID 6138128

439
ЈАРЕДИЋ, Драгиша
        Школство у жупи Никшићкој : 1871-2001 / Драгиша Јаредић, Ратко Пековић. - Жупа Никшићка : Основна школа "Душан Бојовић", 2001 (Никшић : Коле). - 291 стр. : илустр. ; 24 cm

"Ова књига је настала поводом обиљежавања 130-годишњице основног школства у Жупи Никшићкој ..." ---> предговор. - Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 285-287.


371(497.16)"1871/2000"
COBISS.CG-ID 3490832


371.2 ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА И НАСТАВЕ


440
МИШОВИЋ, Слободан
        Дневне миграције ученика општине Кула / Слободан Мишовић. - Нови Сад : Матица српска, [2001]. - Стр. 157-171 : табеле ; 24 cm

Библиографија: стр. 170. - Summary. - П. о.: Зборник Матице српске за друштвене науке; бр. 106/107, 1999.

371.212:314.72(497.113 Кула)(041)
COBISS.CG-ID 200779271


371.3:0/9 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ


441
ЈОВАНОВИЋ, Ивона
        Francuski jezik turizma i hotelijerstva : (nastavne strategije i selekcija pedagoškog materijala) : magistarski rad / Ivona Jovanović ; mentor Dušanka Točanac-Milivojev. - Novi Sad : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 139 listova ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet. - Bibliografija: str. 136-139. - Umnoženo za odbranu. - Mag. rad, Filozofski fak., Univ. u Novom Sadu.

371.3:811.133.1]:338.48(043.2)
COBISS.CG-ID 10988816

442
МАРУШИЋ, Радојица
        Sportska gimnastika kao izborna nastava u osnovnoj školi / Radojica Marušić ; [ilustracije Vitomir-Zeko Lekić]. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 132 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici i Studije / Univerzitet Crne Gore)

Tiraž 500. - Predgovor / Jovan Petrović [i] Jaroslava Radojević: str. 7-9. - Bibliografija: str. 122-132.

ISBN 86-81039-59-8 (broš.)

371.3:796(075.8)
371.322.5:796.41.01(075.8)
COBISS.CG-ID 2668301

443
        SAVREMENE tendencije u učenju i nastavi stranih jezika : zbornik radova [sa Naučnog skupa održanog 9. i 10. novembra 2000. u Nikšiću] / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 273 str. ; 24 cm

Tekst ćir. i lat. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova. - Rezimei na više jezika.

ISBN 86-81039-74-1 (Broš.)

371.3:81'243(082)
COBISS.CG-ID 3544848


373.3/.4 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


444
        ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ (огледне) школе / М.[Младен] Вилотијевић ... [и др.]. - Београд : Учитељски факултет, 2001 (Београд : Академија). - 280 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија уз поједина поглавља.

(Брош.)


373.31.018.58(100)(082)
373.31.018.58(497.11+497.16)(082)
COBISS.CG-ID 6039568

445
ЛАКОВИЋ, Ђуро
        Стазама успона : Основна школа "Његош", Спуж : (1879-2001) / Ђуро Лаковић. - Спуж : Основна школа "Његош", 2001 (Подгорица : Побједа). - IX, 227 стр. : фотогр., факс. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 700. - Документа: стр. 183-221. - Биљешка о аутору: стр. 227. - Библиографија: стр. 224-225. - Резимеи на више језика.

(Брош.)
a) Основна школа "Његош" (Спуж) - 1879-2001

373.3/.4(497.16)"1879/2001"
COBISS.CG-ID 1688845

446
МИЋУНОВИЋ, Милан
        Школе у Пјешивцима : 1866-2001 / аутор текста Милан Мићуновић. - Богетићи [тј.] Цетиње : Штампарија Обод, 2001 (Цетиње : Обод). - 365 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 500.


373.3/.4(497.16)"1866/2001"
COBISS.CG-ID 4370704


373.5 ОПШТЕОБРАЗОВНЕ ШКОЛЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА


447
ВУЈАДИНОВИЋ, Радован
        Оловка и пушка : професори и ученици Гимназије у Пљевљима у ослободилачким бунама и ратовима / Радован Вујадиновић. - Пљевља : Скупштина општине : Завичајни музеј, 2001 (Београд : Панграф). - 257 стр. : фотогр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Биљешка о аутору с његовом сликом: стр. 256-257. - Библиографија: стр. 250-255. - Регистар.

(Брош.)
a) Гимназија "Танасије Пејатовић" (Пљевља) - 1903-1945 - Професори - Биографије

373.54(497.16)"1903/1945"(093.2)
929:371.12(497.16)"1903/1954"
929:3-057.874(497.16)"1903/1945"
325.8(497.16)"1903/1945"
COBISS.CG-ID 5469712

448
ПЕТРОВИЋ, Филип М.
        Пљеваљска гимназија : 1901-2001. [2], Монографија 1901-1941. / Милић Ф. Петровић ; [фотографије Вукадин Шљукић ; превод на руски језик Миланка-Љиља Зуковић-Пипер, превод на енглески језик Слађана Бојковић]. - Пљевља : Завичајни музеј ; Београд : Веларта, 2001 (Београд : Култура). - 521 стр. : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 600. - Биљешка о аутору: стр. 521. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary; Rezjume. - Печат "Ex libris Библиотека Др Д.Ј.М." - насл. стр., стр. 499 ; Примјерак је незнатно оштећен на угловима кор. листова.: иПб6ДЈМ\н44\с2: ЦНБЦТ

ISBN 86-7138-097-1 (Пл.)
a) Гимназија "Танасије Пејатовић" (Пљевља) - 1901-1941 - Историјска грађа

373.54(497.16)"1901/1941"(093.2)
930.85(497.16)"1901/1941"(093.2)
COBISS.CG-ID 7384592

449
        ПЉЕВАЉСКА гимназија : 1901-2001 : споменица / [аутори Исак Калпачина ... и др. ; преводи на страни језик Драгоје Кнежевић (руски), Невена Томић (енглески), Емира Хамзић и Драгиња Зечевић (француски)]. - Пљевља : Гимназија "Танасије Пејатовић", 2001 (Београд : Панграф). - 525 стр. : илустр. ; 24 cm

Податак о ауторима преузети са стр. 6. - Тираж 1000. - Хронологија догађаја: стр. 419-435. - Библиографија: стр. 437-500. - Регистар. - Rezjume ; Summary ; Sommaire.

ISBN 86-902043-2-6
a) Гимназија "Танасије Пејатовић" (Пљевља) - 1901-2001

373.54(497.16)"1901/2001"
COBISS.CG-ID 3509264

450
РАДУЛОВИЋ, Данијела
        Књижевни и научни рад професора и ученика : каталог изложбе књига : Цетињска гимназија 1880-2000 / [аутори каталога и изложбе Данијела Радуловић, Новка Клаћ]. - Цетиње : Јавна установа Гимназија, 2001 (б. м. : б. и.]). - 61 стр. : илустр. ; 21 cm

Кор. ств. насл.: Изложба књига професора и ученика. - Податак о аутору преузет с полеђине насл. листа. - Уводне напомене / Марко Шпадијер: стр. 3-7.

(Брош.)
a) Цетињска гимназија - 1880-2000 - Професори - Ученици - Биографије - Изложбени каталози

373.54:371.12]:929(497.16 Цетиње)"1880/2000"(083.824)
373.54:371.8]:929(497.16 Цетиње)"1880/2000"(083.824)
COBISS.CG-ID 175117831

претходна
наредна