претходна
наредна


347.9 ПРАВНИ ПОСТУПАК. УСТРОЈСТВО СУДОВА И КАДРОВА


331
        PRIMJENA zakona o izvršnom postupku : zbornik radova i zaključaka sa savjetovanja održanog u Podgorici 21-22. decembra 2000. godine / [Emilija Durutović]. - Podgorica : Centar za obuku sudija RCG, 2001 (Beograd : Margo-art). - 162 str., [2] str. s tablama : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 400. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)

347.952(497.1)(082)
COBISS.CG-ID 5797392

332
РАШОВИЋ, Зоран П.
        Tužbe u obrascima i sudska praksa iz stvarnog prava / Zoran P. Rašović, Radoje Korać. - Podgorica : Službeni list RCG, 2001 (Podgorica : Pokret). - 320 str. ; 24 cm. - (Edicija Pravna praksa)

Tiraž 1000.

(Broš.)

347.922.6(497.16)(083.2)
340.142
347.2(497.16)
COBISS.CG-ID 3774480


349.2 РАДНО ПРАВО


333
БРАЈИЋ, Влајко
        Радно право : радни односи,други односи рада и социјално осигурање / Влајко Брајић. - 6. измијењено изд. - Београд : Савремена администрација, 2001 (Београд : "Бранко Ђоновић"). - XLVII, 668 стр. ; 24 cm

Тираж 1 000.

ISBN 86-387-0657-X (Брош.)


349.2(075.8)
COBISS.CG-ID 1707277


351.74/.76 ПОЛИЦИЈА


334
BABOVIĆ, Budimir
        Human Rights and Police in Yugoslavia / Budimir Babović. - Beograd : LEX, 2001 (Beograd : MST "Gajić"). - 181 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod djela: Ljudska prava i policija u Jugoslaviji. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 165-168.

ISBN 86-83515-02-8 (Broš.)

351.74/.75(497.11+497.16)
342.7(497.11+497.16)
COBISS.CG-ID 5737232

335
БАЋОВИЋ, Чедо
        Перјаници : гвоздена песница владара / Чедо Баћовић. - Цетиње : Штампарија Обод, 2001 (Цетиње : Обод). - 265 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Перјаници - гвоздена песница владара / Момир Дашић: стр. 259-261. - Биљешка о аутору: стр. 262. - Библиографија: стр. 253-257.


351.743(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 9826064

336
ЛОПУШИНА, Марко С.
        KGB protiv Jugoslavije / Marko Lopušina. - Beograd : Evro, 2001 (Bor : Bakar). - 360 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Tajne / Evro)

Tiraž 2000. - Beleška o autoru: str. 359-360. - Bibliografija: str. 355-357.

(broš.)
a) Комитет државне безбедности (СССР)

351.746.1(47)
327.84(497.1)
327(47:497.1)
COBISS.CG-ID 87856140


352/354 СТЕПЕНИ УПРАВНЕ ВЛАСТИ


337
КОЈИЧИЋ, Јован
        Crna Gora i lokalna agenda 21 = Montenegro and local agenda 21 / Jovan Kojičić, Marija Kostić-Kojičić, Anthony Payne. - Podgorica : Društvo mladih ekologa Crne Gore, 2001. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

352:001.892
COBISS.CG-ID 513389733

338
КРИВОКАПИЋ, Борис
        Alandska ostrva : primer uspešne autonomije / Boris Krivokapić, Klaudio Skarpula, Elizabet Naukler. - Beograd : Institut za uporedo pravo : Forum za etničke odnose, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 189 str. : gegraf. karte ; 20 cm

Tiraž 300.

ISBN 86-80059-07-2 (Broš.)

353.9(480.3)
COBISS.CG-ID 6100752

339
ЦРНА Гора. Закони итд.
        Zakon o državnoj upravi : (nacrt zakona) / [priredilo] Ministarstvo pravde. - Podgorica : Institut za otvoreno društvo Crne Gore, 2001 ([s.l. : s.n.]). - 43 str. ; 20 cm

(Broš.)

35.07(497.16)(094.5.041)
COBISS.CG-ID 4175120

340
CRNA Gora. Zakoni itd.
        Law on Public Administration : (draft of law) / [prepared by] the Ministry of justice. - Podgorica : Open society institute Montenegro, 2001 ([s.l. : s.n.]). - 50 str. ; 20 cm

(Broš.)

