претходна
наредна


82.09 КЊИЖЕВНА КРИТИКА И СТУДИЈЕ


1621
БРАЈОВИЋ, Тихомир
        Identično različito : komparativno-imagološki ogled / Tihomir Brajović. - Beograd : Geopoetika, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 318 str. ; 21 cm. - (Edicija Teorija / Geopoetika, Beograd)

Beleška o autoru: str. [319]. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 309-318.
ISBN 978-86-7666-137-4 (broš.)

82.091:316.7
323.11:008(497)
316.73:323.1(497)
COBISS.CG-ID 144971788

1622
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
        Књижевна критика као десета муза : студије и огледи / Радомир В. Ивановић. - 1. изд. - Нови Сад : Змај, 2007 (Нови Сад : Scan studio). - 324 стр. : слика аутора ; 23 cm. - (Студије и огледи / Змај. Коло 8 ; књ. 1 (29))

Тираж 500. - Реторика и теорија критике Радомира Ивановића: поговор / Милош Ђорђевић: стр. 281-300. - Белешка о писцу / Јелица Јововић: стр. 305-310. - Регистар.
ISBN 978-86-489-0600-7 (брош.)82.09
COBISS.CG-ID 222808327

1623
ЈЕЛУШИЋ, Синиша
        Театар, транскултуралност и архетип / Синиша Јелушић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [145]-155 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Гласник Одјељења умјетности, бр. 24.82.09:792
COBISS.CG-ID 512071142


821 СВЈЕТСКА КЊИЖЕВНОСТ. АНТОЛОГИЈЕ. ЧИТАНКЕ


1624
        АНТОЛОГИЈА светске лирике / [приредио] Трифун Ђукић. - Београд : Евро-Гиунти, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 264 стр. : вињете ; 23 cm

Тираж 2000. - Белешке о песницима: стр. 243-258.
ISBN 978-86-505-0714-8 (картон)821-14(082.2)
COBISS.CG-ID 139328012

1625
        AFFAIRE d'amour : izbor ljubavne poezije / priredio Ilija Lakušić. - Podgorica : Sintagma, 2007 (Podgorica : Specijal). - 159 str. ; 21 cm. - (Edicija Antologije / Sintagma, Podgorica)

Tiraž 500.
ISBN 978-9940-9010-0-4 (Broš.)

821-1(082)
COBISS.CG-ID 11170832

1626
        БАЈКЕ и басне народа свијета / приредила Драгица С. Ивановић. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 140 стр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Поговор / Драгица С. Ивановић: стр. 135-137.
ISBN 978-86-84237-46-2

821-342:398
821-343:398
COBISS.CG-ID 12161552

1627
        БАЈКЕ и басне разних народа / приређивач Драгица Ивановић ; [илустрације Михаило Писањук]. - Подгорица : Тобоган, 2007 (Суботица : Ротографика). - 132 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Пеликан / Тобоган, Подгорица)

Тираж 1000. - Поговор / Драгица С. Ивановић: стр. 127-129.
ISBN 978-86-7788-026-2 (картон)821-342:398
821-343.4:398
COBISS.CG-ID 12094480

1628
        LJUBAV je naša religija : antologija ljubavnih pisama / priredila Dragica S. Ivanović. - Podgorica : Narodna knjiga, 2007 (Beograd : Neven). - 261 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Nešto sasvim lično - Dragica S. Ivanović / Dragica S. Ivanović: str. 5-7. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-84237-33-2

821-6(082.2)
COBISS.CG-ID 11774736

1629
        MENADŽMENT aforizmi / [priredio] Branimir Pavla Inić. - Izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : B. Inić, 2007 (Beograd : Finegraf). - 296 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 293-296.
ISBN 978-86-86479-03-7 (broš.)

821-84(082.2)
821-84:398
COBISS.CG-ID 141293580

1630
        МУДРОСТ старих времена / приредио Славко Ивановић. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 417 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Биографије: стр. 411-417.
ISBN 978-86-84237-27-1

821-84(082.2)
COBISS.CG-ID 11299088

1631
        НА брзака : антологија савремене еротске приче / изабрала и поговор написала Љубица Арсић. - Подгорица : Граматик, 2002 (Земун : Флеш). - 223 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Александрија)

Тираж 500. - Разбарушени анђео: стр. 207-216. - О писцима: стр. 217-220.821-32(082)
COBISS.CG-ID 192457735

1632
        НЕОБАВЕЗНА антологија свјетске поезије / [приредио] Јован Дујовић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 290 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Антологије)

