претходна
наредна

1021
ЗОРИЋ, Гојко
        Педесет година пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика "Свилајнац" у Свилајнцу / Гојко Зорић ; [фотографије Гојко Зорић]. - Свилајнац : Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац", 2007 (Лапово : Колор прес). - 300 стр. : илустр. ; 25 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - Документа речитија од сећања / Слободан Жикић: стр. 8-9. - Аутор: стр. 299. - Резиме ; Summary.
ISBN 978-86-910173-0-9
a) Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац" (Свилајнац) - 1957-2007

373.54:63(497.11)"1957/2007"
COBISS.CG-ID 140463628

1022
ПЕЈОВИЋ, Момчило Д.
        Cetinjska gimnazija : 1880-1920. / Momčilo D. Pejović. - Cetinje : autor, 2007 (Cetinje : Obod). - 1104 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 300. - Predgovor: str. 21-28. - Bilješke uz tekst. - Résumé ; Summary. - Registri.
ISBN 978-9940-9064-0-5
a) Гимназија (Цетиње) - Професори - Ученици - Директори - 1880-1920 b) Цетињска гимназија - 1880-1920 - Историја

373.54.1/.2(497.16)"1880/1920"
373.54(497.16 Цетиње)"1880/1920"(091)
COBISS.CG-ID 11734288

1023
ПОПОВИЋ, Момчило
        Љубица / Момчило Поповић. - Бар : аутор, 2007 (Нова Пазова : Бонарт). - 184 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - О аутору: стр. 181.
ISBN 978-86-908161-1-8
a) Гимназија "Нико Роловић" - Матуранти - Историја - Бар

373.54-057.874(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 11292176


374.7 ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ


1024
ГАЗИВОДА, Павле
        Актуелни проблеми образовања одраслих / Павле Газивода. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 15-34 ; 24 cm

Библиографија: стр. 33-34. - Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.374.7
COBISS.CG-ID 512225254

1025
ГАРИЋ, Љиљана
        Андрагошко оспособљавање кадра који ради у образовању одраслих : са посебним освртом на Програм андрагошког оспособљавања / Љиљана Гарић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 35-47 ; 24 cm

Библиографија: стр. 46. - Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.374.7(497.16)
COBISS.CG-ID 512223718

1026
ЈЕЛУШИЋ, Синиша
        Образовање одраслих: смисао и значење : тезе за критички приступ / Синиша Јелушић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 55-59 ; 24 cm

Библиографија: стр. 59. - Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.374.7
COBISS.CG-ID 512224742

1027
МИЈАНОВИЋ, Никола
        Утицај концепције цјеложивотног учења на актуелну реформу васпитно-образовног система у Црној Гори / Никола Мијановић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 61-73 ; 24 cm

Библиографија: стр. 72. - Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.374.7(497.16)
COBISS.CG-ID 512225766

1028
МИЛИЋ, Саша, 1966-
        Стратегије интерактивног учења одраслих / Саша Милић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 75-92 ; 24 cm

Библиографија: стр. 91. - Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.374.7
COBISS.CG-ID 512225510

1029
ОКРУГЛИ сто Актуелни проблеми образовања одраслих (2006 ; Подгорица)
        Актуелни проблеми образовања одраслих : радови са округлог стола, Подгорица, 20. јун 2006. / уредник Драган К. Вукчевић ; редакциони одбор Драган К. Вукчевић ... [и др]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007 (Подгорица : Спектар). - 174 стр. ; 24 cm. - (Научни скупови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 82. Одјељење друштвених наука ; књ. 32)

На спор. насл. стр.: Topical Issues of Educations of Adults. - Тираж 500. - Заступљени аутори: Слободан Вукићевић, Павле Газивода, Љиљана Гарић, Радован Дамјановић, Синиша Јелушић, Никола Мијановић, Саша Милић, Веселинка Миловић, Младен Перазић, Димитрије Радуловић, Душан М. Савићевић, Катарина Тодоровић. - Библиографије уз све радове. - Резиме уз све радове на енг. језику.
ISBN 978-86-7215-194-7 (брош.)374.7(082)
COBISS.CG-ID 11648016

1030
ПЕРАЗИЋ, Младен
        Улога Привредне коморе Црне Горе у образовању одраслих / Младен Перазић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 101-117 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.374.7(497.16)
COBISS.CG-ID 512226022

1031
РАДУЛОВИЋ, Димитрије
        Улога Завода за запошљавање у образовању одраслих у Црној Гори / Димитрије Радуловић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 119-128 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.374.7(497.16)
COBISS.CG-ID 512223462

1032
САВИЋЕВИЋ, Душан М.
        Научни оквири учења и образовања одраслих / Душан М. Савићевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 129-152 ; 24 cm

Библиографија: стр. 151. - Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.374.7
COBISS.CG-ID 512224230

1033
САВИЋЕВИЋ, Душан М.
        Osobenosti učenja odraslih / Dušan M. Savićević. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2007 (Beograd : Grafokomerc). - 317 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Andragoška biblioteka ; knj. 9)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 303-310 i uz svako poglavlje. - Summary: Characteristic of Adult Learning. - Registri.
ISBN 978-86-17-14599-4 (broš.)

