претходна
наредна

661
СЈЕКЛОЋА, Стојан
        Socijalna politika i sloboda kretanja radnika u proširenoj Evropi : magistarski rad / Stojan Sjekloća ; [mentor Tanja Mišćević ; Komisija za ocjenu rada Tanja Miščević, Gordana Đurović, Milivoje Radović]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - 80 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 78-80. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

349.2/.3:[339.923:061.1ЕУ
COBISS.CG-ID 3741965


349.6 ПРАВО ЗАШТИТЕ ОКОЛИНЕ


662
СТАМАТОВИЋ, Бисерка
        Implementacija Arhuske konvencije u zemljama u procesu pridruživanja EU : magistarski rad / Biserka Stamatović ; [mentor Gordana Đurović ; komisija za odbranu rada Gordana Đurović, Danijela Jaćimović, Milivoje Radović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 66 str. ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 65-66. - Ekonomski fak., Podgorica.

349.6(043.2)
504.06(094.2)(043.2)
COBISS.CG-ID 3738637


35 ЈАВНА УПРАВА. ДРЖАВНО УСТРОЈСТВО. ВОЈНИ ПОСЛОВИ


663
БОЈАНОВИЋ, Сања
        Kadrovi u upravi : diplomski rad / Bojanović Sanja ; mentor Milan Marković. - Podgorica : [S. Bojanović], 2007. - 19 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 19. - Umnoženo za odbarnu. - Fakultet političkih nauka, Podgorica.

35.08
COBISS.CG-ID 512075240

664
БРЕБАН, Ги
        Administrativno pravo Francuske / Gi Breban ; prevela s francuskog Katarina Damjanović ; pogovor Stevan Lilić. - Beograd : Službeni list SRJ ; Podgorica : CID, 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - 476 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Universitas)

Prevod djela: Le droit administratif Français / Guy Braibant. - Prema predgovoru ovo je 2. izd., 1. izd. 1988. - Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str. 465. - Bilješke uz tekst. - Bibliogrfaija: str. 467-471.
ISBN 86-495-0144-3

35(44)
COBISS.CG-ID 5578768

665
БУКВИЋ, Бисерка
        Komunikacija organa i stranaka : priručnik / autori Biserka Bukvić, Stanka Vučinić, Ljibinka Popović-Kustudić. - Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 38 str. : ilustr. ; 29 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 38.
ISBN 978-86-85819-07-0 (broš.)

35.075:005.57(035)
COBISS.CG-ID 11105040

666
БУЧАН, Алмина
        Elektronska vlada : završni rad / Almina Bučan ; [mentor Milan Marković]. - Podgorica : [A. Bučan], 2007. - 19 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 19. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

35:004
COBISS.CG-ID 512084200

667
ВЛАОВИЋ, Нинка
        Nove tendencije u upravi : završni rad / Ninka Vlaović ; [mentor Milan Marković]. - Podgorica : [N. Vlaović], 2007. - 13 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 13. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

35
COBISS.CG-ID 512084456

668
КОМАТИНА, Вања
        Etička dimenzija u savremenoj javnoj upravi : diplomski rad / Vanja Komatina ; mentor Milan Marković. - Podgorica : [V. Komatina], 2007. - 15 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 15. - Umnoženo za odbarnu. - Fakultet političkih nauka, Podgorica.

35:17
COBISS.CG-ID 512075752

669
МАРАШ, Ивана
        Javna uprava budućnosti : završni rad / Ivana Maraš ; [mentor Milan Marković]. - Podgorica : [I. Maraš], 2007. - 23 lista ; 30 cm

Bibliografija: list 23. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

35
COBISS.CG-ID 512074728

670
МАРКОВИЋ, Милан И.
        Savremena javna uprava : studije i ogledi / Milan I. Marković. - Podgorica : Pravni fakultet, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 417 str. : graf. prikazi, slika autora ; 21 cm

Tiraž 700. - Bilješka o autoru: str. 417. - Bilješke uz tekst. - Rezimei na srp. i eng. jeziku iza poglavlja. - Registar.
ISBN 978-86-509-0039-0

35.07/.08(497.16)
35.07/.08(100)
COBISS.CG-ID 11372816

671
МИЛИЧИЋ, Милинко
        Modernizacija velikih upravnih sistema (primjer Francuska) : završni rad / Milinko Miličić ; [mentor Milan Marković]. - Podgorica : [M. Miličić], 2007. - 17 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 17. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

35(44)
COBISS.CG-ID 512074984

672
ОТАШЕВИЋ, Велира
        Značaj investicija u ljudske resurse u procesu stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji : magistarski rad / Otašević Velira ; [mentor Gordana Djurović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 68 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Ab[p]strakt rada ; Abstract. - Bibliografija: 67-68. - Umnoženo za odbranu. - Ekon. fak., Univ. Crne Gore.

