претходна
наредна
361
ГАЗИВОДА, Павле
        Raskršća obrazovanja / Pavle Gazivoda. - Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 158 str. : slika autora ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bilješka o autoru: str. 156. - Bibliografija: str. 153-155.

(Plast.)

37.014.3(497.16)
COBISS.CG-ID 3506192

362
        KNJIGA za promjene : javna rasprava / [priredile Komisije za promjene u obrazovanju. - Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore, 2001 ([s.l. : s.n.]). - 299 str. ; 24 cm

(Broš.)

37(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 4207376

363
        KNJIGA promjena / [urednik Slobodan Backović]. - Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 271 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 6000. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.

(Broš.)

37.014.3(497.16)
COBISS.CG-ID 1960717

364
        KNJIGA promjena obrazovnog sistema Republike Crne Gore : kratka verzija / [urednik Slobodan Backović]. - Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 71 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 12000.

(Broš.)

37.014.3(497.16)
COBISS.CG-ID 1960973

365
ТОДОРОВИЋ, Катарина
        Škola u koncepciji društva koje uči : (magistarska teza) / Katarina Todorović ; mentor Radivoje Kulić. - Priština-Blace : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 136 listova + Prilozi ([47] listova) : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Prištini-Blace, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. - Bibliografija: str. 130-135. - Umnoženo za odbranu. - Filozofski fakultet, Priština-Blace.

37.014.2(043.2)
COBISS.CG-ID 10757136

366
ХАНСЕН, Кирстен А.
        Obrazovanje i kultura demokratije : vaspitno-obrazovna praksa u ranom djetinjstvu 0-10 godina / Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufman, Steffen Saifer. - [1. izd.]. - Podgorica : Pedagoški centar Crne Gore, 2001 (Cetinje : IVPE). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Korak po korak - Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa ; knj. 1)

Prevod djela: Educational and culture of democracy : early childhood practice. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 120-121.

(Broš.)

37.014.3
COBISS.CG-ID 3617552


37.016:3/5(075.2) УЏБЕНИЦИ ПОЗНАВАЊА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА


367
МИЛОШЕВИЋ, Љубинка
        Мој дом и моја школа : природа и друштво за I razred osnovne škole / Љубинка Милошевић ; [илустратори Весна Сушић, Рајко Сушић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 90 стр. : илустр. ; 32 cm

На прелим. стр.: Природа и друштво. - Тираж 6000.

ISBN 86-303-0478-2 (Брош.)


37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 3984912

368
RADONJIĆ, Slobodan
        Natyra dhe shoqëria : për klasën III të shkollës fillore / Sllobodan Radonjiq ; [ilustrues Nenad Matekallo]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2001 (Podgoricë : Pobjeda). - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1200.

ISBN 86-303-0414-6 (Broš.)

37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 3896336

369
РАДОЊИЋ, Слободан
        Откривање природе : познавање природе : радна свеска : IV разред / Слободан Радоњић, Вера Матановић. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 52 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 7000.

ISBN 86-303-0480-4 (Брош.)


37.016:3/5(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 3870992

370
РАДОЊИЋ, Слободан
        Познавање природе : за IV разред основне школе : упознајте природу / Радоњић Слободан, Вера Матановић. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 121 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 7000.

ISBN 86-303-0398-0

37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 3882768

371
РАДОЊИЋ, Слободан
        Природа и друштво : за II разред основне школе / Слободан Радоњић, Биљана Гачановић, Вера Матановић ; [ илустратор Ненад Матекало]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 125 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 8500.

ISBN 86-303-0459-6 (Брош.)


37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 3885584

372
РАДОЊИЋ, Слободан
        Природа и друштво : за III разред основне школе / Слободан Радоњић ; [ илустратор Ненад Матекало]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Штампарија Обод). - 116 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 8500.

ISBN 86-303-0474-X (Брош.)


