претходна
наредна
841
РИСТИЋ, Јордан
        Црна Гора у путописима Григорија Божовића / Јордан Ристић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 79-95 ; 24 cm

Библиографске напомене уз текст. - Summary. - П.о.: Гласник Одјељења умјетности ; бр. 19, 2001.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512407270

842
СЕКУЛИЋ, Александар
        Инцидент на паради / Александар Секулић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Београд : Курилић). - 265 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Боеми)

Загонетка Александра Секулића / Света Лукић: стр. 5-13. - Профетско и профано / Срба Игњатовић: стр. 244-248. - Негативна сврховитост / Стојан Ђорђић: стр. 249-254. - Жуч / Милисав Крсмановић: стр. 255-256. - Биографија: стр. 257-258. - Библиографија: стр. 259-261.

ISBN 86-17-09280-7

821.163.4.01-1 Секулић А.
821.163.4-14
821.163.41-94
COBISS.CG-ID 94412812

843
ТОМИЋ, Лидија
        Песимизам у Вечерњим причама Душана Ђуровића / Лидија Томић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 138-145 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512399590

844
ТРБОВИЋ, Милан
        Пут према себи : есеји и осврти / Милан Трбовић ; приредили Миладин Ћулафић, Тихомир Левајац. - Бања Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочић, 2000 (Бања Лука : Арт принт). - 310 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Отаџбинске теме ; 12)

О овој књизи / Драган Лакићевић: стр. 305-308.

ISBN 86-7250-052-0

821.163.4.09
886.1-4
COBISS.CG-ID 176525831

845
ЦЕРОВИЋ, Вук
        Збиља и фикција у роману "Питома лоза" Душана Ђуровића / Вук Церовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 123-136 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512401126

846
        ЦРНОГОРСКА књижевност у књижевној критици. 4, Реализам, модерна / [приредио] Слободан Калезић. - Подгорица : Универзитет Црне Горе, 2001 (Цетиње : Обод). - 480 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Универзитет Црне Горе, Подгорица)

Тираж 500. - Предговор / Слободан Калезић: стр. 5-9. - Библиографске напомене: стр. 473-476.

ISBN 86-7420-003-6 (картон.)


821.163.4.09(082)
COBISS.CG-ID 4427280

847
ЧАЂЕНОВИЋ, Јован
        Људи са камена - приповијетке Душана Ђуровића / Јован Чађеновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 159-165 ; 24 cm

Литература: стр.164. - Summary. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512402150

848
ЧАЂЕНОВИЋ, Јован
        Приповијетке Трифуна Ђукића / Јован Чађеновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 107-112 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Гласник Одјељења умјетности ; бр. 19, 2001.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512407526

849
ШУКОВИЋ, Радивоје
        Из историје књижевности и књижевног језика : студије и расправе / Радивоје Шуковић. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 306 стр. ; 25 cm

Тираж 500. - Радивоје Шуковић / Крсто Пижурица: стр. 3-9. - Биљешке уз текст. - Напомена аутора: стр. 297-299.

ISBN 86-303-0605-X

821.163.4(091)
811.163.4(091)
COBISS.CG-ID 3500560


821.163.4.09 А/Ш ДЈЕЛА ОДРЕЂЕНОГ АУТОРА


850
ЉУБИША, Стефан Митров
        Дјела / Стефан Митров Љубиша ; приредио Ново Вуковић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 626 стр. : [1] лист са сликом аутора ; 24 cm. - (Библиофилска издања. Велика едиција / ЦИД, Подгорица)

Текст дјелимично на итал.и њем. језику. - Тираж 999. - Биљешке уз текст.


821.163.4-821
COBISS.CG-ID 3509008

851
МИЉАНОВ, Марко
        Дјела / Марко Миљанов Поповић ; приредио Милорад Стојовић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 645 стр. : слика аутора ; 24 cm. - (Посебна издања / [ЦИД, Подгорица])

Напомене / М.[Милорад] С.[Стојовић]: стр. 641-642. - Из садржаја: Примјери чојства и јунаштва ; Живот и обичаји Арбанаса ; Српски хајдуци ; Племе Кучи у народној причи и пјесми.

