претходна
наредна

1051
МАРТИНОВИЋ, Весна
        Kuća velikog srca : (sigurna ženska kuća) / Vesna Martinović. - Podgorica : Sigurna ženska kuća, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 179 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Dom)

Tiraž 700. - Bilješka o autoru: str. 174. - Bibliografija: str. 176.
(Broš.)
a) Сигурна женска кућа (Подгорица)

396.6
179.2
343.54
061.235(497.16)
176.5
343.431
COBISS.CG-ID 4864272

1052
        НАРОДНА веровања и обичаји / [приредио] Милутин Ђуричковић. - Београд : Bookland, 2007 (Београд : "Филип Вишњић"). - 158 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Народна књижевност за децу)

Тираж 1000. - Предговор / Милутин Ђуричковић: стр. 5-10. - Именик записивача: стр. 135. - Речник мање познатих речи: стр. 141-148. - Белешка о аутору: стр. 149. - Библиографија: стр. 137-140.
ISBN 978-86-7182-258-9

398.3(=163.41)
COBISS.CG-ID 137144588

1053
РАДУЛОВИЋ, Саво Ст.
        Озринићи, Кучи и Грахово по предању и сазнању : етнолошка грађа и извори / Саво Ст. Радуловић ; [приредио Василије Радуловић]. - Подгорица : приређивач, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 266 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 200. - Биографија Сава Ст. Радуловића / Зарија Радуловић, Василије Радуловић: стр. 7-14. - Прилози: стр. 251-264.
ISBN 978-9940-9040-0-6

39(497.16)
929.52 Озринићи
929.52 Кучи
929.52 Грахово
COBISS.CG-ID 11499024

1054
РАШОВИЋ, Марко Б.
        Народни обичаји код Куча / Марко Б. Рашовић. - Београд : Сова, 2002 (Београд : Стилларт). - 99 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Посебна издања / [Сова])

Тираж 400. - Марко Б. Рашовић: стр. 97-98.
ISBN 86-83959-02-3

392/395(497.16)
398.3(497.16)
COBISS.CG-ID 100809996

1055
СПАСОЈЕВИЋ, Василије
        Погребни обичаји на тлу Црне Горе / Василије Мујо Спасојевић. - Подгорица : Побједа, 2007 (Подгорица : Побједа). - 320 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Традиција)

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 325-326.
ISBN 978-86-309-0233-8 (брош.)393(497.16)
COBISS.CG-ID 11370768


5/6 ПРИРОДНЕ И ПРИМИЈЕЊЕНЕ НАУКЕ502/504 НАУКА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ. ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1056
        VODIČ za implementaciju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore (CITES) = Guide for the Implementation of the Confension on International Trade in / urednici, editors Sead Hadžiablahović, Gordana Kasom ; [autori komentata, authors Sead Hadžiablahović, Gordana Kasom, Nataša Miličković ; autori fotografija, authors of photo Gordana Kasom ... et al.]. - Podgorica : NVO Centar za ekoplaniranje i prirodne resurse = NGO Center for Ecoplanning end Natural Rosources, 2007 (Cetinje : Obod). - 137 str. : ilustr. ; 29 cm

Tekst djelimično i na engl. jeziku. - Tiraž 200.
ISBN 978-9940-9046-0-9 (broš.)

502.172:502.211]:582(100:497.16)(094.2)
502.172:502.211]:591(4-672ЕУ:497.16)(094.2)\\ . COBISS.CG-ID 11497232

1057
ДАШИЋ-Распоповић, Татјана
        Normativni okvir u Crnoj Gori za primjenu "Trećeg stuba" Arhunske konvencije : pristup pravdi / Tatjana Dašić - Raspopović, Slavica Bajić. - Podgorica : Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Crnoj Gori, 2007 (Beograd : Standard 2). - 65 str. ; 30 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 200. - Aneksi: str. 63-65.
ISBN 978-86-909417-1-1 (broš.)