35.08(497.16):061.1ЕУ(043.2)
COBISS.CG-ID 11897616

673
РОГИЋ, Јулијана
        Uloga i značaj e-Government-a u menadžmentu javne uprave : magistarski rad / Julijana Rogić. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 97 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 96-97. - Ekonomski fak., Podgorica.

35.07:005.9(043.2)
COBISS.CG-ID 3743245

674
ТОМАС, Марита
        Reforma javne uprave : završni rad / Marita Tomas ; [mentor Milan Marković]. - Podgorica : [M. Tomas], 2007. - 22 lista ; 30 cm

Bibliografija: list 21. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

35(497.16)
COBISS.CG-ID 512074472


351 ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ЈАВНЕ УПРАВЕ


675
БЈЕКОВИЋ, Синиша
        Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (ombudsman) : priručnik / Siniša Bjeković, Branka Lakočević. - Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 70 str. ; 30 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Sadrži i: Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.
ISBN 978-86-85819-13-1 (broš.)
a) Заштитник људских права и слобода Црне Горе - Подгорица - Приручници

351.941(497.16)(035)
342.7(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 11763728

676
РАДУЛОВИЋ, Бранислав
        Revizija kao oblik eksterne kontrole javnog sektora : (institucionalni aspekti) : magistarski rad / Branislav Radulović ; [mentor Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 94 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: [95-97]. - Abstract ; Ab[p]strac[k]t. - Registar. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

351.72.075.6(043.2)
COBISS.CG-ID 12248080

677
САВИЋ, Андреја
        Osnovi civilne bezbjednosti / Andreja Savić, Ljubomir Stajić. - 2. izd. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 313 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 150. - Bilješke i napomene: str. 293-208. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 309-313.
ISBN 978-86-85755-17-0 (broš.)

351.072.6:343.4/.7(075.8)
COBISS.CG-ID 12236560

678
ЦЕРОВИЋ, Дражен, 1975-
        Parlamentarna kontrola javne uprave u Crnoj Gori : sa posebnim osvrtom na uporedna iskustva : doktorska disertacija / Dražen Cerović ; mentori Stevan Lilić, Milan I. Marković. - Podgorica : [s. n.], 2007. - 482 lista ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Literatura: list 462-477. - Dokt. disert., Pravni fak., Podgorica, 2007.
(Broš.)

351.96(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 3789325


351.74/.76 ПОЛИЦИЈА


679
ВУЈИЧИЋ, Драгослав
        Samoodbrana : u policijskom postupanju / Dragoslav Vujičić. - 1. izd. - Podgorica : D. Vujičić, 2007 (Podgorica : Grafobale). - [8], 308 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 200. - Recenzija [sa biografijom recenzenta] / Dušan Dačić: str. [3-8]. - Recenzija [sa biografijom recenzenta] / Marko Nicović: str. [VI-VII].
ISBN 978-9940-9149-0-5

351.74/.76.075.1(035):796.85
COBISS.CG-ID 12915216

680
КЕНТЕРА, Саво
        Uticaj obavještajnih službi na kreiranje spoljne politike : slučaj SAD : magistarski rad / Savo Kentera ; mentor Radovan Vukadinović. - Podgorica : [autor], 2007. - 82 lista ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 80-82. - Izvod rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Fak. političkih nauka Univ. Crne Gore.

351.746:327.84(043.2)
351.746:327.84(73)(043.2)
COBISS.CG-ID 512030184

681
ПРЕЛЕВИЋ, Драган
        Policija i ljudska prava : priručnik / Dragan Prelević ; u saradnji sa Vladimirom Vukotićem, Milovanom Milićevićem, Aleksom Ivanovićem. - Podgorica : CEDEM - Centar za demokratiju i ljudska prava, 2003 (Beograd : Dosije). - 181 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Skraćenice: str. 5. - Sadrži i: Prilog: Međunarodni dokumenti o ljudskim pravima.
(broš.)

