наредна

Knjige 20150 ОПШТА ГРУПА


001 НАУКА И ЗНАЊЕ УОПШТЕ. ОРГАНИЗАЦИЈА УМНОГ РАДА

1
ВУКЧЕВИЋ, Младен
        Vodič kroz naučno-istraživački rad / Mladen Vukčević. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2010 (Igalo : Копицентар). - 259 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100. - Prilozi: str. 259-[269]. - Bibliografija: str. 245-257.

ISBN 978-86-80031-45-3 (broš.)

001.891(035)
COBISS.CG-ID 16119312

2
ЂУРИЧИЋ, Милутин Р., 1949-
        Metodologija izrade specijalističkog rada / Milutin R. Đuričić, Milan M. Đuričić i Slobodan M. Petrović. - Užice : Visoka poslovno - tehnička škola strukovnih studija, 2015 (Užice : Grafoplast). - VIII, 134 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 150. - Prilozi: стр. 87-134. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 85-86.

ISBN 978-86-83573-56-1 (broš.)

001.81(075.8)
COBISS.CG-ID 218841356

3
ЈОВОВИЋ, Радислав
        Luča stvaranja / Radislav Jovović. - Podgorica : ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije, 2015 (Podgorica : 3M Makarije). - 290 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješke o autoru: str. 289.

ISBN 978-9940-673-03-1

001
COBISS.CG-ID 28678928

4
МИЛАЧИЋ, Владимир Р.
        Industrija znanja : nova magistrala održivog razvoja = Knowledge industry : new highway of sustainable development / Vladimir R. Milačić. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2006 (Novi Sad : Simbol). - XII, 477 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; br. 16)

Tiraž 100. - Pojmovnik: str. 473-477. - Bibliografija.

ISBN 86-85211-97-2 (Broš.)

001.101
COBISS.CG-ID 214703367

5
        MLADI naučnici i istraživači Crne Gore - aktuelnosti u radu : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 13. novembar 2013. / redakcioni odbor Đorđe Borozan ... [et al.] ; urednik Đorđe Borozan. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2015 (Podgorica : Pro File). - 196 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Naučni skupovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 133. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 3)

Na spor nasl. str.: Young Scientists and Researchers in Montenegro - News in Work. - Tiraž 150. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova i uz tekst. - Rezimei na engl. jeziku uz većinu radova.

ISBN 978-86-7215-373-6 (broš.)

001-057.85082)
COBISS.CG-ID 28597520


003 ПИСАЊЕ. СИСТЕМИ ПИСАЊА И ПИСМА. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ. КОДОВИ. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ


6
БОЈОВИЋ, Светозар
        Brendiranje u oblasti visokog obrazovanja [Elektronski izvor] : strana i domaća iskustva : magistarski rad / Svetozar Bojović. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [S. Bojović], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Boban Melović. - Komisija za odbranu rada: Boban Melović, Božo Mihailović, Vesna Karadžić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

003.65:378.4(043.2)
COBISS.CG-ID 513837793

7
БОЈОВИЋ, Светозар
        Brendiranje u oblasti visokog obrazovanja : strana i domaća iskustva : magistarski rad / Svetozar Bojović. - Podgorica : [S. Bojović], 2015. - 152 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Boban Melović. - Komisija za odbranu rada: Boban Melović, Božo Mihailović, Vesna Karadžić. - Bibliografija: listovi 139-143 i uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

003.65:378.4(043.2)
378.4
COBISS.CG-ID 513837537

8
ВУЛАНОВИЋ, Владана
        Brend menadžment u funkciji uvođenja novog proizvoda [Elektronski izvor] : magistarski rad / Vladana Vulanović. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [V. Vulanović], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Branko Rakita. - Komisija za odbranu rada: Branko Rakita, Milorad Jovović, Boban Melović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Abstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