ISBN 86-495-0014-5 (пл.)


821.163.4-821
COBISS.CG-ID 1943821

852
ПЕТРОВИЋ Његош, Никола I
        Дјела / Никола I Петровић ; приредио Ратко Ђуровић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 1213 стр. : ауторова слика ; 24 cm. - (Посебна издања / ЦИД)

Тираж 999.

ISBN 86-495-0040-4

821.163.4-821
COBISS.CG-ID 3983888

853
ПЕТРОВИЋ Његош, Никола I
        Књижевно дјело : избор / Никола Први Петровић Његош. - Цетиње : Обод, 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 261 стр. : ауторова слика ; 23 cm. - (Едиција Вјечна зубља)

Тираж 1000. - Књижевно дјело Николе Првог Петровића Његоша / Радомир В. Ивановић: стр. 9-27. - Напомена приређивача / Р.[Радомир] В. И.[Ивановић]: стр. 253-254. - Био-библиографија / З.[Зоран] Ш. [Шошкић]: стр. 255-256. - Засебно штампана дјела Николе Првог Петровића Његоша: (на српскохрватском језику) / Марија Аџић: стр. 257-260.

ISBN 86-305-0366-1

821.163.4-821
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 3543056

854
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар I
        Дјела / Петар I Петровић ; приредио Бранислав Остојић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 838 стр. : ауторова слика ; 24 cm. - (Посебна издања / ЦИД, Подгорица)

Тираж 500. - Напомена / Бранислав Остојић: стр. 837-838.

ISBN 86-495-0088-9

821.163.4-82
949.716"18"
COBISS.CG-ID 3985680

855
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Дјела / Петар II Петровић Његош ; приредио Драго Ћупић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 891 стр. : слика аутора ; 24 cm. - (Посебна издања / ЦИД, Подгорица)

Тираж 1000.


821.163.4-821
COBISS.CG-ID 3982608


821.163.4-1 ПОЕЗИЈА


856
        ANTOLOGIJA savremene poezije Bošnjaka iz Sandžaka : (izbor poezije i mikroeseji) / [priredio] Almir Zalihić ; [ilustracije Nesim Tahirović]. - [1. izd.]. - Tuzla : Bosanska riječ = Bosnisches Wort, 2001 (Sarajevo : Bemust). - 344 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Antologije)

Dragocjen poticaj za istraživački rad na poetici malo poznatog dijela bošnjačke književnosti / Hasnija Muratagić-Tuna: str. 335-340. - Bilješka o autoru: str. 341. - Bibliografija: str. 324-332.

ISBN 3-934149-80-4

821.163.4-1(082.2)
COBISS.CG-ID 10500368

857
АСАНОВИЋ, Миодраг
        Скадарење : песме / Миодраг Асановић. - Нови Сад : Бистрица, 2001 (Нови Сад : МБМ плас). - 80 стр. ; 21 cm. - (Едиција Савремена поезија / Бистрица, Нови Сад)

Тираж 300. - Биљешка о М. Асановићу: стр. 77.

(Брош.)


821.1.163.4-1
COBISS.CG-ID 6117648

858
        БАЈО Пивљанин у поезији и драми : антологијски избор / изабрали и предговор написали Милорад Р. Блечић, Божидар Младеновић. - Београд : Књижевна заједница "Звездара" : Клуб НТ, 2001 (Београд : МСТ Гајић). - 202 стр. : слике аутора ; 20 cm. - (Библиотека Антологије, баштина, избори)

Тираж 500. - Бајово витештво у песничком видокругу / Милорад Р. Блечић, Божидар Младеновић: стр. 7-20. - Белешке о састављачима: стр. 199.