351.74(035)
342.7(035)
341.231.14(093.2)
COBISS.CG-ID 5363472


352/354 СТЕПЕНИ УПРАВНЕ ВЛАСТИ


682
ЂУРАНОВИЋ, Јован
        Finansijsko-računovodstveni poslovi u organima državne uprave / [autor Jovan Đuranović]. - Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 71 str. ; 30 cm

Podatak o autoru preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 71.
ISBN 978-86-85819-16-2 (broš.)

352/354.073.52(035)
COBISS.CG-ID 12041744

683
ЛАБОВИЋ, Видак
        Analiza savremenih principa upravljanja u lokalnoj upravi : magistarski rad / Vidak Labović ; [mentor Nevenka Glišević ; Komisija za odbranu rada Nevenka Glišević, Predrag Goranović, Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 74 lista : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 73-74. - Ab[p]strakt rada ; Abstract of work. - Umnoženo za odbranu. - Ekonomski fak. Univ. Crne Gore.

352.07:005.912(043.2)
COBISS.CG-ID 3787789

684
МИГЛИЧ, Гоздана
        Analiza potreba za stručnim usavršavanjem : sprovođenje sistematskog usavršavanja i razvoja u državnoj upravi / [autor Gozdana Miglič]. - Podgorica : Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 128 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Na vrhu nasl. str.: Republika Crna Gora, Vlada Republike Crne Gore. - Podatak o autoru preuzet iz impresuma. - Tiraž 250. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 121-124.
ISBN 978-86-85819-08-7 (broš.)

352/354:37
COBISS.CG-ID 11106320

685
МИГЛИЧ, Гоздана
        Evaluacija kvaliteta i uspješnosti stručnog usavršavanja u državnoj upravi / [autor Gozdana Miglić, Radoje Cerović]. - Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 80 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. [81].
ISBN 978-86-85819-14-8 (broš.)

35.088.6(035)
COBISS.CG-ID 11799056

686
ЋЕТКОВИЋ, Јасмина
        Izrada i vođenje projekata u upravi : priručnik / [autor(i) Jasmina Ćetković, Mihailo Vukčević]. - Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 89 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85819-15-5 (broš.)

352/354:005.53(035)
COBISS.CG-ID 11866384

687
ЦЕРОВИЋ, Радоје
        Procedure i postupci prilikom procjene potreba za stručnim usavršavanjem / [autor Radoje Cerović]. - Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 28 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Podatak o autoru preuzet iz impresuma. - Tiraž 500.
ISBN 978-86-85819-09-4 (broš.)

35.088.6(035)
COBISS.CG-ID 11202064

688
ЦРНА Гора. Закони
        Zakon o lokalnoj samoupravi : prečišćeni tekst ; Zakon o finansiranju lokalne samouprave : prečišćeni tekst / [glavni i odgovorni urednik Momčilo Vujošević]. - Podgorica : Službeni list Republike Crne Gore, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 80 str. ; 20 cm

Tiraž 300.
(Broš.)

352(497.16)(094.5)
352:336(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 11677968

689
ЦРНА Гора. Закони
        Закон о локалној самоуправи ; Закон о финансирању локалне самоуправе ; Закон о избору предсједника општине / [главни и одговорни уредник Момчило Вујошевић]. - Подгорица : Службени лист Републике Црне Горе, 2003 (Подгорица : 3М-Макарије). - 115 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Локална самоуправа / Службени лист Републике Црне Горе, Подгорица ; књ. 2)

Тираж 300. - Библиографија и биљешке уз текст.
(Брош.)352(497.16)(094.5)
336.6:352(497.16)(094.5)
352.075.31(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 7804688


355/359 ВОЈНЕ ВЈЕШТИНЕ. ВОЈНЕ НАУКЕ


690
БАТРИЋЕВИЋ, Ђуро
        Tragičan kraj Vlada Ćetkovića heroja dvije revolucije / Đuro Batrićević. - Cetinje : autor, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 209 str. ; 21 cm

Tiraž 300.
ISBN 978-9940-9092-0-8

355:929 Ћетковић В.
COBISS.CG-ID 12214800

претходна
наредна