003.65(043.2)
658.6:003.65(043.2)
COBISS.CG-ID 513838817

9
ВУЛАНОВИЋ, Владана
        Brend menadžment u funkciji uvođenja novog proizvoda : magistarski rad / Vladana Vulanović. - Podgorica : [V. Vulanović], 2015. - 91 list : ilustr. ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Mentor: Branko Rakita. - Komisija za odbranu rada: Branko Rakita, Milorad Jovović, Boban Melović. - Bibliografija: listovi 90-91. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

003.65(043.2)
658.6:003.65(043.2)
COBISS.CG-ID 513838561


004 РАЧУНАРСТВО. РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА


10
ЂУРОВИЋ, Стеван
        Efekti i isplativost uvođenja ERP sistema u organizacijama : magistarski rad / Stevan Đurović. - Podgorica : [S. Đurović], 2015. - 139 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Ljiljana Kašćelan. - Komisija za odbranu rada: Ljiljana Kašćelan, Ana Lalević Filipović, Milan Lakićević. - Bibliografija: listovi 135-138 i uz tekst. - Sažetak ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

004(043.2)
658:004.4(043.2)
COBISS.CG-ID 513852897

11
MEDITERRANEAN Conference on Embedded Computing (MEC0) (4rd ; 2015 ; [Budva])
        Proceedings / 4rd Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) ; editors Radomir Stojanović ...et al. - Podgorica : Montenegrian Association for New Technologies - MANT, 2015 (Podgorica : Pobjeda). - 350 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Kor. nasl. - Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 200.
- - Proceedings / 4rd Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) [Elektronski izvor]. - optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. na CD-ROM-u

ISBN 978-9940-9436-4-6
ISBN 978-9940-9436-5-3 (CD-ROM)

004.031.6
COBISS.CG-ID 26383376


004.3 РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР. РАЧУНАРСКА МАШИНСКА ОПРЕМА


12
KOVAČEVIĆ, Vesna
        Information Literacy of Students in Montenegro : masters thesis / Vesna Kovačević ; supervisor Polona Vilar. - Ljubljana : Faculty of arts department of library and information science and book studies University of Ljubljana, 2011. - 99 listova ; 29 cm

Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Faculty of Arts Department of Library and Information Science and Book Studies, Ljubljana.

(broš.)

004:371.385.1(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 20476432


004.4 РАЧУНАРСКИ СОФТВЕР. ПРОГРАМСКА ОПРЕМА


13
БОЈКОВИЋ, Зоран, 1941-
        Osnove multimedijalnih tehnologija : udžbenik / Zoran Bojković, Dragoljub Martinović. - Beograd : Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, 2011 (Beograd : MST Gajić). - VIII, 206 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 30. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-7982-102-7 (broš.)

004.4'27(075.8)
COBISS.CG-ID 186443532

14
ГРОЗДАНИЋ, Душан К.
        Programiranje / Dušan K. Grozdanić. - Beograd : Tehnološko-metalurški fakultet, 2004 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku TMF). - 337 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. - Prema predgovoru ovo je 2. izd. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 329-330.

ISBN 86-7401-187-X (broš.)

004.4(075.8)
COBISS.CG-ID 115086092

15
ЖИВКОВИЋ, Славен
        Analiza podataka u SPSS-u : priručnik iz statistike / Slaven Živković. - Podgorica : De Facto Consultancy, 2015 (Podgorica : DPC). - 67 str. : tabele ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

ISBN 978-9940-9655-0-1 (broš.)