374.7
374.72
37.018.48
COBISS.CG-ID 137876236

1034
ТОДОРОВИЋ, Катарина
        Детерминанте образовања одраслих до и у 21. вијеку : историјски коријени образовања одраслих / Катарина Тодоровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 153-173 ; 24 cm

Библиографија: стр. 172-173. - Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.374.7(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 512223974


376 ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПОСЕБНИХ СКУПИНА ЉУДИ


1035
ВУЈАЧИЋ, Миља Б.
        Uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovne grupe vrtića : mogućnosti i efekti : magistarski rad / Milja B. Vujačić ; [mentor Mirjana Pešić]. - Beograd : [s. n.], 2003 ([s. l. : s. n.]). - 144 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 120-123. - Abstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ., Beograd, Filozofski fak., Beograd.
(Broš.)

376.1-056.26/.36-053.4(043.2)
159.922.76-056.26/.36-053.4
COBISS.CG-ID 11472400

1036
ЗАВОД за васпитање и образовање дјеце и омладине (Подгорица)
        Monografija : 37 godina postojanja Zavoda / [urednik Milorad Šćekić]. - Podgorica : Zavod za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine, 2002 (Podgorica : SARS). - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 128.
a) Завод за васпитање и образовање дјеце и омладине (Подгорица) - 1965-2002 - Монографије

376.58:061.2(497.16)"1965/2002"
COBISS.CG-ID 6128400

1037
МАЈЛС, Сузи
        Škola za sve : uključivanje djece sa razvojnim smetnjama u obrazovanje / [autor Susie Miles ; prevod Jasmina Đorđević]. - Podgorica : Save the Children UK, Program za Crnu Goru, 2007 (Podgorica : AP Print). - 76 str. : tabele ; 29 cm

Prevod djela: Schools for All : including disabled children in education / Susie Miles. - Podatak o autoru preuzet iz impresuma. - Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85737-05-3 (broš.)

376.043.3-056.36
COBISS.CG-ID 11490320

1038
МЕШАЛИЋ, Шаћира
        Pristup inkluzivnoj praksi u vaspitanju i obrazovanju / Šaćira Mešalić, Nada Šakotić, Milena Nikolić. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Grafozeta). - 243 str. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Prilozi: str. 204-242. - Bibliografija: str. 243.
ISBN 978-86-303-1084-3 (broš.)

376.1-056.49(035)
COBISS.CG-ID 11496208

1039
        NAŠA škola : matematika i nadareni/e učenici/e / [pripremili Miljan Vujošević, Milonja Ojdanić i Miodrag Lalić]. - Podgorica : Zavod za školstvo, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 60 str. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Crna Gora, Vlada Crne Gore. - Podatak o priređivačima preuzet iz impresuma. - Tiraž 500.
ISBN 978-86-85553-39-4 (broš.)

376.1-056.45:51
COBISS.CG-ID 12270352


376.2/.5 СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА. ДЕФЕКТОЛОГИЈА


1040
ДАНИЈЕЛС, Елен Р.
        Uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovni vaspitno-obrazovni proces : inkluzivno obrazovanje / autori Elen R. Daniels i Kej Straford. - [1. izd.]. - Podgorica : Pedagoški centar Crne Gore, 2002 (Cetinje : IVPE). - 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Korak po korak. Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa ; knj. 3)

Prevod djela: Creating inclusive classrooms children's resources international, inc. - Tiraž 1000.
(Broš.)

376.2/.5-056.36(035)
COBISS.CG-ID 5499920


378 ВИСОКО ШКОЛСТВО


1041
        ŽENSKE studije u Crnoj Gori : pet godina. - Kotor : ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje, 2007 (Herceg Novi : Biro konto). - 23 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 300.
(Broš.)

