претходна
наредна
361
        ЧИТАНКА : за трећи разред основне школе / [приредили] Момир Секулић, Љубо Стефановић ; [илустратор Доброслав Мишко Мрдак]. - 8. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 139 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 7500.

ISBN 86-303-0531-2 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 4503568

362
        ЧИТАНКА : за четврти разред основне школе / [приредио] Миленко Ратковић ; [илустратор Дринка Михајловић]. - 8. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 154 стр. : илустр. ; 25 cm

Ћир. и лат. - Тираж 5500.

ISBN 86-303-0556-8 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 4528144


37.016:94(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ИСТОРИЈЕ


363
BURZANOVIĆ, Slavko
        Historia : për klasën VIII të shkollës fillore / Sllavko Burzanoviq, Jasmina Gjorgjeviq ; [përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore = Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Podgoricë : Pobjeda). - 135 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod djela: Istorija: za VIII razred osnovne škole. - Tiraž 1200.

ISBN 86-303-0547-9 (Broš.)

37.016:93/99(075.2)
COBISS.CG-ID 6458128

364
ВУКЧЕВИЋ, Славко
        Istorija : za I razred gimnazije / Slavko Vukčević, Milada Kasumović, Goran Marković ; [dizajn i izbor ilustracija Vuk Mišurović]. - 1. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 223 str. : fotogr. ; 28 cm

Tiraž 5000.

ISBN 86-303-0592-4 (Broš.)

37.016:93/99(075.3)
COBISS.CG-ID 6405136

365
ГАЋЕША, Никола
        Историја : за II разред четворогодишњих стручних школа / Никола Гаћеша, Душан Живковић, Љубица Радовић ; [карте урадили Милош Ристић, Љубинко Сретеновић]. - 13. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Краљево : Слово). - 251 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 2500. - Речник непознатих и мање познатих појмова: стр. 245-249. - Библиографија: стр. 251-[252].

ISBN 86-17-09517-2 (Брош.)


37.016:93/99(075.3)
COBISS.CG-ID 6527248

366
ĐORĐEVIĆ, Jasmina
        Historia : për klasën VII të shkollë fillore / Jasmina Gjorgjeviq, Radovan Popoviq ; [përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2002 (Cetinjë : Obod). - 125 str. : ilustr. u boji ; 28 cm

Prevod djela: Istorija: za VII razred osnovne škole. - Tiraž 1200.

ISBN 86-303-0548-8 (Broš.)

37.016:93/.99(075.2)
COBISS.CG-ID 7798288


37.02 ДИДАКТИКА. ОПШТЕ


367
ВИЛОТИЈЕВИЋ, Младен
        Дидактика. 1, Предмет дидактике / Младен Вилотијевић. - Београд : Научна књига : Учитељски факултет, 2000 (Београд : Академија). - 486 стр. : граф. прикази ; 25 cm

Тираж 1000. - Библиографија уз свако поглавље. - Резимеи на срп. језику уз свако поглавље. - Регистар.

(брош.)


37.02(075.8)
COBISS.CG-ID 167228935

368
МИЈАНОВИЋ, Никола
        Obrazovna tehnologija / Nikola Mijanović. - Podgorica [ie.] Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 323 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Predgovor / Mladen Vilotijević: str. 7-8. - Bibliografija: str. 311-323.

ISBN 86-303-0587-8

37.02
COBISS.CG-ID 1957645

369
        ŠKOLA je odlučila da živi : projekt metoda u kontekstu obrazovanja za suživot sa razlikama / [redakcija Janko Andrijašević ... [et al.] ; prevodi s njemačkog Danica Janković, prevod na albanski Ismet Kallaba]. - Beč : KulturKontakt Austria : Federal Ministry for Foreign Affairs ; Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 91 str. : ilustr. ; 24 cm

Na koricama: Shkolla ka vendosë të jetoi = Die Schule beschliesst zu leben = The School Decides to Live. - Tiraž 1000. - Predgovor ; Parathënie ; Vorwort ; Preface: str. 5-8. - Summary: Education for Co-existence with Differences.

ISBN 86-303-0629-7 (Broš.)

37.02(082)
371.314.6(082)
COBISS.CG-ID 4832016


37.03 РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ. ФОРМИРАЊЕ ЛИЧНОСТИ (МОРАЛНО, СОЦИЈАЛНО, УМЈЕТНИЧКО, ЕКОЛОШКО... ВАСПИТАЊЕ)


370
РАДОВИЋ, Амфилохије
        Основи православног васпитања / Митрополит црногорско-приморски Амфилохије Радовић. - Цетиње : Светигора, 2002 (Никшић : Светигора). - 432 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Свете Тајне и Свете Врлине ; књ. 71)

Тираж 1000. - Неколико ријечи о књизи / Јереј Ненад М. Михајловић: стр. 427-432. - Напомене: стр. 422-426.

(Брош.)
ISBN 00-7000-000-7 !