004.4 SPSS(035)
311:004.9(035)
COBISS.CG-ID 26839824


004.6 ПОДАЦИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ БАЗАМА ПОДАТАКА


16
РАИЧКОВИЋ, Зорка
        Uloga normalizacije u logičkom projektovanju relacione baze podataka na primjeru sektora kreditiranja u banci [Elektronski izvor] : magistarski rad / Zorka Raičković. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [Z. Raičković], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Ljiljana Kašćelan. - Komisija za odbranu rada: Ljiljana Kašćelan, Biljana Rondović, Slobodan Lakić. - Bibliografija. - Abstrakt rada; Abstrakt rada na engleskom jeziku. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

004.658(043.2)
336.71:004.658(043.2)
COBISS.CG-ID 513783521

17
РАИЧКОВИЋ, Зорка
        Uloga normalizacije u logičkom projektovanju relacione baze podataka na primjeru sektora kreditiranja u banci : magistarski rad / Zorka Raičković. - Podgorica : [Z. Raičković], 2015. - 119 listova : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Studije menadžmenta. - Mentor: Ljiljana Kašćelan. - Komisija za odbranu rada: Ljiljana Kašćelan, Biljana Rondović, Slobodan Lakić. - Bibliografija: listovi [122-123]. - Abstrakt rada; Abstrakt rada na engleskom jeziku. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

(karton)

004.658(043.2)
336.71:004.658(043.2)
COBISS.CG-ID 513783265

18
СТАНИШИЋ, Ненад
        Programske tehnike niskog nivoa u programskom jeziku C za komunikaciju sa PostgreSQL DBMS sistemom : magistarski rad / Nenad Stanišić. - Podgorica : [N. Stanišić], 2010. - 110 listova : tabele ; 30 cm

Mentor: Milan Martinović. - Komisija za odbranu rada: Milan Martinović, Milenko Mosurović, Stevan Šćepanović. - Bibliografija: list 110. - Izvod rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica.

(Karton)

004.65(043.2)
004.43(043.2)
COBISS.CG-ID 5339405


004.7 РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ. ИНТЕРНЕТ


19
ДЕЦЕВИЋ, Сабра
        No Hate Offline - No H@te Online : informativna brošura [o govoru mržnje na internetu] / [autorke Sabra Decević, Vanja Rakočević]. - Podgorica : Djeca Crne Gore : Gimnazija "Slobodan Škerović", 2015 (Podgorica : Vapor). - [17] str. : ilustr. ; 21 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 200.

ISBN 978-9940-9080-8-9 (Gimnazija "Slobodan Škerović")

004.738.5:316.647.5
COBISS.CG-ID 28616720

20
        MEDIJSKA i informaciona pismenost : program obuke nastavnika / [urednici Alton Grizi i Kerolin Vilson ; prevod sa engleskog Gordana Ljubanović]. - Cetinje : Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" ; Beograd : Biblioteka Plus, 2015 (Cetinje : IVPE). - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. i hrpt. nasl.: Informaciona i medijska pismenost. - Tiraž 500. - Sadržaj s nasl. str.: Okvir nastavnog programa i kompetencija ; Osnovni i dodatni moduli.

ISBN 978-86-7079-154-1 (broš.)

004.738.5:316.774
371.13
COBISS.CG-ID 28274448

21
РЕЏЕПАГИЋ, Адиса
        Internet marketing virtuelnih proizvoda na primjeru nacionalnog Internet domena ".me" [Elektronski izvor] : magistarski rad / Adisa Redžepagić. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [A. Redžepagić], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Vujica Lazović. - Komisija za odbranu rada: Vujica Lazović, Milorad Jovović, Biljana Rondović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

004.738.5(043.2)
004.738.5:658.8(043.2)
COBISS.CG-ID 513885409

22
РЕЏЕПАГИЋ, Адиса
        Internet marketing virtuelnih proizvoda na primjeru nacionalnog Internet domena ".me" : magistarski rad / Adisa Redžepagić. - Podgorica : [A. Redžepagić], 2015. - 89 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Vujica Lazović. - Komisija za odbranu rada: Vujica Lazović, Milorad Jovović, Biljana Rondović. - Bibliografija: listovi 87-89 i uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

004.738.5(043.2)
004.738.5:658.8(043.2)
COBISS.CG-ID 513885153


004.8 ВЈЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА


23
ШЕНДЕЉ, Рамо А.
        Integracija interoperativnih softverskih komponenti u inteligentne softverske sisteme : doktorska disertacija / Ramo A. Šendelj ; [mentor Vladan Devedžić]. - Beograd : [R. Šendelj], 2004. - 157 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 156-157. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Fak. organiz. nauka, Univ. u Beogradu.