Тираж 300.
ISBN 978-86-85817-18-2 (брош.)821-1(082.2)
COBISS.CG-ID 12000528

1633
        O Crnoj Gori i Crnogorcima / [priredio] Cvetko Pavlović. - Bar : priređivač, 2007 (Beograd : Studio MS). - 269 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Registar.
ISBN 978-86-907217-1-9

821-94(082)
COBISS.CG-ID 11486224

1634
ПОПОВИЋ, Милутин Б.
        Мудрости на длану / Милутин Б. Поповић. - Андријевица : Комови, 2006 (Подгорица : Принт). - 104 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Биографија о писцу: стр. 102.
ISBN 86-7794-039-1

821-84
COBISS.CG-ID 10542864

1635
        РИЈЕЧ за сва времена / приредио Славко Ивановић. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 754 стр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Текст штампан двостубачно. - Регистар.
ISBN 978-86-84237-58-5

821-84(082.2)
COBISS.CG-ID 12369680

1636
        SAN o jabuci : ljubavne priče : antologija Dragana Lakićevića / [prevodioci Nikola Aleksić ...[et al.]. - Beograd : Feniks Libris : Srpska književna zadruga, 2007 (Novi Sad : Budućnost). - 638 str. ; 16 x 17 cm

Tiraž 1000. - Beleške o piscima: str. 621-630. - Čarolija nad čarolijama / Dragan Lakićević: str. 631-635. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-7844-031-1 (FL; karton)

821-32(082.2)
COBISS.CG-ID 137099276

1637
        ШАПАТ океана : антологија светске хаику поезије / [приредио] Милутин Ђуричковић. - Београд : Алма, 2007 (Београд : Скрипта интернационал). - 227 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Светска књижевност / Алма, Београд)

Тираж 300. - Предговор / Милутин Ђуричковић: стр. 5-10. - Белешка о аутору: стр. 204. - Регистар.
ISBN 978-86-7974-010-6 (картон)821-193(082.2)
821.163.4-193(082.2)
COBISS.CG-ID 143641868


821.09 КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ


1638
ЂУКИЋ, Трифун
        Критике и прикази / Трифун Ђукић ; приредили Јован Чађеновић и Милорад Предојевић. - Подгорица : Графо Бале, 2007 (Подгорица : Графо Бале). - 302 стр. ; 21 cm

Тираж 500.
ISBN 86-85807-02-6

821.09
COBISS.CG-ID 10917904

1639
СИМУНОВИЋ, Милорад
        Примјена дубинских теорија личности у тумачењу књижевности : докторска дисертација / Милорад Симуновић. - Београд : [аутор], 2003. - 194, [VII] листа ; 30 cm

Биљешке уз текст. - Библиографија: листови [I-VII]. - Сажетак ; Abstract. - Умножено за одбрану. - Филозоф. фак. Унив. у Београду.
(Брош.)821.0:[159.964.2:159.923.3(043.3)
COBISS.CG-ID 11518224


821-93 КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ


1640
        ДАРИВАЊЕ лепоте : антологија светске поезије за децу и младе / [приредио] Милутин Ђуричковић. - Београд : Bookland, 2003 (Београд : "Филип Вишњић"). - 182 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Антологије / [Боокланд, Београд])

Тираж 1000. - Поговор / Милутин Ђуричковић: стр. 161-163. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 165-168. - Белешка о аутору: стр. 171.
ISBN 86-7182-135-8

821-93-1(082.2)
COBISS.CG-ID 104189452

1641
        КОЛО пријатеља : антологија поезије за децу и младе / [приредио] Милутин Ђуричковић. - Београд : Алма, 2007 (Београд : Skripta internacional). - 292 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Књижевност за децу и младе)

Тираж 300. - Предговор / Милутин Ђуричковић: стр. 5-9. - Рецензије / Меланија Роман, Јанош Жолнаи: стр. 277-280. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 281-283. - Белешка о аутору: стр. 285. - Биљешке о ауторима уз текст. - Регистар.
ISBN 978-86-84023-90-4

821(497.11)-93-1(082.2)
COBISS.CG-ID 140198924


821...'255.4 ПРЕВОДНА КЊИЖЕВНОСТ


1642
        ЈАХАЧ на небу : кратке приче / избор и превод Драган М. Вугделић ; [илустрације уз приче објављене у Побједи Ђорђе Матовић, уз приче Џемса Тарбера аутор]. - Подгорица : Удружење књижевних преводилаца Црне Горе : Галерија Мост, 2007 (Чачак : Јел-Мил, штампарија Бајић). - 160 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Преводи ; књ. 8)