ISBN 86-7433-067-3 (Брош.)


821.163.4-1(082.2)
COBISS.CG-ID 7324944

859
БАКИЈА, Кемал
        Ја сам свој / Кемал Бакија Ђанго. - Беране : Премовић, 2000 [тј.] 2001 (Бијело Поље : Пегаз). - 36 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Премовић, Беране)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 3541520

860
БАЛЕТИЋ, Мирко М.
        Iz dna duše / Mirko Baletić. - Podgorica : Pokret, 2001 (Podgorica : Pokret). - 51 str. ; 20 cm. - (Bibliotek Poezija / Pokret, Podgorica)

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 3489808

861
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Вера Павладољска / Матија Бећковић. - 2. изд. - Београд : БИГЗ, 2001 (Београд : Чигоја штампа). - 145 стр. ; 19 cm. - (Посебна издања / [БИГЗ, Београд])

Тираж 1000.

ISBN 86-13-00976-X (брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 1670413

862
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Кад дођеш у било који град / Матија Бећковић. - [3. изд.]. - Ваљево : "Колубара", 2001 (Лазаревац : Елвод-принт). - 22 стр. ; 21 cm

Тираж 2000. - Библиографија: стр. 21-22.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7373072

863
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Мушка тужбалица / Матија Бећковић : [пјесников избор]. - Подгорица : Октоих, 2001 (Ужице : "Лапчевић"). - 53 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Одабрана поезија / Октоих, Подгорица)

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 53.

ISBN 86-7659-163-6 (брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 2153485

864
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Мушка тужбалица : [пјесников избор] / Матија Бећковић. - Подгорица : Октоих, 2001 (Ужице : Лапчевић). - 53 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Одабрана поезија / [Октоих, Подгорица])

Тираж 1 000. - Белешка о писцу: стр. 53.

ISBN 86-7659-163-6 (брош.)


821.163.41-1
COBISS.CG-ID 125328396

865
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Најлепше песме Матије Бећковића / избор и предговор Мирослав Максимовић. - Београд : Просвета, 2001 (Лазаревац : Елвод-принт). - 264 стр. ; 20 cm

Тираж 1000. - Предговор: стр. 5-8.

ISBN 86-07-01267-3 (брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7330832

866
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Ниси ти више мали / Матија Бећковић ; поговор Борислав Михајловић Михиз. - Београд : Нолит ; Рума : Српска књига, 2001 (Рума : Српска књига : Графампромет). - 124 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Поклон за најдраже ; 2)

Тираж 1000. - О Матији Бећковићу: стр. 121-124.

(Картон.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6118160

867
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Очинство : изабране песме и поеме / Матија Бећковић. - 2. изд., [библиофилско изд.]. - Подгорица : Граматик, 2001 ([б. м. : б. и.]). - 265 стр. ; 12 cm. - (Мала књига. Савременици ; 1)

Тираж 1500.


821.163.41-14
COBISS.CG-ID 178170375

868
БЕЧАНОВИЋ, Александар
        Mjesta u pismu / Aleksandar Bečanović. - Podgorica : DUKS, 2001 (Cetinje : Cicero). - 109 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Agora ; knj. 4)

Tiraž 500. - Bilješka o A. Bečanoviću: str. 105.

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4428816

869
БЈЕКОВИЋ, Синиша
        Slike, sječanja, krajevi --- / Siniša Bjeković. - Cetinje : Grafos, 2001 (Cetinje : Grafos). - 54 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Umjesto predgovora: str. 5.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 3523856

870
БЈЕЛАНОВИЋ, Раденко
        Црном водом / Раденко Бјелановић. - Крагујевац : Књижевни клуб "Катарина Богдановић", 2001 (Крагујевац : Светлост). - 61 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Бразде)

Тираж 300.

ISBN 86-83545-02-4 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7376144

претходна
наредна