претходна
наредна
181
ЛУКШИЋ, Игор
        Spontani poredak i tranzicija : magistarska teza / Igor Lukšić ; mentor Veselin Vukotić. - Podgorica : [I. Lukšić], 2002. - 91 list ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Postdiplomske studije, "Preduzetnička ekonomija". - Summary. - Bilješke uz tekst. - Literatura: listovi 90-91. - Mag. rad, Ekonom. fak., Podgorica, 2002.

330.83(043.2)
123.1(043.2)
321.64(043.2)
COBISS.CG-ID 2182669

182
        TRANZICIJA u Crnoj Gori : legislativa, mediji, privatizacija / CEDEM-Centar za demokratiju i ljudska prava = Center for Democracy and Human Rights. - [S. l. : s. n.], 2003- ([s. l. : s. n.]). - Sv. <1-17> ; 24 cm

Dosadašnji sadržaj:
Izvještaj br. 15 (jul - septembar 2002) . - 2002 . - 53 str. : graf. prikazi
Izvještaj br. 16 (oktobar - decembar 2002) . - 2002 . - 58, 66 str. : tabele . - Nasl. str. prištampanog prevoda: Transition in Montenegro : legislation, media, privatisation : report N°. 16 (October -December 2002). - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smjerovima
Izvještaj br. 17 (januar-mart 2003) . - 2003 . - 60, 66 str. : tabele . - Nasl. str. prištampanog prevoda: Transition in Montenegro : legislation, media, privatisation : report N°. 17 (January-March 2003). - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smjerovima

(Broš.)

330.342(497.16)
COBISS.CG-ID 6134544

183
ЦВЕТАНОВИЋ, Слободан
        Ekonomija / Slobodan Cvetanović, Dušanka Jovović. - [1. izd.]. - Kosovo Polje [tj.] Blace : Viša poslovna škola, 2002 (Niš : Pelikan print). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 325-328.

ISBN 86-7544-003-0

330(075.8)
COBISS.CG-ID 97354252

184
ЦВЕТАНОВИЋ, Слободан
        Praktikum iz ekonomije / Slobodan Cvetanović, Dušanka Jovović. - [1. izd.]. - Kosovo Polje [tj. Blace] : Viša poslovna škola, 2002 (Niš : Pelikan print). - 168 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 167-168.

ISBN 86-7544-015-4

330.34(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 104716300

185
ЦВЕТАНОВИЋ, Слободан
        Praktikum iz ekonomije / Slobodan Cvetanović, Dušanka Jovović. - [1. izd.]. - Kosovo Polje [tj.] Blace : Viša poslovna škola, 2002 (Niš : Pelikanprint). - 168 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 167-168.

ISBN 86-7544-015-4 (Broš.)

330.34(076.5)
COBISS.CG-ID 6646800


331 РАД. ПОСЛОДАВЦИ. РАДНИЦИ. СИНДИКАТИ


186
        IZMEĐU dva kongresa : dokumenti, projekti : planirano - ostvareno : 1998-2002 / [pripremio Peko Nikolić ; saradnici Dragan Đurić, Nataša Vukašinović i zaposleni u Stručnoj službi SSS Crne Gore]. - Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2002 (Cetinje : Obod). - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1000.
a) Савез самосталних синдиката Црне Горе - 1998-2002

331.105.44(497.16)"1998/2002"
COBISS.CG-ID 4610064

187
КУЛИЋ, Живко
        Industrijski odnosi : (opšti deo) / Živko Kulić. - Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2002 (Beograd : Megatrend univerzitet primijenjenih nauka). - V, 223 str. ; 24 cm

Tiraž 250. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 221-223.

ISBN 86-7747-072-7 (Broš.)

331.104/.105(075.8)
COBISS.CG-ID 4721936


332 РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДА. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИВРЕДА. ЗЕМЉА И ИМАЊЕ


188
ЛЕКИЋ, Богдан
        Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1918-1941. / Богдан Лекић. - Београд : Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца : Јавно предузеће Службени лист СРЈ, 2002 (Краљево : Слово). - 595 стр., [1] пресавијени лист са статистичким подацима : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 500. - Предговор: стр. 3-6. - Биљешке уз текст. - Белешка о писцу: стр. 593. - Библиографија: стр. 218-220. - Регистри.

