претходна
наредна


37 ВАСПИТАЊЕ. ОБРАЗОВАЊЕ. НАСТАВА. УПОТРЕБА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА


721
ВЛАХОВИЋ, Петар
        Осврт на живот и научно дело Андрије Јовићевића / Петар Влаховић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [175]-184 ; 24 cm

Литература. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука, бр. 17.

37:929 Јовићевић А.
COBISS.CG-ID 512073958

722
ВУЈОВИЋ, Тања
        Андрија Јовићевић : 1870-1939 : (дјело А. Ј. као извор за проучавање и документовање црногорске културне баштине) / Тања Вујовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [185]-194 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука, бр. 17.

37:929 Јовићевић А.
COBISS.CG-ID 512074214

723
        ЛЕКСИКОН писаца просветних радника / [приредили Миодраг Игњатовић, Миливоје Трнавац]. - Београд : Партенон, 2001-<2003> (Чачак : Светлост). - Књ. <1-2> : илустр. ; 25 cm

Досадашњи садржај:
Књ. 1. - 2001. - 353 стр. -Тираж 300.
Књ. 2. - 2003. - 381 стр. - Биљешке уз текст.
ISBN 86-7157-210-2

37]:82:929(031)
COBISS.CG-ID 8763152

724
МИЛИЋ, Саша, 1966-
        Утицај Устава за Књажевину Црну Гору из 1905. г. на развој просветитељских идеја у Црној Гори / Саша Милић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [83]-92 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.37(497.16)"1905"
COBISS.CG-ID 512091366

725
СТАРОВЛАХ, Милош
        Школско законодавство Књажевине и Краљевине Црне Горе / Милош Старовлах. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [93]-120 ; 24 cm

Библиографске биљешке уз текст. - Summary. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.37(497.16)
COBISS.CG-ID 512090598


37.01 ОСНОВИ ОБРАЗОВАЊА, ТЕОРИЈА. ПЕДАГОГИЈА


726
        UVOD u građansko obrazovanje : priručnik za nastavnike / [redakcija Wolfgang Knopf ... [et al.] ; [ilustracije Zoran Latković]. - Beč : KulturKontakt Austria : Federal Ministry for Foreign Affairs ; Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 85 str. ; 25 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 84-85. - Summary: Education for Democratic Citizenship.
ISBN 86-303-0624-6 (Broš.)

37.01:321.7(035)(082)
37.02(035)(082)
COBISS.CG-ID 4818192


37.014 ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАЊА


727
        EDUCATION for All : national action plan / [editor Bojka Đukanović ; text prepared by Biljana Mišović]. - Podgorica : National Forum for EFA Montenegro, 2007. - 25 str. : tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: The Republic of Montenegro. - Tiraž 500.
ISBN 978-9940-9032-0-6

37.014(497.16)
COBISS.CG-ID 11318800

728
ЗЕКОВИЋ, Сретен
        Savršeni zločin u društvu i školstvu : faktofobija : prilog fenomenologiji dvojnosti, hipokrizije, simulacije i demagogije politike, represije, političkog i intelektualnog stradalaštva, disidentstva, socijalne paranoje, lustracije, rehabilitacije i restitucije. T. 1, U kružištu anateme i odbrane : autobiografsko svjedočenje jednog prosvjetara / Sreten Zeković. - Cetinje : Crnogorski kulturni krug, 2007 (Cetinje : IVPE). - 364 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija djela autora: str. 357-358.
ISBN 978-86-85725-05-0

371.014.5(497.16)
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 11943696

729
ЗЕКОВИЋ, Сретен
        Savršeni zločin u društvu i školstvu : faktofobija : prilog fenomenologiji represije, političkoga i intelektualnog stradalaštva, disidentstva, socijalne paranoje, lustracije, rehabilitacije i restitucije. T. 2, U klinču krize i reforme obrazovanja : autobiografsko svjedočenje jednog profesora o nemoći otpora konformizmu, (populističkom) kiču u školi i njegovom "dobrovoljnom saučesništvu" u "savršenom pedagoškom zločinu" / Sreten Zeković. - Cetinje : Crnogorski kulturni krug, 2007 (Cetinje : IVPE). - 355 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85725-04-3

371.014.5(497.16)"1991/2006"
COBISS.CG-ID 11781136

730
        "MONITORING i evaluacija reforme obrazovanja iz ugla roditelja". - [Podgorica] : Udruženje roditelja Crne Gore, [2007?] (Podgorica : Studio Mouse). - 48 str. : graf. prikazi ; 28 cm

Tiraž 500. - Monitoring i evaluacija reforme obrazovanja iz ugla roditelja.
(Broš.)
a) Удружење родитеља Црне Горе, Подгорица - 2002-2006

37.014.64:061.2(497.16)"2002/2006"
37.014.3(497.16)"2002/2006"(083.92)
COBISS.CG-ID 512209638

731
        STRATEŠKI plan reforme obrazovanja za period 2005-2009. godine / [autori Dragan Bogojević ... et al.]. - Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore, 2007 (Cetinje : IVPE). - 72, 74 str. : tabele ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Republika Crna Gora, Vlada Republike Crne Gore. - Nasl. str. prištampanog prevoda: Strategic Plan of Education Reform 2005 - 2009 / authors Dragan Bogojević ... [et al.] ; translated by Paul Nigel Turner. - Oba rada štampana u međusobno obrnutim smjerovima. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 1500.
ISBN 978-9940-9052-0-0 (broš.)