502.14:34(497.16)
COBISS.CG-ID 11274512

1058
ДОКЛЕСТИЋ, Оливера
        Fuzzy model zaštite Bokokotorskog zaliva / Olivera Doklestić. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2007 (Beograd : Todra plus). - 108 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Zadužbina Andrejević, Beograd, ISSN 1450-801X ; 163)

"Monografija ... priređena je magistarska teza 'Zaštita mora od nafte i njenih derivata sa posebnim osvrtom na Jadransko more i zaliv Boke Kotorske' odbranjena ... " ---> kor. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 93-99. - Registar. - Summary: Fuzzy Model for Protection of the Boka Bay.
ISBN 978-86-7244-664-7 (broš.)

502.5(262.3.04)(497.16):510.644
510.644
COBISS.CG-ID 144995340

1059
        ENVIRONMENTAL Sector Report : Serbia and Montenegro / [prepared by World Bank Team]. - Belgrade : Ministry for Protection of Natural Resources and Environment = Beograd : Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, 2003 (Novi Beograd : Energoprojekt-Ingraf). - 1 knj. (razl. pag.) : ilustr., tabele ; 30 cm

Nasl. str. prištampanog srp. prevoda: Pregled sektora životne sredine : Srbija i Crna Gora : [prevod]. - Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Izvorni tekst i prevod štampani u međusobno obrnutim smerovima. - Tiraž 500. - Bibliografija uz tekst.
ISBN 86-84163-13-3 (broš.)

502(497.11+497.16)
COBISS.CG-ID 109264140

1060
        INDOOR radon concentrations in the capital of Montenegro / P. Vukotić...[et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2007. - Str. 85-95 : graf. prikazi ; 24 cm

Abstract = Izvod. - References: str. 95. - P. o.: Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka CANU ; br. 17.

504.75:546.279(497.16)
COBISS.CG-ID 512243430

1061
КАРАБАСИЛ, Драган
        Еколошке интервенције / Драган Карабасил, Владимир Јаковљевић. - Нови Сад : Висока техничка школа струковних студија, 2007 (Нови Сад : Висока техничка школа струковних студија). - 236 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 235-236.
ISBN 978-86-84853-24-2 (брош.)504.5(075.8)
COBISS.CG-ID 223085063

1062
ЛАЗИЈЕ, Кристин
        Природа и њене необичне појаве / текст Кристин Лазије ; превод Весна Хабијан-Микеш ; илустрације Мари-Кристин Лемајер, Бернар Алуни ; уредник Емили Бомон. - Нови Сад : Змај : Атлантис ; Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Суботица : Бирографика). - 125 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Откривање света)

Превод дјела: Nature des phenomenes extraordinaires / Christine Lazier. - Тираж 2000. - Регистар.
ISBN 86-489-0323-8

502(02.062)
COBISS.CG-ID 7990800

1063
ЉЕШЕВИЋ, Милутин А.
        Рурална екологија : животна средина села и ненастањених простора / Милутин А. Љешевић. - Београд : Географски факултет, 2002 (Никшић : ЦПН). - II, 308 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Наука о животној средини ; књ. 3)

На спор. насл. стр.: Rural ecology. - На врху насл. стр.: Универзитет у Београду, Центар за животну средину и ГИС. - Тираж 300. - Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 301-304.
ISBN 86-82657-20-1 (брош.)502.3/.7
574
COBISS.CG-ID 100035852

1064
МАРКОВИЋ, Марко
        Proučavanje atmosferskog transporta lokalnog aerozagađenja iz stacionarnog izvora emisije (KAP) sa aspekta zaštite životne sredine i razvoja održive aluminijumske industrije : magistarski rad / Marko Marković ; [mentor Branko Radujković ; komisija za ocjenu rada Branko Radujković, Nada Blagojević, Milojica Jaćimović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - [16], 134 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet. - Bibliografija: str. 131-134. - Izvod rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Prirodno-matemat. fak.