37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 3883024

373
РАТКОВИЋ, Славка
        Познавање друштва : за четврти разред основне школе / Славка Ратковић, Љиљана Ађжић ; [илустратори Вукосав Крунић, Момчило Канкараш, Новица Јоцић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 96 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 10000. - Твој рјечник: стр. 93-94.

ISBN 86-303-0615-7 (Брош.)


37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 3888144


37.016:51(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ МАТЕМАТИКЕ


374
ВЕЛИЧКОВИЋ, Радоје
        Izbor zadataka iz matematike : (sa rješenjima) : za dodatnu nastavu u VII razredu osnovne škole / Radoje Veličković. - Podgorica : Društvo matematičara Crne Gore, 2001 ([s.l. : s.n.]). - 142 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 1000.

(Broš.)

37.016:51(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 3528208

375
ВОЈВОДИЋ, Градимир
        Математика са збирком задатака : за III разред средње школе : за друштвено-језички смер гимназије и четворогодишње стручне школе у подручјима рада: култура, уметност и јавно информисање (културолошки техничар, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа); здравство, фармација и социјална заштита (образовни профили: фармацеутски техничар, лабораторијски техничар); шумарство и обрада дрвета (шумарски техничар); трговина, угоститељство и туризам; економија, право и администрација (правни техничар, биротехничар и техничар ДСЗ) / Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић ; [цртежи Биљана Петровић, Благоје Константиновић]. - 7. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Суботица : Минерва). - 193 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 6 500.

ISBN 86-17-08647-5 (брош.)


37.016:51(075.3)
COBISS.CG-ID 191602439

376
ЖИЖИЋ, Милева
        Збирка задатака из статистике са решењима : за III и IV разред економске, правно-биротехничке и угоститељско-туристичке школе / Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић. - 3. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Крагујевац : "Никола Николић"). - 152 стр. : граф. прикази ; 29 cm

Тираж 1600. - Библиографија: стр. [153].

ISBN 86-17-08641-6

37.016:51(076.53)
COBISS.CG-ID 167201287

377
ЛАТКОВИЋ, Мило
        Радни листови из математике : за 1. разред основне школе / Мило Латковић ; [илустратор Пал Лепхафт ; цртежи Јанош Палковић]. - 17. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Крагујевац : "Никола Николић"). - 70 стр. : граф. прикази ; 29 cm

Тираж 87000.

ISBN 86-17-08632-7 (Брош.)


37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 6098448

378
СОТИРОВИЋ, Велимир
        Математика : за 3. разред основне школе / Велимир Сотировић, Душан Липовац, Мило Латковић ; [илустрације Пал Лепхафт ; цртежи Вероника Поповић]. - 15. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Бездан : Војводина). - 156 стр. : граф. прикази, цртежи ; 28 cm

Тираж 96000.

ISBN 86-17-08607-6 (Брош.)


37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 5750544

379
SOTIROVIĆ, Velimir
        Matematika : pre 3. ročník základnej školy / Velimir Sotirović, Dušan Lipovac, Milo Latković ; [preložil Samuel Sabo ; ilustroval Pál Léphaft ; výkresy vypracovala Veronika Popovićová]. - 7. vyd. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Bezdan : "Vojvodina"). - 155 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 830.

ISBN 86-17-08968-7 (Broš.)

37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 5753104

380
SOTIROVIĆ, Velimir
        Matematica : manual pentru clasa a III-a şcolii elementare / Velimir Sotirović, Dušan Lipoivac, Milo Latković ; [traducere de Luminiţa Diţescu ; ilustraţii de Pal Léphapt]. - Ed. 5-a. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Bezdan : Vojvodina). - 155 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 340.

ISBN 86-17-08928-8 (Broš.)

37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 5753360

381
СОТИРОВИЋ, Велимир
        Радни листови из математике : за трећи разред основне школе / Велимир Сотировић, Душан Липовац, Мило Латковић ; [илустратор Пал Лепхафт ; цртежи Вероника Поповић]. - 15. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Крагујевац : "Никола Николић"). - 77 стр. : граф. прикази ; 29 cm

Тираж 90000.