ISBN 86-355-0526-3 (Брош.)


332.021.8:63(497.1)"1918/1941"(093.2)
325.3(497.1)"1918/1941"(093.2)
COBISS.CG-ID 7367696


334 ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И САРАДЊЕ У ПРИВРЕДИ. КООПЕРАЦИЈА


189
        ZAKON o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga : nova šansa za preduzetnike. - Podgorica : Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj, 2002 (Podgorica : Centar za preduzetništvo). - 35 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Okrugli stolovi)

Tiraž 500.

(Broš.)

334.722:338.465(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 7397136

190
МАРОВИЋ, Бранислав
        Privredna komora Crne Gore : 1928-2000 / Branislav Marović ; [prevod na engleski jezik Slobodan Butorović]. - Podgorica : Privredna komora Crne Gore, 2002 (Cetinje : Obod). - 286 str. : ilustr. ; 30 cm

Slika autora. - Tiraž 1000. - O autoru: str. 283. - Bibliografija: str. 268-272. - Rezime; Summary: Chamber of the economy of Montenegro. - Registri.
a) Привредна комора Црне Горе (Подгорица) - 1928-2000

334.788(497.16)"1928/2000"
COBISS.CG-ID 6555152


336 ФИНАНСИЈЕ. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ. БАНКАРСТВО И НОВЧАРСТВО


191
ЂОКОВИЋ, Небојша
        Tržišna transformacija banaka u Crnoj Gori : magistarski rad / Nebojša Djoković ; [mentor Života Ristić ; članovi komisije Života Ristić, Mlađen Šljivančanin]. - Podgorica : [N. Djoković], 2002. - 148 listova : tabele ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Abstrakt; Abstract. - Bibliografija: listovi 142-148. - Umnoženo za odbranu. - Mag. rad, Ekonom. fak., Podgorica, 2002.

336.71(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 2175757

192
КАЛАЧ, Халил
        Reforma bankarskog sistema sa osvrtom na Montenegrobanku AD Podgorica / Halil Kalač. - Rožaje : Zajednica književnih i naučnih radnika Rožaje, 2002 (Bijelo Polje : Pegaz). - 198 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 300. - Biografija: str. 197-198. - Bibliografija: str. 195-196. - Summary / prevela Selma Nokić-Fetahović.

(Broš.)

336.71:338.22(497.16)
COBISS.CG-ID 4636176

193
МАЛОВИЋ, Марко
        Strategijska analiza upravljanja spoljnim dugom / Marko Malović. - Beograd : Ekonomski fakultet, 2002 (Beograd : Intergraf MM). - XIV, 195 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 200. - Na kor. autorova slika i beleška o njemu. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 185-195.

ISBN 86-403-0474-2 (broš.)

336.3(497.1)
COBISS.CG-ID 99026956

194
МИХАИЛОВИЋ, Ковиљка
        Crnogorski Zakon o porezu na dodatu vrijednost / Koviljka Mihailović. - Podgorica : Centar za privatizaciju i investicije, 2002 (Cetinje : Obod). - IV, 269 str. : tabele ; 24 cm

Tekst Zakona dat i na engl. jeziku. - Tiraž 1200. - Bibliografija: str. 269.

336.226.322(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 4536592

195
ПЕРОВИЋ, Милан Т.
        Crnogorski model nacionalnih računa / Milan T. Perović. - Podgorica : [s.n.], 2002 (Cetinje : Obod). - 139 str. : tabele ; 21 cm

Tiraž 400. - Bilješka o M.T. Peroviću: str. [143].

(Broš.)

336.12(497.16)
COBISS.CG-ID 1784077

196
        PRIRUČNIK za upravljanje finansijama / [prevod Dragana Radević, Petar Ivanović]. - Podgorica : Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj, 2002 (Podgorica : Montcarton). - 113 str. ; 23 cm

Prevod djela: Financial Management Handbook. - Tiraž 1000.