37.032:27
27-45:271.2
COBISS.CG-ID 2134797


37.04 ОБРАЗОВАЊЕ У ОДНОСУ НА ВАСПИТАНИКЕ, УЧЕНИКЕ


371
        ИНФОРМАТОР : избор средње школе / [припремили Сандра Шипка... и др. ; главни и одговорни уредник Димитрије Радуловић]. - Подгорица : Завод за запошљавање Црне Горе, 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 64 стр. : граф. прикази ; 21 cm

Тираж 10000. - Рјечник професионалне оријентације: стр. 52-54. - Радови награђени I наградом са конкурса из професионалне оријентације 2000/2001: стр. 55-63.

(Брош.)


37.048.4(497.16)(073.8)
373.5(497.16)(073.8)
COBISS.CG-ID 5310736


371 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА. ШКОЛСТВО


372
ЦРНА Гора. Закони итд.
        Zakoni iz oblasti obrazovanja. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 191 str. ; 20 cm

Tiraž 1000. - Prema uvodnoj napomeni, ovi zakoni objavljeni su u Službenom listu Republike Crne Gore, br. 64, od 28. novembra 2002. godine. - Predgovor / Predrag Ivanović: str. 7-8. - Sadržaj: Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ; Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ; Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ; Zakon o gimnaziji ; Zakon o stručnom obrazovanju ; Zakon o obrazovanju odraslih.

371(497.16)(094.5)
373.2(497.16)(094.5)
373.3/.4(497.16)(094.5)
373.5(497.16)(094.5)
377.5(497.16)(094.5)
374.7(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 5259280

373
ШОШКИЋ, Милорад
        Развој просвјете и школства у Црној Гори : прилог историји педагогије / Милорад Шошкић ; с њемачког превео Будо Мојашевић. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Покрет). - 115 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Насљеђе / Комови, Андријевица)

Тираж 300. - Библиографија: стр. 113.

(Брош.)


371(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 1948685


371.2 ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА И НАСТАВЕ


374
        MIŠLJENJA, ocjene i stavovi o nastavnim planovima i programima : rezultati istraživanja : predškolske ustanove, osnovne škole, gimnazije, srednje stručne škole, srednje umjetničke škole, organizacije za obrazovanje odraslih, preduzeća / [urednik Perko Vukotić]. - Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke, Savjet za nastavne planove i programe Crne Gore, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 80 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 1000.

(Broš.)

371.214:373.2/.5(497.16)
371.214:374.7.012(497.16)
COBISS.CG-ID 4285200

375
        The SURVEY on Curricula in Montenegro : research data / [urednik Perko Vukotić ; prevela i priredila Nataša Živković]. - Podgorica : Ministarstvo prosvjete i nauke, Savjet za nastavne planove i programe Crne Gore, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 20 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200.

(Broš.)

371.214:373.2/.5.012(497.16)
371.214:374.7.012(497.16)
COBISS.CG-ID 4611600


371.3 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ПОСТУПЦИ. ОБЛИЦИ НАСТАВЕ


376
МИЛИЋ, Саша С.
        Individualizovani pristup u vaspitno-obrazovnom procesu : [za djecu od 0-15 godina] / Saša S. Milić. - [1. izd.]. - Podgorica : Pedagoški centar Crne Gore, 2002 (Cetinje : IVPE). - 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Korak po korak : deemokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa ; knj. 4)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 231-233. - Apstrakt; Abstract.

(Broš.)

371.311.1
37.014.3
COBISS.CG-ID 8776720

377
МИЛИЋ, Саша С.
        Individualizovani pristup u vaspitno-obrazovnom procesu: na primjeru Programa "Korak po korak" u osnovnim školama Crne Gore : magistarska teza / Saša S. Milić ; [mentor Ljubomir Kocić]. - Beograd : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 210 listova : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odjeljenje za pedagogiju i andragogiju. - Apstrakt ; Abstract. - Bibliografija: listovi 190-192. - Filozofski fak., Beograd.

371.311.1(043.2)
COBISS.CG-ID 24815631

378
ОБРАДОВИЋ, Радмила
        Ogledi iz primenjene lingvistike I / Radmila Obradović. - Kosovska Mitrovica : [Filozofski fakultet], 2002 (Kraljevo : Ofset pres). - 164 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 500. - Napomene uz svako poglavlje. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Résumés. - Registri.

ISBN 86-80273-08-2 (Broš.)

371.3::811
811.163.41:811.133.1
COBISS.CG-ID 104386828

379
ОГЊЕНОВИЋ, Биљана
        Igra kao jedna od aktivnosti u nastavi stranih jezika : magistarski rad / Biljana Ognjenović ; mentor Radmila Šević. - Novi Sad : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 119 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 116-119. - Umnoženo za odbranu. - Filozofski fak., Univ. u Novom Sadu.

(broš.)

371.3:802/809(043.2)
COBISS.CG-ID 10951184


371.3:0/9 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ


380
СЕКУЛИЋ, Владимир
        Lingvistika i učenje stranih jezika : obrasci i pravila u nastavi engleskog jezika / Vladimir Sekulić. - [2. izd.]. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike ; Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetinje : Obod). - 296 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 500. - Prilozi: str. 199-279. - Bibliografija: str. 281-289.