004.42.045:004.8(043.3)
COBISS.CG-ID 27902223


004.9 АПЛИКАТИВНО ОРИЈЕНТИСАНЕ ТЕХНИКЕ ЗАСНОВАНЕ НА РАЧУНАРИМА


24
КАУРИН, Тања
        Osnovi informacionih sistema i tehnologije / Tanja Kaurin, Dragan Anucojić. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, 2015 (Bar : Grafički studio Krug). - 286 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž70. - Bibliografija: str. 285-286.

ISBN 978-86-85755-58-3

004.9:658(075.8)
COBISS.CG-ID 26957584


005 МЕНАЏМЕНТ


25
АВДОВИЋ, Мерван
        Mogućnosti izbora i primjene adekvatnih tehnika u procesu odabira menadžera [Elektronski izvor] : magistarski rad / Mervan Avdović. - Elektronski tekstualni podaci, opsega 90 listova. - Podgorica : [M. Avdović], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Anđelko Lojpur. - Komisija za odbranu rada: Anđelko Lojpur, Jasmina Ćetković, Milan Lakićević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Izvod rada; Abstract work. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.96(043.2)
005-051:331.108.37(043.2)
COBISS.CG-ID 514131937

26
АВДОВИЋ, Мерван
        Mogućnosti izbora i primjene adekvatnih tehnika u procesu odabira menadžera : magistarski rad / Mervan Avdović. - Podgorica : [M. Avdović], 2015. - 90 listova ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Mentor: Anđelko Lojpur. - Komisija za odbranu rada: Anđelko Lojpur, Jasmina Ćetković, Milan Lakićević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 89-90. - Izvod rada; Abstract work. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.96(043.2)
005-051:331.108.37(043.2)
COBISS.CG-ID 514131681

27
БРАТИЋ, Дајана
        Sistem menadžmenta kvalitetom kao faktor konkurentnosti u privrednom ambijentu Crne Gore [Elektronski izvor] : magistarski rad / Dajana Bratić. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [D. Bratić], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Perović J. Milan. - Komisija za odbranu rada: Perović J. Milan, Jasmina Ćetković, Anđelko Lojpur. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.6(043.2)
005.6(497.16)(043.2)
658:339.137(043.2)
COBISS.CG-ID 513919713

28
БРАТИЋ, Дајана
        Sistem menadžmenta kvalitetom kao faktor konkurentnosti u privrednom ambijentu Crne Gore : magistarski rad / Dajana Bratić. - Podgorica : [D. Bratić], 2015. - 82 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Perović J. Milan. - Komisija za odbranu rada: Perović J. Milan, Jasmina Ćetković, Anđelko Lojpur. - Bibliografija: listovi 80-82 i uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.6(043.2)
005.6(497.16)(043.2)
658:339.137(043.2)
COBISS.CG-ID 513919457

29
ВИЛОТИЈЕВИЋ, Младен, 1935-
        Менаџмент у образовању / Младен Вилотијевић, Ивица Радовановић, Светлана Леви. - 1. изд. - Београд : Учитељски факултет, 2011 (Београд : Академија). - 197 стр. : табеле ; 24 cm

Тираж 500. - Ћир. - Библиографија: стр. 197-[198].

ISBN 978-86-7849-155-9 (брош.)


005:371(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 186875404

30
ВЛАОВИЋ, Милица
        Upravljanje ljudskim resursima s osvrtom na motivaciju [Elektronski izvor] : magistarski rad / Milica Vlaović. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [M. Vlaović], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Nevenka Glišević, Veselin Pavićević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.96(043.2)
005.583.1(043.2)
COBISS.CG-ID 513799137

наредна