ISBN 86-84301-05-6 (broš.)

336.6(035)
COBISS.CG-ID 4657168

197
ПУПОВАЦ, Срђан
        Finansiranje zdravstvene zaštite u zemljama u tranziciji : doktorska disertacija / Srđan Pupovac. - Podgorica : [s. n.], 2002. - 182 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet u Podgorici. - Bibliografija: str. 178-182. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Dokt. disert., Ekonomski fak., Podgorica.

336.13:614(1-67)(043.3)
364.32(1-67)(043.3)
COBISS.CG-ID 11504656

198
СУТОВИЋ, Ердан Н.
        Primarno tržište efekata : magistarska teza / Erdan N. Sutović ; [mentor Života Ristić ; članovi komisije Mlađen Šljivančanin, Janko Gogić]. - Podgorica : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 141 list ; 31 cm

Apstrakt ; Abstract. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 139-141.

336.76(043.2)
336.763(043.2)
COBISS.CG-ID 2173453

199
ТОДОРОВИЋ, Зоран
        Poreski i finansijski vodič za nevladine organizacije / [autor Zoran Todorović]. - Podgorica : Centar za razvoj nevladinih organizacija, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 173 str. ; 24 cm

Podatak o autoru preuzet sa poleđine nasl. str. - Tiraž 750. - Prilozi: str. 83-172. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)

336:061.2(497.16)
COBISS.CG-ID 5231888

200
ЦРНА Гора. Закони итд. (2002)
        Закон о порезу на добит правних лица ; Закон о порезу на доходак физичких лица ; Закон о порезу на додатну вриједност ; Закон о порезу на непокретности ; Закон о акцизама ; Закон о пореској администрацији. - Подгорица : Службени лист Републике Црне Горе, 2002 (Подгорица : Рото-Слог). - 253 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Јавни приходи Републике Црне Горе ; књ. 2)

Хрпт. ств. насл: Порески закони. - Тираж 500.

(Брош.)


336.22(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 1944077

201
ЦРНА Гора. Закони итд.
        Novi zakonski propisi o porezima Republike Crne Gore : podzakonski akti : (uredbe, pravilnici, naredbe i uputstva) / [priredili] Jovan Đuranović ... [et al.]. - Podgorica : Direkcija javnih prihoda Republike Crne Gore, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 2 knj. ; 24 cm

Sadržaj: Dio 1. - 255 str. - Tiraž 1500. - Predgovor / Predrag Marković: str. 5-7. ; Dio 2: Zakon o računovodstvu i reviziji ; Zakon o stranim kompanijama koje se osnivaju i posluju u Crnoj Gori. - 343 str. - Tiraž 1200.

(Broš.)

336.22(497.16)(094.5)
339.727.22(497.16)(094.5)
657(497.16)(094.5)
657.6(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 4661264

202
ЦРНА Гора. Закони итд.
        Novi zakonski propisi o porezima Republike Crne Gore : sa podzakonskim aktima (uredbe, pravilnici, naredbe i uputstva) Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o stranim kompanijama koje se osnivaju i posluju u Crnoj Gori / [autori Jovan Đuranović ... et al.]. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Podgorica : Direkcija javnih prihoda Republike Crne Gore, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 607 str. : obrasci ; 24 cm

Tiraž 600. - Predgovor / Predrag Marković: str. 5-7. - Iz sadržaja: Zakon o poreskoj administraciji ; Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica ; Zakon o porezu na dobit pravnih lica ; Zakon o porezu na nepokretnosti ; Zakon o porezu na dodatu vrijednost ; Zakon o akcizama ; Zakon o računovodstvu i reviziji ; Zakon o kompanijama koje se osnivaju i posluju pod posebnim uslovima.