ISBN 86-81039-55-5 (karton)

371.3:811(075.8)
81(075.8)
371.3:811.111(075.8)
COBISS.CG-ID 1854477

381
СЕКУЛИЋ, Владимир
        O jeziku maternjem i stranom / Vladimir Sekulić. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetinje : Obod). - 230 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Filozofsko-filološka)

Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz sva poglavlja.

ISBN 86-81039-75-X (Broš.)

371.3:811
371.3:811.111
81-115
COBISS.CG-ID 2082829


373.2 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ


382
ДАНИЕЛС, Елен Р.
        Uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovni vaspitno-obrazovni proces : inkluzivno obrazovanje / Elen R. Daniels, Kej Staford. - [1. izd.]. - Podgorica : Pedagoški centar Crne Gore, 2002 (Cetinje : IVPE). - 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Korak po korak : demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa ; knj. 3)

Prevod jdela: Creating Inclusive Classrooms. - Tiraž 1000.

(Broš.)

373.2-056.26(035)
376.4-053.4(035)
COBISS.CG-ID 7744272


373.3/.4 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


383
ЂУРКОВИЋ, Живко
        Љетопис основних школа села Сомине / Живко Ђурковић. - Никшић : Одбори за адаптацију и реконструкцију школских зграда из Сомине, 2002 (Београд : Interpress 1847). - 155 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Библиотека Посебна издања)

Тираж 300.

(Брош.)


373.3/.4(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 5176592

384
КАЧАПОР, Саит
        Znanjem u budućnost : 100 godina Osnovne škole "Mustafa Pećanin"- Rožaje / Sait Kačapor, Zaim Azemović, Ibro Skenderović. - Rožaje : OŠ "Mustafa Pećanin", 2002 (Prijepolje : Grafokarton). - 304 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Summary.
a) Основна школа "Мустафа Пећанин" (Рожаје) - 1900-2002

373.3/.4(497.16)"1900/2002"
COBISS.CG-ID 4218128

385
ЛЕКИЋ, Саво
        Osnovna škola "Meksiko" Bar : 1922-2002 / Savo Lekić. - Bar : Osnovna škola "Meksiko", 2002 (Bar : Fair print). - 381 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Pogovor / Šerbo Rastoder: str. 375-376. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 377.

(Broš.)
a) Основна школа "Мексико" (Бар) - 1922-2002

373.3/.4(497.16)"1922/2002"
COBISS.CG-ID 5562896

386
ЛЕКИЋ, Саво
        Škole u Crmnici : 1832-2002 / Savo Lekić. - Bar : Konteko, 2002 (Kraljevo : Laser). - 352 str. : ilustr. ; 25 cm

Slika autora. - Tiraž 1000. - Bilješka o piscu: str. 301. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 303-305. - Rezime; Summary.

373.3(497.16)"1832/2002"
COBISS.CG-ID 8791568


373.5 ОПШТЕОБРАЗОВНЕ ШКОЛЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА


387
ДЕЛЕТИЋ, Здравко
        Учитељска школа у Беранама : 1919-1929 / Здравко Делетић. - Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2002 (Краљево : Офсет прес). - 299 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 300. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-80273-04-X (брош.)
a) Гимназија (Беране). Педагошко одјељење - 1919-1925 b) Учитељска школа (Беране) - 1925-1929

373.54(497.16)"1919/1925"
377.36:37(497.16)"1925/1929"
COBISS.CG-ID 7340560

388
        МОНОГРАФИЈА београдских гимназија / приредио [аутор] Лазар Радовановић. - Београд : Зенит, 2002 (Београд : Стручна књига). - 129 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Посебна издања / Зенит, Београд)

Тираж 500.

ISBN 86-419-0210-4 (брош.)


373.54(497.11)
COBISS.CG-ID 5929232

389
        ЦЕТИЊСКА богословија : 1992-2002 : споменица о десетогодишњици обновљеног рада Богословије Светог Петра Цетињског / [уредник монах Павле Кондић]. - Цетиње : Цетињска богословија, 2002 (Ужице : Графичар). - 595 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1500. - Библиографија и биљешке уз текст.
a) Цетињска богословија - 1992-2002

373.5(497.16)"1992/2002"
COBISS.CG-ID 5588496


374.7 ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ


390
БУЛАТОВИЋ, Ранко, 1943-
        Андрагошки записи / Ранко Н. Булатовић. - Београд : Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета, 2002 (Београд : Беопрес). - 221 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Андрагошке студије ; 15)

Тираж 500.

ISBN 86-82019-45-0 (брош.)
a) Филозофски факултет (Београд). Одељење за педагогију. Група за андрагогију - 1892-1992

374.7.013.3
378.6:[1:37(497.11)"1892/1992"
COBISS.CG-ID 93097484

претходна
наредна