37.014.3(497.16)"2005/2009"
COBISS.CG-ID 11505680


37.016:0/9(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛЕ ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА


732
ЛАЛОВИЋ, Зоран
        Грађанско васпитање : уџбеник за 7. разред деветогодишње основне школе / Зоран Лаловић, Чедомир Чупић ; [илустрације Сузана Пајовић-Живковић ; фотографије Радоје Јовановић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 187 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 5000. - Рјечник: стр. 179-187.
ISBN 978-86-303-1101-7 (брош.)37.016:321.7(075.2)
COBISS.CG-ID 11608336

733
LALOVIĆ, Zoran
        Edukata qytetare : për klasëm e 7-të shkollës fillore nëntëvjeçare : teksti mësimor = Грађанско васпитање : уџбеник за 7. разред деветогодишње основне школе] / Zoran Llalloviq, Çedomir Çupiq ; [përkthyes Zarija Brajoviq ; illustrimet Suzana Pajoviq-Zhivkoviq ; fotografitë Radoje Jovanoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 188 str. : ilustr. ; 26 cm

Uporedni nasl. preuzet sa poleđine nasl. lista. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1195-6 (broš.)

37.016:321.7(075.2)
COBISS.CG-ID 11809552

734
МИЛАТОВИЋ, Вук
        Буквар : [за први разред основне школе] / Вук Милатовић, Анастасија Ивковић ; [илустрације Младен Анђелковић ; писани текст Стјепан Филеки]. - 4. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Суботица : Ротографика). - 115 стр. : илустр. у бојама ; 28 cm

На оба спојна листа илустр.
ISBN 978-86-17-14270-2 (пласт.) ISBN 978-86-17-11110-4

37.016:003-028.31(075.2)
COBISS.CG-ID 223719687

735
ЧУПИЋ, Чедомир
        Грађанско васпитање : уџбеник за 6. разред деветогодишње основне школе / Чедомир Чупић, Зоран Лаловић ; [илустрације Сузана Пајовић-Живковић ; фотографије Радоје Јовановић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 148 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 16500. - Мала школа уљудног понашања: стр. 136-141. - Рјечник: стр. 142-148.
ISBN 978-86-303-1080-5 (брош.)37.016:321.7(075.2)
COBISS.CG-ID 11395600


37.016:003(075.3) УЏБЕНИЦИ ТЕХНИЧКОГ ПИСМА


736
        КУЋА слова 1 : буквар и почетница нове школе / [ауторски тим Милица Ћук ... и др. ; илустрације Марија Стојислављевић]. - 1. изд. - Подгорица : Нова школа, 2007 (Стара Пазова : СавПо). - 21 стр. : илустр. ; 20 x 25 cm

Кор. насл. - Тираж 4000.
ISBN 978-86-85809-02-6

37.016:003-028.31(075.2)
COBISS.CG-ID 11935504

737
ОДАЛОВИЋ, Мошо
        Црталиште игралиште : домаћа радиност : [за предшколце и основце] / Мошо Одаловић ; [ликовни украситељ Мошо Одаловић]. - Београд : Bookland, 2007 (Београд : "Филип Вишњић"). - 80 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Bookland, Београд])

Тираж 1000.
ISBN 86-7182-268-0 ISBN 978-86-7182-268-8

37.016:003-028.31
COBISS.CG-ID 139064844

738
ТВРДИШИЋ, Драгана
        Корак по корак до слова : радни листови за дјецу предшколског узраста и ученике првог разреда основне школе (од 5 до 7 год) / Драгана Тврдишић. - Подгорица : АП Принт, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 72 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 500. - Садржај на насл. стр.
ISBN 978-86-85731-13-6 (брош.)37.016:003(075.3)
COBISS.CG-ID 12165136


37.016:004(075.3) УЏБЕНИЦИ РАЧУНАРСТВА. ПРОГРАМИРАЊЕ


739
КЛЕМ, Никола
        Informatika : udžbenik za prvi razred opšte gimnazije / Nikola Klem. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Grude : Grafotisak). - 384 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 3000. - Bibliografija: str. 383.
ISBN 978-86-303-1091-1 (broš.)