336.2(497.16)(094.5)
657(497.16)(094.5)
657.6(497.16)(094.5)
339.727.22(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 5351952


338 ПРИВРЕДНА СИТУАЦИЈА. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА.УПРАВЉАЊЕ У ПРИВРЕДИ. ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ. ПРИВРЕДНИ СЕКТОРИ. ЦИЈЕНЕ


203
БОШЊАК, Маринко
        Развојни потенцијали и економске перспективе Србије и Црне Горе / Маринко Бошњак. - Београд : Савезни секретаријат за развој и науку, 2002 (Београд : "Филип Вишњић"). - 586 стр. : граф. прикази ; 25 cm. - (Планерска хрестоматија ; књ. 10)

Слика аутора. - Тираж 200. - Аутобиографски преглед: стр. 580-585. - Библиографија: стр. 578-579.

ISBN 86-477-0012-0

338.22(497.1)"1950/2002"
338.1(497.1)"1950/2002"
COBISS.CG-ID 7415312

204
ВУКИЋЕВИЋ, Момчило Ђ.
        Основи економије. 2, Теорија економске политике : изабрани аспекти / Момчило Ђ. Вукићевић. - 4. изд. - Београд : Службени гласник, 2002 (Београд : Гласник). - 343 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 500. - Момчило Ђ. Вукићевић: стр. 5-6. - Напомене уз сва поглавља.

ISBN 86-7549-291-X (Брош.)


338.22(075.8)
COBISS.CG-ID 7418128

205
ЈОКНИЋ, Милорад
        Privredna panorama Pljev[a]lja : 1950-2000 : (prilog monografiji pljevaljske privrede) / Milorad Joknić. - Pljevlja : Informativni centar "Pljevlja", 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Tragovi / Informativni centar "Pljevlja" ; 2)

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 185-186.

ISBN 86-7574-004-02 ! (Broš.)

338.1(497.16)"1950/2000"
COBISS.CG-ID 4712976

206
ЈОКНИЋ, Милорад
        Privredna panorama Pljev[a]lja : 1950-2000 : (prilog monografiji pljevaljske privrede) / Milorad Joknić. - Pljevlja : Informativni centar, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 187 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Edicija Tragovi / Informativni centar Pljevlja ; 2)

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 185-186.

ISBN 86-7574-004-2 (broš.)

338.1(497.16)"1950/2000"
COBISS.CG-ID 8715536

207
ЛИТВАК, Џон
        Savezna Republika Jugoslavija : ekonomski izveštaj / [autori John Litwack i Tristan Price]. - Beograd : Institut ekonomskih nauka : Savezno ministarstvo inostranih poslova, 2002 (Beograd : Mrlješ). - 191 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (OECD ekonomski pregledi 2001-2002)

Podatak o autorima preuzet sa prelim. str. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 157-159.

ISBN 86-80315-57-5 (broš.)

338.1(497.1)"1993/2002"
338.246.025.88(497.1)"1990/2001"
336.02(497.1)"1997/2002"
COBISS.CG-ID 112990988

208
РАДОВИЋ, Миљан
        Durmitorsko područje : integralni razvoj = Durmitor Region : integral development / Miljan Radović, Gavro Cerović ; [prevodilac na engleski Karin Radovanović]. - Žabljak : Centar za razvoj Durmitorskog područja, 2002 (Šabac : "Dragan Srnić"). - 87 str. : ilustr. ; 23 cm

Tekst uporedo na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 500.

ISBN 86-82733-02-1 (Broš.)

338.1(497.16)
COBISS.CG-ID 4487696

209
        TRANZICIJA i institucije / ( autori Veselin Vukotić...et al.). - Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 2002 (Zemun : Kuća štampe). - 264 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 700. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 86-7093-099-4 (Broš.)

338.242(1-664)(082)
330.342(1-664)
338.246.025.88(082)
330.342(497.11)"2002"(082)
COBISS.CG-ID 2094861


338.48(497.16) ТУРИЗАМ ЦРНЕ ГОРЕ


210
БАКИЋ, Огњен
        Marketing menadžment turističke destinacije / Ognjen Bakić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Ekonomski fakultet, 2002 (Beograd : Intergraf MM). - 339 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 400. - O autoru: str. 339. - Bibliografija: str. 329-334. - Sadrži i: Opšti etički kodeks u turizmu.

ISBN 86-403-0453-X (broš.)

338.487:659.1
COBISS.CG-ID 96083212

претходна
наредна