Тираж 300. - О преводиоцу: стр. 158.
ISBN 87-18694-16-3

821-32(082)
COBISS.CG-ID 512275942

1643
        КАЗИВАЊЕ истине : књижевни есеји / избор и превод Драган М. Вугделић. - Подгорица : Удружење књижевних преводилаца Црне Горе : Галерија Мост, 2007 (Чачак : Јел-Мил, штампарија Бајић). - 192 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Преводи ; књ. 7)

Тираж 300. - О преводиоцу: стр. 189.
ISBN 86-84383-21-4

821-4(082)
COBISS.CG-ID 512275430

1644
        ПЈЕСНИК не бјежи : поезија / избор и превод Драган М. Вугделић. - Подгорица : Удружење књижевних преводилаца Црне Горе : Галерија Мост, 2007 (Чачак : Јел-Мил, штампарија Бајић). - 118 стр. ; 20 cm. - (Преводи ; књ. 9)

Тираж 300. - О преводиоцу: стр. 116.
ISBN 86-86217-31-7

821-1(082)
COBISS.CG-ID 512275686


821.111 ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ


1645
БАРИ, Џејмс Метју
        Петар Пан у Кенсингтонском парку / Џејмс Метју Бари ; превела Невена Стефановић ; [илустрације Ирина Мишћенко]. - Подгорица : Тобоган, 2007 (Суботица : Ротографика). - 63 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Пеликан)

Превод дјела: Peter Pan in Kensington Gardens / J. M. Barrie. - Тираж 1000. - Поговор / Драгица С. Ивановић: стр. 61-62.
ISBN 978-86-7788-012-5

821.111-93-31
COBISS.CG-ID 11346192

1646
БАРИ, Џејмс Метју
        Петар Пан у Кенсингтонском парку / Џејмс Метју Бари ; [превод Невена Стефановић]. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 92 стр. : илустр. ; 20 cm

Превод дјела: Peter Pan in Kensington Gardens / J. M. Barrie. - Тираж 500. - Биографија: стр. 91-92.
ISBN 978-86-84237-35-6

821.111-93-31
COBISS.CG-ID 11883024

1647
БЕЧАНОВИЋ-Николић, Зорица, 1963-
        Šekspir iza ogledala : sukob interpretacija u recepciji Šekspirovih istorijskih drama u dvadesetom veku / Zorica Bečanović-Nikolić. - Beograd : Geopoetika, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 503, [2] str. ; 20 cm. - (Edicija Teorija)

Tiraž 500. - Beleška o autorki: str. [505]. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 471-488. - Registar.
ISBN 978-86-7666-135-0 (broš.)

821.111.09-2 Шекспир В.
COBISS.CG-ID 144007436

1648
ВАЈЛД, Оскар
        Duh iz Kantervila = The Canterville Ghost / Oscar Wilde. - [Beograd] : Liber Novus ; Podgorica : Daily press, 2007 (Subotica : Rotografika). - 63 str. ; 19 cm. - (Dvojezična edicija odabranih štiva / Liber Novus, Beograd ; 1)

Tekst uporedo na engl. i srp. jeziku. - Tiraž 15000. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-517-0027-2 (Liber Novus) ISBN 978-86-517-0026-5 (za ediciju) ISBN 978-86-7706-232-3 (Daily press)

821.111-32
COBISS.CG-ID 11965712

1649
ВАЈЛД, Оскар
        Zločin lorda Artura Sevila = Lord Arthur Savile's Crime / Oscar Wilde. - [Beograd] : Liber Novus ; Podgorica : Daily press, 2007 (Subotica : Rotografika). - 63 str. ; 19 cm. - (Dvojezična edicija odabranih štiva / Liber Novus, Beograd ; 7)

Tekst uporedo na engl. i srp. jeziku. - Bilješke uz tekst. - Tiraž 15000.
ISBN 978-86-517-0033-3 (Liber Novus) ISBN 978-86-517-0026-5 (za ediciju) ISBN 978-86-7706-238-5 (Daily press)

821.111-32
COBISS.CG-ID 12110352

1650
ВАЈЛД, Оскар
        Причице / Оскар Вајлд ; [превод Марко Лукић]. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 163 стр. ; 20 cm

Преведено према: The Happy Prince and Other Tales / Oscar Wilde. - Тираж 500. - Садржај: Срећни принц ; Кућа нарова / Оскар Вајлд.
ISBN 978-86-84237-36-3

821.111-343
COBISS.CG-ID 11978000

претходна
наредна