претходна
наредна
61
КНЕЖЕВИЋ, Жељко
        Liderstvo i menadžment ljudskih resursa u funkciji savremenih organizacionih tokova preduzeća [Elektronski izvor] : magistarski rad / Željko Knežević. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [Ž. Knežević], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Anđelko Lojpur, Jasmina Ćetković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Abstract; Abstrakt. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.32:316.46(043.2)
005.96(043.2)
355.233.:005.96(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 513883873

62
КНЕЖЕВИЋ, Жељко
        Liderstvo i menadžment ljudskih resursa u funkciji savremenih organizacionih tokova preduzeća : magistarski rad / Željko Knežević. - Podgorica : [Ž. Knežević], 2015. - 99 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Anđelko Lojpur, Jasmina Ćetković. - Bibliografija: list 99 i uz tekst. - Ab[p]stract ; Abstrakt. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.32:316.46(043.2)
005.96(043.2)
355.233.:005.96(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 513883617

63
        KULTURA kvaliteta. Deo 1, Neki aspekti obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju / priredila Vesna Lopičić. - Niš : Univerzitet, 2011 (Niš : Sven). - 169 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

Prema predgovoru ova publikacija je rezultat projekta "Unutrašnje obezbeđenje kvaliteta na univerzitetima u Srbiji". - Tiraž 300. - Reč koordinatora / Vesna Lopičić: str. 3-4. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

(Broš.)

005.6:378.4(497.11)(082)
006.83:378.4(082)
005.52:005.33[:378.4(497.11)(082)
COBISS.CG-ID 187667980

64
КУТЛАЧА, Ђуро
        Nacionalni inovacioni kapacitet Crne Gore / autori monografije Đuro Kutlača, Sandra Tinaj. - Podgorica : Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, 2015 (Podgorica : Sider Max). - 81 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 50. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 74-77.

ISBN 978-9940-597-01-6 (broš.)

005.591.6(497.16)
001.896:62(497.16)
COBISS.CG-ID 28823312

65
ЛЕКОВИЋ, Божидар, 1952-
        Menadžment principi : sistem i proces / Božidar Leković. - Novi Sad : Štamparija Stojkov, 2015 (Novi Sad : Stojkov). - [18], 344 str. : ilustr. ; 30 cm

Autorova slika. - Predgovor: str. [3-4]. - Tiraž 1 000. - Beleška o autoru: str. [6]. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-909247-8-3 (broš.)

005(075.8)
COBISS.CG-ID 300254215

66
МАЛИЏАН, Радош
        Organizaciona struktura preduzeća u funkciji uvođenja sistema kvaliteta [Elektronski izvor] : magistarski rad / Malidžan Radoš. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [R. Malidžan], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Jasmina Ćetković. - Komisija za odbranu rada: Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Zdravko Krivokapić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.7(043.2)
658(043.2)
005.6(043.2)
658.562(043.2)
COBISS.CG-ID 514033889

67
МАЛИЏАН, Радош
        Organizaciona struktura preduzeća u funkciji uvođenja sistema kvaliteta : magistarski rad / Malidžan Radoš. - Podgorica : [R. Malidžan], 2015. - 93 lista : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Bilješke uz tekst. - Mentor: Jasmina Ćetković. - Komisija za odbranu rada: Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Zdravko Krivokapić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 92-93. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.7(043.2)
658(043.2)
005.6(043.2)
658.562(043.2)
COBISS.CG-ID 514033633

68
МАРКОВИЋ, Војислав
        Menadžment u sportu u funkciji bezbjednosti na sportskim takmičenjima / Vojislav Marković. - Podgorica : Sportski objekti, 2015 (Podgorica : 3M Makarije). - 118 str. ; 21 cm + 1 CD

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 117-118.

ISBN 978-9940-9717-0-0

005:796
COBISS.CG-ID 28611600

69
МАРКОВИЋ, Зоран
        Savremena paradigma znanja s osvrtom na visoko školstvo : specijalistički rad / Marković Zoran. - Kotor : [Markovć Z.], 2015 ([S. l. : s. n.]). - 32 lista : ilustr. ; 29 cm

Mentor Veselin Drašković. - Bibliografija: listovi 31-32. - Izvod ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fak. za pomorstvo, Kotor

(Broš.)

005.94:001(043)
378(043)
COBISS.CG-ID 30012688

70
МЕДЕНИЦА Митровић, Дијана
        Preduzetništvo / Dijana Medenica-Mitrović. - 1. izd. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, 2015 (Bar : Grafički studio Krug). - 242 str. ; 24 cm

Tiraž 100. - Rečnik termina: str. 218-223. - Bibliografija: str. 227-242. - Registar.

ISBN 978-86-85755-57-6

005.961:005.914.3(075.8)
COBISS.CG-ID 26869776

71
МЕДЕНИЦА Митровић, Дијана
        Strategijski menadžment / Dijana Medenica-Mitrović. - 1. izd. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, 2015 (Bar : Grafički studio Krug). - 274 str. ; 24 cm

Tiraž 100. - Rečnik termina: str. 218-223. - Bibliografija: str. 263-274. - Registar.