ISBN 86-17-08612-2 (Брош.)


37.016:51(076.5)
COBISS.CG-ID 5750800

382
ШЋЕПАНОВИЋ, Радоје
        Zbirka zadataka iz matematike : za I razred srednjih škola / Radoje Šćepanović, Dragoje Kasalica. - Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore : Laboratorija za matematiku i računarstvo, 2001 (Cetinje : Obod). - 432 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 4500.

(Broš.)

37.016:51(075.3)(076)
COBISS.CG-ID 3535632


37.016:53(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ФИЗИКЕ


383
        ПРИРУЧНИК из физике са збирком задатака и лабораторијским вежбама : за IV разред гимназије друштвено-језичког смера / Наташа Чалуковић, Милан О. Распоповић, Бранко Радивојевић, Нада Станчић. - 6. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Краљево : Слово). - 101 стр. ; 24 cm

Тираж 3000. - Библиографија: стр. [103].

ISBN 86-17-08893-1 (Брош.)


37.016:53(075.3)(076)
COBISS.CG-ID 5751056

384
РАДИВОЈЕВИЋ, Бранко
        Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама : за 7. разред основне школе / Бранко Радивојевић, Милан Распоповић, Јездимир Томић ; [цртежи Вероника Поповић]. - 10. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Краљево : Слово). - 109 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 37000. - Библиографија: стр. [110].

ISBN 86-17-08816-8 (Брош.)


37.016:53(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 5749776

385
РАСПОПОВИЋ, Милан
        Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама : за 8. разред основне школе / Милан Распоповић, Јездимир Томић, Бранко Радивојевић ; [цртежи Милорад Радисављевић]. - 8. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Суботица : Минерва). - 117 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 30.000.

ISBN 86-17-08826-5 (брош.)


37.016:53(076.52)
COBISS.CG-ID 191352583

386
РАСПОПОВИЋ, Милан
        Физика : за други разред опште гимназије и гимназије друштвено-језичког смера / Милан Распоповић, Светозар Божин, Емило Даниловић. - 8. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Бор : Бакар). - 160 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 9500.

ISBN 86-17-08868-0

372.853(075.3)
COBISS.CG-ID 168487175

387
РАСПОПОВИЋ, Милан
        Физика : за IVразред опште гимназије и гимназије друштвено-језичког смера / Милан Распоповић, Дарко Капор, Марио Шкрињар ; [цртежи Милош Ристић и Благоје Константиновић]. - 6. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Бор : Бакар). - 191 стр. : граф. прикази ; 24 cm

На хрпту: Физика 4. - Тираж 7000. - Библиографија: стр. 188-[192].

ISBN 86-17-08888-5 (Брош.)


37.016:53(075.3)
COBISS.CG-ID 5740304

388
РАСПОПОВИЋ, Милан
        Физика : за IIразред гимназије природно - математичког смера / Милан Распоповић, Светозар Божин, Емило Даниловић ; [цртежи Милош Ристић]. - 11. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Крагујевац : "Никола Николић"). - 213 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 5700.

ISBN 86-17-08863-X (Брош.)


37.016:53(075.3)
COBISS.CG-ID 5730320

389
ТОМИЋ, Јездимир
        Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама : за 6. разред основне школе / Јездимир Томић, Милан Распоповић, Бранко Радивојевић ; [цртежи Јадранка Распоповић-Лазовић и Милорад Радисављевић]. - 16. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Суботица : Минерва). - 104 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 43.000.

ISBN 86-17-08806-0 (брош.)


37.016:53(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 193933319

390
        ФИЗИКА : за 6. разред основне школе / Милан Распоповић, Драгиша Ивановић, Јездимир Томић, Драгомир Крпић, Бојана Никић. - 16. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Бор : Бакар). - 79 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 50000.

ISBN 86-17-08801-X (Брош.)


37.016:53(075.2)
COBISS.CG-ID 5730064

претходна
наредна