35.07(497.16)(094.5.041)
COBISS.CG-ID 4175888


355/359 ВОЈНЕ ВЈЕШТИНЕ. ВОЈНЕ НАУКЕ


341
БОЖОВИЋ, Петар В.
        Свијетли гранити јунаци наших простора / Петар В. Божовић. - Подгорица : ДОБ, 2001 (Подгорица : Побједа). - 290 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Библиотека Историјска публицистика / ДОБ, Подгорица)

Кор. ств. насл.: Свијетли гранити. - Ауторова слика. - Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. [ 291]. - Библиографија: стр. 271-272.

(Картон.)


355:929
COBISS.CG-ID 3874832

342
ИВАНОВИЋ, Чедомир С.
        Патриотизам ученика основне школе у савременој концепцији цивилне одбране : магистарска теза / Чедомир С. Ивановић ; ментор Ристо Прентовић. - Београд : [Ч. Ивановић], 2001. - 113 листова : граф. прикази, табеле ; 30 cm

Библиографија: листови 80-86. - Умножено за одбрану. - Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране.

(Картон)


355.58:[172.15:371.212](043.2)
351.862:[172.15:371.212](043.2)
COBISS.CG-ID 512083637

343
ЛАЗИЋ, Живорад
        Аркане, Србине! / Живорад Лазић ; [фотографија Миле Јелесијевић]. - Београд : Графипроф, 2001 (Београд : Графипроф). - 173 стр., [16] стр. с фотографијама : илустр. ; 24 cm

Тираж 1000.

(Брош.)

355:929 Ражнатовић-Аркан Ж.
COBISS.CG-ID 5733392


355.4 РАТНА ДЕЈСТВА. ТАКТИКА. СТРАТЕГИЈА


344
БРАЈИЧИЋ, Радуле
        Moji memoari / Radule Simov Brajičić ; priredili Olga Brajičić, Nada Martinović. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Užice : "Lapčević"). - 219 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja / Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Tiraž 500. - O piscu i djelu / Branko Pavićević: str. 9-10. - Резјуме ; Summary.

(Karton.)

355:929 Брајичић Р.С.
94(497.16)"18/9"(093.3)
COBISS.CG-ID 3397392

345
ДРЕЦУН, Милован
        Други Косовски бој / Милован Дрецун. - Ветерник : ЛДИЈ, 2001 (Ветерник : ЛДИЈ). - 392 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Рескршћа. Хуманистика)

Тираж 1 000. - О аутору: стр. 392.


355.469.2(497.1)"1999"
COBISS.CG-ID 171036423

346
        U trouglu državne sile : vojska, policija, paravojska / [autori Stipan Sikavica...et al.]. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2001 (Beograd : Zagorac). - 73 str. ; 23 cm. - (Helsinške sveske ; no. 9)

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 200.

ISBN 86-7208-045-9 (Broš.)

355.1(497.11+497.16)
351.74(497.11)
355.216(497.11)"1990/2000"
COBISS.CG-ID 4321040

347
ЦЕРОВИЋ, Василије
        Стратегијске паралеле / Василије Церовић ; [илустрације Слободан Јовић Ети]. - Београд : Војска, 2001 (Краљево : Komino Trade). - 311 стр. ; 21 cm. - (Редакција посебних издања ; књ. 55) (Едиција Новински ступци ; књ. 5)

Тираж 600. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-7530-026-3 (Брош.)


355.43
COBISS.CG-ID 6078736


355.48/.49 ВОЈНА ИСТОРИЈА. РАТОВИ


348
БУЛАТОВИЋ, Љиљана
        Генерал Младић / Љиљана Булатовић. - 4. допуњено изд. - Београд : Евро, 2001 (Београд : Compact druck). - 331 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 2000. - Белешка о аутору: стр. 331.

ISBN 86-505-0006-4

355:929 Младић Р.
COBISS.CG-ID 94305036

349
ЛОПУШИНА, Марко
        Komandant Arkan / Marko Lopušina ; [fotografije Mile Jelisijević]. - Čačak : Legenda, 2001 (Kragujevac : Prizma). - 260 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka "Specijalnih izdanja" / Legenda, Čačak ; knj. br. 7)

Slika autora. - Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str. 259-260. - Bibliografija: str. 257-258.

(Broš.)

355.1:929 Ражнатовић Ж.
COBISS.CG-ID 7438096

350
РАДУСИНОВИЋ, Милорад П.
        Двије руске вијести о погубљењу генерала Николе Доксата де Мореза у Београду 1738. године / Милорад П. Радусиновић. - Нови Сад : Матица српска, 2001 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 187-190 ; 24 cm

Резјуме : Два русских известија о казни Николы Доксата де Мореза в Белграде, в 1738 году. - П. о.: Зборник Матице српске за историју; књ. 63-64, 2001.