ISBN 978-86-85755-59-0

005.21(075.8)
COBISS.CG-ID 27180560

72
МИЛОВАНОВИЋ, Светислав
        Personal Branding = Lični brend / Svetislav Milovanović ; prevod francuski Biljana Perović, italijanski Gala Gočanin, ruski Kristina Mjakuško, kineski Sonja Zidverc Lekić. - Podgorica : Oktoih, 2015 (Novi Sad : Cicero). - 143 str. : ilustr. ; 17 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 133-141. - Rezimei na više stranih jezika.

ISBN 978-86-7659-520-4

005.322:316.46
COBISS.CG-ID 27515152

73
МРШУЉА, Дубравка
        Uloga i značaj strategije u procesu kreiranja organizacione strukture : magistarski rad / Dubravka Mršulja. - Podgorica : [D. Mršulja], 2015. - 111 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Jasmina Ćetković. - Komisija za odbranu rada: Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Predrag Ivanović. - Bibliografija: listovi 107-111 i uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.21(043.2)
658(043.2)
334.72(043.2)
339.137(043.2)
COBISS.CG-ID 513909729

74
        OSNOVNI priručnik za poslove zaštite / [priručnik pripremili Nada Vukoslavčević ... [et al.]. - Podgorica : Urban Protection Training Center, 2015 (Podgorica : 3M Makarije). - 443 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9940-9687-0-0 (broš.)

005.7:351.78(035)
COBISS.CG-ID 27691024

75
        ПРАКТИКУМ из управљања људским ресурсима / Живко Кулић ... [и др.]. - Београд : Мегатренд универзитет, 2015 (Београд : Мегатренд универзитет). - [76] стр. ; 29 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-7747-535-2 (брош.)


005.96(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 218264844

76
ПУРИЋ, Бојана
        Uloga lidera u timu i timski rad u savremenoj organizaciji [Elektronski izvor] : magistarski rad / Bojana Purić. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [B. Purić], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Anđelko Lojpur, Branislav Mašić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Sažetak; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.322:316.46(043.2)
005.64(043.2)
COBISS.CG-ID 513996001

77
ПУРИЋ, Бојана
        Uloga lidera u timu i timski rad u savremenoj organizaciji : magistarski rad / Bojana Purić. - Podgorica : [B. Purić], 2015. - 82 lista ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Anđelko Lojpur, Branislav Mašić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 80-82. - Sažetak; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

(Karton)

005.322:316.46(043.2)
005.64(043.2)
COBISS.CG-ID 513995745

78
РАЧИЋ, Ивана
        Uporedna analiza metoda za ocjenu rizika resursa informacionog sistema : magistarski rad / Ivana Račić. - Podgorica : [I. Račić], 2015. - 81 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Zdravko Krivokapić. - Komisija za odbranu rada: Zdravko Krivokapić, Aleksandar Vujović, Jelena Jovanović. - Bibliografija: listovi 80-81. - Rezime. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Mašinski fak., Podgorica.

(Karton.)

005.6(043.2)
COBISS.CG-ID 7572237

79
УШЋУМЛИЋ, Душанка, 1946-
        Kvalitet i menadžment kvalitetom / Dušanka Ušćumlić, Jasna Babić. - 3. izd. - Beograd : Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2016 (Beograd : Čugura print). - XIII, 264 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-403-1479-4 (broš.)

005.6(075.8)
COBISS.CG-ID 220821772

80
ЧУПИЋ, Милутин Е., 1947-
        Одлучивање / Милутин Е. Чупић, Милија М. Сукновић. - [Доштампано изд.], 6. прерађено и допуњено изд. - Београд : Факултет организационих наука, 2010 (Београд : Неwпрес). - XXXII, 571 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

Тираж 500. - Речник и лексикон: стр. 553-558. - О ауторима: стр. 570-571. - Библиографија: стр. 519-552. - Регистри.

ISBN 978-86-7680-145-9 (брош.)


005.311.6(075.8)
COBISS.CG-ID 175834380


006 СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СТАНДАРДИ


81
ИВИЋ, Иван, 1935-
        Општи стандарди квалитета уџбеника : водич за добар уџбеник / Иван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка Антић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2009 (Београд : Службени гласник). - 216 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1 000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 211-215.

ISBN 978-86-17-16532-9 (брош.)


006.83:371.671(497.11)(035)
COBISS.CG-ID 170061068

82
        МЕТРОЛОГИЈА / Драган Димитријевић ... [и др.]. - Подгорица : Нова књига, 2015 (Беране : Рачунари). - 296 str. : илустр. ; 25 cm

Тираж 200. - Биографије аутора: стр. 291-296. - Библиографија: стр. 281-290.

ISBN 978-86-7470-628-2

006.91(035)
COBISS.CG-ID 28876560

83
МУГОША, Ивона
        Publikacija Zavoda za metrologiju / [autori Ivona Mugoša, Tamara Pavićević, Aleksandar Jovanović]. - Podgorica : Zavod za metrologiju, 2015 (Podgorica : AP Print). - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 200.