504.5:621.4(043.2)
669.71:502.131.1(043.2)
COBISS.CG-ID 3795725

1065
МУГОША, Снежана
        Cost-benefit analiza i njena primjena u kapitalnom budžetiranju : magistarski rad / Snežana Mugoša ; [mentor Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 69 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 67-68. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

502.17(083.9):336.14(043.2)
COBISS.CG-ID 12335376

1066
СЕКУЛОВИЋ, Ратка
        Ključni instrumenti za implementaciju ekološke politike EU i podrška zemljama Zapadnog Balkana : magistarski rad / Ratka Sekulović ; [mentor Gordana Đurović ; komisija za odbranu rada Gordana Đurović, Danijela Jaćimović, Milivoje Radović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 70 listova ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 69-70. - Kurzfassung. - Ekonomski fak., Podgorica.
a) Европска унија - Еколошка политика - Балканске државе, западне - Магистарски радови

502/504:061.2EU(497-15)(043.2)
COBISS.CG-ID 3738381

1067
        ŠKOLA kvaliteta ; Menadžeri EMS-a. Knj. 4, Zakonska regulativa i ostali upravljački sistemi / Ratko Uzunović...[et. al.]. - Podgorica : Centar za kvalitet, 2003. - 144 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.
a) ЕМС

504.05:006.83
005:502
COBISS.CG-ID 512081125


51 МАТЕМАТИКА


1068
ГЛЕДИЋ, Војислав
        Гаусово краљевство науке / Војислав Гледић. - Подгорица : Галерија Мост : Октоих, 2002 (Подгорица : HKS Spektar). - 119 стр. : слика К.Ф. Гауса ; 24 cm

Тираж 300.
(Брош.)

51:929 Гаус К. Ф.
COBISS.CG-ID 4835856

1069
ДАШИЋ, Вучић
        Između matematike i poezije / Vučić Dašić. - Podgorica : Oktoih, 2006 (Novi Sad : Art print). - 100 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena proza / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 1000.
ISBN 86-7659-368-X

51:821.163.4-1
COBISS.CG-ID 10768144

1070
        KVANTITATIVNE metode / Nenad Marković ... [et al.]. - 2. izd. - Novi Sad : Cekom books, 2007 (Novi Sad : Lito Studio). - [4] lista, V, 239 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Naslov u impresumu: Kvantitativne metode za menadžere. - "Pri priređivanju drugog izdanja knjiga je proširena poglavljima... deo poglavlja... ponovo je napisan..." --> predgovor drugom izdanju. - Tiraž 250. - Na koricama bilješka o djelu. - Bibliografija: str. 235. - Registar.
ISBN 978-86-85943-47-8 (broš.)

51-7:65.012.32(075.8)
COBISS.CG-ID 225705735

1071
КИЛИБАРДА, Веда
        Matematika II / Veda Kilibarda, Mirko Kovačević. - Beograd : Draganić, 2007 (Beograd : Janus). - 153 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Studije / [Draganić, Beograd])

Tiraž 300.
ISBN 978-86-441-0725-5 (broš.)

51(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 136425996

1072
ПАВИЋЕВИЋ, Крсто
        Teorija brojeva sa posebnim osvrtom na distribuciju prostih brojeva : magistarski rad / Krsto Pavićević ; [mentor Miodrag Perović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 90 listova ; 29 cm

Izvod rada ; Abstract. - Bibliografija: list 90. - Umnoženo za odbranu. - Prirodno-matematički fak. Univ. Crne Gore.

511(043.2)
COBISS.CG-ID 12598032

1073
УСЕИНОВИЋ, Светлана
        Diofantove jednačine i deseti Hilbertov problem : magistarski rad / Svetlana Useinović ; [mentor Milan Martinović]. - Podgorica : [autor], 2007. - VI, 84 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: list III. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Prirodno matematički fak.

511.5:511.382(043.2)
COBISS.CG-ID 12584464

1074
ШЋЕПАНОВИЋ, Радоје
        Matematička mozgalica : za 6. razred devetogodišnje osnovne škole : zbirka riješenih zadataka iz matematike za dodatnu nastavu i takmičenja / Radoje Šćepanović. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2008 (Podgorica : Studio Mouse). - 65 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 500.
ISBN 978-86-303-1241-0 (broš.)