378.6.09-055.2(497.16)"2000/2007"(060.51)
COBISS.CG-ID 15586064

1042
        KATALOG osnovnih, specijalističkih i postdiplomskih studija. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, 2007 ([s. l. : s. n.]). - 231 str. ; 24 cm

Kor. nasl.
(Broš.)
a) Електотехнички факултет (Подгорица) - Програми

378.6:621.3(497.16)(083.97)
COBISS.CG-ID 12627984

1043
        LAW Faculty : 35 years : 1972-2007 ("on a safe path") / [redaction Zoran P. Rašović ... et al. ; translation into english Radmila Novak ; photo Ivan Simonović, Branko Rogić]. - Podgorica : Law Faculty, 2007 (Užice : Grafičar). - 242 str. : ilustr. ; 32 cm

Tiraž 300.
ISBN 978-86-509-0043-7
a) Правни факултет (Подгорица) - 1972-2007

378.6:34(497.16)"1972/2007"
COBISS.CG-ID 12206096

1044
        PRAVNI fakultet : 35 godina : 1972-2007 : (na sigurnom putu) / [redakcija Zoran P. Rašović ... et al. ; fotografije Ivan Simonović, Branko Rogić]. - Podgorica : Pravni fakultet, 2007 (Užice : Grafičar). - 249 str. : ilustr. ; 32 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore. - Tiraž 400.
ISBN 978-86-509-0042-0 (karton sa omotom)
a) Правни факултет (Подгорица) - 1972-2007

378.6:34(497.16)"1972/2007"
COBISS.CG-ID 12205840

1045
ЦЕНТАР за међународне студије (Подгорица)
        Postdiplomske Evropske i Jugoistočnoevropske studije / Univerzitet Crne Gore, Centar za medjunarodne studije ; [prevod Ana Trninić]. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Centar za međunarodne studije, 2002 (Cetinje : Obod). - 32, 32 str. ; 24 cm

Tekst na srp. i engl. jeziku. - Izvorni tekst i prevod štampani u međusobno obrnutim smerovima. - Nasl. str. prištampanog prevoda: MA in European and Southeast European Studies
(broš.)
a) Центар за међународне студије (Подгорица)

378.4.096(497.16)
COBISS.CG-ID 105481228


379.8 СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ И РЕКРЕАЦИЈА. АМАТЕРИЗАМ. ХОБИ. УРАДИ САМ


1046
ВУКИЋЕВИЋ, Слободан
        Menadžment slobodnog vremena u turizmu / Slobodan Vukićević. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Birograf Comp). - 287 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

Na kor.: Менеџмент свободного времени в туризме = Free Time Management in Tourizm = Gestione del tempo libero nel turismo = Management du temps libre dans le tourisme = Menagement der freizeit im Tourismus. - Tiraž 500. - Od dosade do dokolice / Ratko Božović: str. 9-27. - O autoru: str. 267-268. - Bibliografija: str. 263-266.
ISBN 978-86-495-0332-8 (broš.)

379.8
005:338.48
COBISS.CG-ID 11749392


39 ЕТНОЛОГИЈА. ЕТНОГРАФИЈА. ОБИЧАЈИ. ФОЛКЛОР


1047
БОШКОВИЋ, Петко Ђ.
        За понос и памћење / Петко Ђ. Бошковић. - Бијело Поље : Друштво за проучавање поријекла становништва Бијелог Поља ; Пријепоље : Графокартон, 2002 (Пријепоље : Графокартон). - 232 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Предговор / Милан Љ. Булатовић: стр. 7-11. - Биљешке уз текст. - Библиографија уз свако поглавље.393.9
COBISS.CG-ID 103775756

1048
БУКУМИРИЋ, Милета
        Живот Срба у Гораждевцу / Милета Букумирић ; уредник Драгана Радојичић. - Београд : Етнографски институт САНУ, 2007 (Београд : Академска издања). - 426 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, Етнографски институт ; књ. 61)

На спор. насл. стр.: Life of Serbs in Goraždevac / Mileta Bukumirić. - Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Summary. - Списак скраћеница и литература: стр. 411-420.
ISBN 978-86-7587-043-2 (брош.)

39(=163.41)(497.115)
811.163.41'282.3
811.163.41'373.23
929.522(=163.41)
908(497.115 Гораждевац)
COBISS.CG-ID 143613708

1049
ВУЈАЧИЋ, Лидија
        Savremena porodica u sistemu srodstva : na primjeru Grahova u Crnoj Gori : magistarski rad / Lidija Vujačić ; mentor Nikola F. Pavković. - Beograd : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 176 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odjeljenje za etnologiju i antropologiju. - Bibliografija: str. 172-176. - Umnoženo za odbranu. - Mag. rad, Filozofski fak., Univ. u Beogradu.

392.31(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 24804111

1050
ДАЈИЋ, Стојан
        Ђурђевдан на Косову : поезија : етнографски списи / Стојан Дајић ; избор и поговор Милован Ј. Богавац. - Приштина : Панорама, 2007 (Београд : Фото Футура). - 117 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Баштина / [Панорама, Приштина] ; коло 2, књ. 1)

Тираж 500. - Песник, етнограф и народни борац: стр. 107-115.
ISBN 978-86-7019-283-6

392/394(497.115)
398.8(497.115)
821.163.41-1
821.163.41-94
39:929 Дајић С.
COBISS.CG-ID 143680012

претходна
наредна