ISBN 978-9940-529-01-7
a) Завод за метрологију - Подгорица - Историја

061.6:006.91(091)
COBISS.CG-ID 27179280

84
ФУШТИЋ, Соња
        Prethodno upakovani proizvodi - zaštita životne sredine : magistarski rad / Sonja Fuštić. - Podgorica : [S. Fuštić], 2010. - 116 listova : tabele ; 30 cm

Mentor: Zdravko Krivokapić. - Komisija za odbranu rada: Zdravko Krivokapić, Marijana Krivokapić, Vladimir Pešić. - Bibliografija: listovi 113-116. - Izvod ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica.

(Karton)

006.91:658.62(043.2)
351.777:628.4(043.2)
502/504:628.4(043.2)
COBISS.CG-ID 5338893


008 ЦИВИЛИЗАЦИЈА. КУЛТУРА. НАПРЕДАК


85
БУКИЛИЋ, Нада
        Semper Iuvenis [- 50 godina KIC-a Budo Tomović : monografija] : srce kulture grada / [tekst Nada Bukilić ; saradnici Lenka Džankić ... [et al.] ; fotografije Damir Murseljević ... [et al.]. - Podgorica : Kulturno-informativni centar "Budo Tomović", 2015 (Podgorica : AP print). - 191 str. : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 1000.

(Broš.)
a) Културно-информативни центар "Будо Томовић" (Подгорица) - 1965-2015 - Монографије

061.22:008(497.16 Подгорица)"1965/2015"
COBISS.CG-ID 514013409

86
MEDIN, Dušan, 1990-
        Cultural scene actors in Petrovac na moru (Montenegro) : their past and current situation with possible strategies for further development : master thesis / Dušan Medin. - Belgrade : [D. Medin], september 2015. - 209 listova : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. ispod naziva univerziteta: UNESCO Chair in Cultural Policy and Management (Interculturalism and Mediation in the Balkans). - Bibliografija: listovi 178-181. - Bibliografija ilustracija: listovi 182-183. - Umnoženo za odbranu. - University of arts in Belgrade, Center for interdisciplinary studies = Универзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије, and Université Lumière Lyon 2, Institut de la communication.

(Broš.)

008(497.16)
COBISS.CG-ID 526346391

87
ПАПОВИЋ, Драгутин
        Prilozi za istoriju nauke i kulture u Crnoj Gori : 1945-1990. / Dragutin Papović. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2015 (Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva). - 227 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Identitet)

Tiraž 300. - Bilješke uz tekst. - Bilješka o autoru: str. 227. - Bibliografija: str. 221-226.

ISBN 978-86-303-1905-1

008
COBISS.CG-ID 28754448


011/016 БИБЛИОГРАФИЈЕ


88
АРАНИТОВИЋ, Добрило
        Биобиблиографија академика Миомира Дашића / саставио Добрило Аранитовић ; [уредио Велибор Спалевић]. - 2. допуњено изд. - Подгорица : ЦИД, 2015 (Цетиње : IVPE). - 270 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / ЦИД, Подгорица)

Тираж 500. - Уводна ријеч / Драган К. Вукчевић: стр. 5. - Добрило Аранитовић : Биобиблиографија академика Миомира Дашића / Владо Стругар: стр. 243-245. - Добрило Аранитовић : Биобиблиографија академика Миомира Дашића / Мато Пижурица: стр. 247-248. - Биљешке уз текст. - Резиме ; Резюме ; Resume. - Регистри.

ISBN 978-86-495-0479-0

016:929 Дашић М.
016:929 Дашић М.
COBISS.CG-ID 28423440

89
АРАНИТОВИЋ, Добрило
        Грађа за историју Народног музеја у Шапцу : библиографија : (1934-2010) / Добрило Аранитовић. - Шабац : Народни музеј, 2011 (Шабац : Графика). - 175 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Посебна издања / Народни музеј, Шабац ; 8)

Текст штампан двостубачно. - Тираж 300. - Посебна издања Народног музеја у Шапцу: стр. 170-175. - Регистри.

ISBN 978-86-83389-15-5 (брош.)
a) Народни музеј (Шабац) - 1934-2010 - Библиографије

016:069(497.11)"1934/2010"
COBISS.CG-ID 188149260

90
АРАНИТОВИЋ, Добрило
        Филозофско-богословски аспект Његошевог дела : прилог библиографији : 1877-2014 / Добрило Аранитовић. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2015 (Шабац : Чивијапринт). - 214 стр. : фотогр. ; 22 cm

Тираж 300. - Филозофска схватања Петра Петровића Његоша / Драган Јеремић: стр. 5-10. - Биљешке уз текст. - Регистар.

ISBN 978-9940-27-078-0

1:821.163.4.09 Петровић Његош П. II
012:929 Петровић Његош П. II "1877/2014"
COBISS.CG-ID 26358032

претходна
наредна