51(035.057.874)
COBISS.CG-ID 12380944


512 АЛГЕБРА


1075
ЈАНЧИЋ-Рашовић, Сања
        Neke klase hiper-prstena i hiper-skoro prstena : magistarski rad / Sanja Jančić-Rašović ; mentor Vučić Dašić. - Podgorica : [S. Jančić-Rašović], 2002. - [66] listova : matemat. formule ; 30 cm

Kompjuterski slog. - Literatura: list [66]. - Umnoženo za odbranu. - Prirodno-matemat. fak., Podgorica.

512.55(043.2)
COBISS.CG-ID 2184205


514 ГЕОМЕТРИЈА


1076
БОЖОВИЋ, Радомир
        Euklidovi elementi-aksiomatsko zasnivanje geometrije : magistarski rad / Božović Radomir ; [mentor Žarko Pavićević]. - Podgorica : [autor], 2007. - 77 listova ; 30 cm

Izvod rada ; Abstracts. - Bibliografija: list 77. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Prirodno-matematički fak.

514.12(043.2)
COBISS.CG-ID 12584208

1077
ЈУГОСЛОВЕНСКО саветовање за нацртну геометрију и инжењерску графику "МоНГеометрија 2002" (21 ; 2002 ; Подгорица)
        Zbornik radova : naučni skup sa međunarodnim učešćem / XXI Jugoslovensko savetovanje za nacrtnu geometriju i inženjersku grafiku "MoNGeometrija 2002", Podgorica, 20.-22.9.2002. ; [organizovao Univerzitet u Podgorici ; urednik Hranislav Anćelković [i. e.] Anđelković]. - [Beograd] : Jugoslovensko udruženje za nacrtnu geometriju i inženjersku grafiku ; [Podgorica] : Organizacioni odbor XXI jugoslovenskog savetovanja za nacrtnu geometriju i inženjersku grafiku, 2002 (Niš : Copy house : Krug). - 196, [20] str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Predgovor / Urednik: str. 3-4. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezimei na engl. jeziku.
ISBN 86-80295-59-0

514.18(082)
681.332.3(082)
COBISS.CG-ID 181951495

1078
МИРЈАЧИЋ, Милутин
        Геометрија компактних симетричних простора : магистарски рад / Милутин Мирјачић ; [ментор Свјетлана Терзић]. - Подгорица : [б. и.], 2007 ([б. м. : б. и.]). - 63 листа ; 29 cm

Извод рада ; Abstrak[c]t. - Библиографија: 63. - Умножено за одбрану. - Унив. Црне Горе, Природно-математички фак., Подгорица.514.7(043.2)
514.747(043.2)
COBISS.CG-ID 12601872


519.2 ТЕОРИЈА ВЈЕРОВАТНОЋЕ. МАТЕМАТИЧКА СТАТИСТИКА


1079
БАЦКОВИЋ, Тамара
        Primenjena analiza vremenskih serija : magistarski rad / Tamara Backović ; mentor Vesna Karadžić ; [komisija za odbranu rada Vesna Karadžić, Svetlana Rakočević, Maja Baćović]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - 79 listovi : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija". - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: list 79. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gre, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2007.

519.246.8(043.2)
330.43(043.2)
COBISS.CG-ID 512065249


519.6 НУМЕРИЧКИ РАЧУН. НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА. ПРОГРАМИРАЊЕ


1080
ШЋЕПАНОВИЋ, Радоје
        Programski jezik BASIC : teorija i zadaci : za učenike osnovnih škola / Radoje Šćepanović. - Podgorica : Labaratorija za matematiku i računarstvo, 2002 (Cetinje : Obod). - 99 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 1000. - Dodatak: str. 94-98. - Bibliografija: str. 99.
(Broš.)

519.682(075)(076)
COBISS.CG-ID 4823056

претходна
наредна