355.333.4(436-89):929 Доксат де Морез Н.(041)
COBISS.CG-ID 196618503

351
СЈЕКЛОЋА, Вељко
        Крсто Поповић у историјској грађи и литератури / Вељко Сјеклоћа. - 2. допуњено изд. - Цетиње : Обод, 2001 (Цетиње : Обод). - 365 стр. : илустр., факс. ; 21 cm. - (Едиција Свједочанства / Обод, Цетиње)

Слика К. Поповића. - Тираж 1000. - Биљешке Крста Поповића за период од јула 1943 до марта 1944. године: стр. 309-361. - Библиографија: стр. 362-363.

ISBN 86-305-0368-8 (karton.)

355:929 Поповић К.
COBISS.CG-ID 6019600


364 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


352
РАДУЛОВИЋ, Вукота
        Socijalni problemi i sistemi socijalne sigurnosti / Vukota B. Radulović. - Podgorica : Zavod za zapošljavanje Crne Gore : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2001 (Podgorica : 3M-Makarije). - 267 str. : slika autora ; 23 cm

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 267. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 261-266.

(Broš.)

364
369
COBISS.CG-ID 5235216


368 ОСИГУРАЊЕ


353
ИВОШЕВИЋ, Борислав
        Transportno osiguranje / Borislav Ivošević ; po bilješkana sa predavanja, sredila Jelena Nikčević. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2001 ([s. l. : s. n.]). - 100 str. ; 30 cm

(Broš.)

368.23(075)
COBISS.CG-ID 6434064


369 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ


354
ЛАКУШИЋ, Радоје
        Prava iz socijalnog osiguranja u Crnoj Gori / Radoje Lakušić. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 48 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 13)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 45. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

369(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 7381520


37 ВАСПИТАЊЕ. ОБРАЗОВАЊЕ. НАСТАВА. УПОТРЕБА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА


355
БОВАН, Владимир
        Дена Дебељковић : живот и дело / Владимир Бован. - Приштина : Народна и универзитетска библиотека "Иво Андрић", 2001 (Београд : Стручна књига). - 217 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Знаменити Срби Косова и Метохије ; књ. 7)

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Summary: General Overview of Life and Work of Dena Debeljkovic.

ISBN 86-7935-066-4 (Брош.)

37:929 Дебељковић Д.
930.85(497.115)
COBISS.CG-ID 6143760

356
        KNJIGA za promjene : aneks / [priredile Komisije za promene u obrazovanju ; uredili Željko Raičević ... et al.]. - Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore, 2001 ([b.m. : b.i.]). - 57 str. : tabele ; 21 cm

Kor. nasl.

(Broš.)

37(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 4419344

357
        ЛЕКСИКОН писаца просветних радника / [приредили Миодраг Игњатовић, Миливоје Трнавац]. - Београд : Партенон, 2001-<2003> (Чачак : Светлост). - Књ. <1-2> : илустр. ; 25 cm

Досадашњи садржај:
Књ. 1. - 2001. - 353 стр. -Тираж 300.
Књ. 2. - 2003. - 381 стр. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-7157-210-2

37]:82:929(031)
COBISS.CG-ID 8763152


37.014 ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАЊА


358
БЕРК-Волш, Кејт
        Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu : metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta 6 i 7 godina / Kate Burke Walsh. - [1. izd.]. - Podgorica : Pedagoški centar Crne Gore : Institut za otvoreno društvo, 2001 (Cetinje : IVPE). - 313 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Korak po korak - Interaktivna nastava ; knj. 1)

Prevod djela: Creating child-centered classrooms. - Tiraž 2000. - Bibliografija uz većinu poglavlja.

(Broš.)

37.014.3(035)
COBISS.CG-ID 5735696

359
БЕРК-Волш, Кејт
        Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu : metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta do 3 godine / Kate Burke Walsh, [Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann]. - [1. izd.]. - Podgorica : Pedagoški centar Crne Gore, 2001 (Cetinje : IVPE). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Korak po korak - Dječiji vrtić kao porodični centar ; knj. 1)

Prevod djela: Creating child-centered Programs for infants and toddlers. - Tiraž 500.

(Broš.)

37.014.3
COBISS.CG-ID 3622928

360
        The BOOK of Changesof the Education System of the Republic of Montenegro / [editor Slobodan Backović ; translated by Nataša Živković and Božica Vujačić] : [short version]. - Podgorica : Ministry of Education and Science, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 87 str., [2] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 3000. - Introduction / Predrag Ivanović: str. 7-11.

(Broš.)

37.014.3(497.16)
COBISS.CG-ID 4872720

претходна
наредна