37.016:004(075.2)
COBISS.CG-ID 11588112

740
КРСТАЈИЋ, Божо
        Tehnika i informatika 6 : [udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole] / Božo Krstajić, Mileta Janjić, Martina Vučković. - 3. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 131 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 16500.
ISBN 978-86-303-1078-2 (broš.)

37.016:004(075.2)
37.016:62(075.2)
COBISS.CG-ID 11395088

741
РИСТИВОЈЕВИЋ, Милета Р.
        Tehnika i informatika : udžbenik za VII razred devetogodišnje osnovne škole / Mileta R. Ristivojević, Radivoje M. Mitrović. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 91 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 5000. - Bibliografija: str. 90.
ISBN 978-86-303-1094-2 (broš.)

37.016:004(075.2)
37.016:62(075.2)
COBISS.CG-ID 11587088

742
ЧАБАРКАПА, Милан
        Zbirka zadataka iz programiranja : okružna i republička takmičenja učenika osnovnih škola : 1988-2006 / Milan Čabarkapa, Stanka Matković, Tatjana Timotijević ; [ilustracije Srđan Stamenković]. - Beograd : CET : Društvo matematičara Srbije : Računarska gimnazija, 2007 (Čačak : Svetlost). - 170 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7991-314-2 (CET ; broš.)

37.016:004.42(075.2)(079.1)
COBISS.CG-ID 139723532


37.016:1(075.3) УЏБЕНИЦИ ФИЛОЗОФИЈЕ И ПСИХОЛОГИЈЕ


743
ТРЕБЈЕШАНИН, Жељко
        Psihologija 2 : udžbenik za drugi razred opšte gimnazije / Žarko Trebješanin, Zoran Lalović. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 263 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 3000. - Rječnik: str. 256-263.
ISBN 978-86-303-1163-5 (broš.)

37.016:159.9(075.3)
COBISS.CG-ID 11717904


37.016:3/5(075.2) УЏБЕНИЦИ ПОЗНАВАЊА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА


744
GAČANOVIĆ, Biljana
        Bota rreth nesh : tekst mësimor për klasën e dytë të shkollës fillore / Bilana Gaçanoviq, Lilana Novkoviq, Bilana Trebjeshanin ; [ilustrimet Marija Vuksanoviq, Nenad Matekalo]. - Botimi i dyte. - Beograd : Enti për botimin e teksteve dhe mjeteve mësimore, 2007 (Beograd : Scanner studio). - 87 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 86-17-13718-5 (broš.)

37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 142537484

745
ГАЧАНОВИЋ, Биљана
        Свет око нас : уџбеник за други разред основне школе / Биљана Гачановић, Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин ; [илустрације Марија Вуксановић, Ненад Матекало]. - 4. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Scanner Studio). - 87 стр. : илустр. ; 27 cm

ISBN 978-86-17-14345-7 (брош.)37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 138356748

746
        MJEDISI dhe unë : natyra dhe shoqëria për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare : teksti mësimor / M. [Milica] Antiq ... [et al.] ; [përkthyes Zarija Brajoviq ; ilustrues Davor Gërgiçeviq ; fotografitë Radoje Jovanoviq ... et al.]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore ; Ljubljana : Modrijan, 2007 (Cetinje : Obod). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1037-9

37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 11183632

747
        MJEDISI dhe unë : natyra dhe shoqëria për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare : fletore pune / M. [Milica] Antiq ... [et al.] ; [përkthyes Zarija Brajoviq ; ilustrimi Davor Gërgiçeviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore ; Ljubljana : Modrijan, 2007 (Cetinje : Obod). - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1036-2

37.016:3/5(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11181328

748
НОВКОВИЋ, Љиљана
        Проверанка 1 : контролна свеска уз уџбенички комплет Свет око нас за први разред основне школе / Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић ; [илустрације Ненад Матекало]. - 2. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Colorgrafx). - 53 стр. : илустр. ; 27 cm

Тираж 6000.
ISBN 978-86-17-14272-6 (брош.)37.016:3/5-028.31(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 137949964

749
        ОКОЛИНА и ја 2 : природа и друштво за 2. разред деветогодишње основне школе : уџбеник / М.[Милица] Антић... [и др.] ; [илустратори Давор Гргичевић... и др. ; превод Дивна Паљевић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; [Љубљана] : Modrijan, 2007 (Суботица : Ротографика). - 71 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 16500.
ISBN 978-86-303-1061-4 (брош.)37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 11381776

750
        ОКОЛИНА и ја 2 : природа и друштво за други разред деветогодишње основне школе : радна свеска / М.[Милица] Антић ... [и др.] ; [илустратор Давор Гргичевић, Јоже Глад ; превод Дивна Паљевић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; [Љубљана] : Modrijan, 2007 (Суботица : Ротографика). - 56 стр. : илустр. ; 29 cm + листови с таблама ([3] стр.)

Тираж 16500.
ISBN 978-86-303-1060-7 (брош.)37.016:3/5(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11381264

претходна
наредна