претходна
наредна
781
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Линија магле : (у предворјима поезије) / Стеван Раичковић. - Београд : Нолит ; Рума : Српска књига, 2001 (Рума : Графампромет). - 104 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Џепна књига / Нолит, Београд. Домаћи писци ; коло 2, књ. 4)

Слика аутора. - Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 99. - Биљешке уз текст.

(Брош.)

821.163.4:929 Раичковић С.
COBISS.CG-ID 6103824

782
        СТЕВАН Раичковић, песник : зборник / уредник Драган Хамовић ; [преводи резимеа на енглески Наташа Петковић]. - Краљево : Народна библиотека "Радослав Веснић", 2001 (Краљево : Слово). - 149 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Преображење ; 4. Едиција Повеља)

Тираж 700. - О зборнику / Драган Хамовић: стр. 7-8. - Напомене: стр. 146-149. - Биљешке уз текст. - Библиографија уз поједине радове. - Summaries.

(Брош.)

821.163.4:929 Раичковић С.(082)
COBISS.CG-ID 5701392

783
        ĆAMIL gora razgovora : savremenici o Ćamilu Sijariću / priredio Faruk Dizdarević. - Pljevlja : Međurepublička zajednica za kulturno prosvjetnu djelatnost, 2001 (Užice : Grafičar). - 225 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Tragovi / Međurepublička zajednica za kulturno prosvjetnu djelatnost)

Tiraž 500. - Bilješka o priređivaču: str. 225.

ISBN 86-7261-284-1

821.163.4:929 Сијарић Ћ.(082)
COBISS.CG-ID 3869712

784
ШЋЕКИЋ, Славољуб
        Kilibarda : ispovijest o deceniji koja je promijenila lice Crne Gore / Slavoljub Šćekić. - Podgorica : Vijesti, Daily press, 2001 (Podgorica : Roto slog). - 169 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva)

Tiraž 1500.

(Broš.)

821.163.4:929 Килибарда Н.
323(497.16)"1990/2000"(093.3)
COBISS.CG-ID 4237584


821.163.4.09 КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ


785
        АЛЕК Вукадиновић, песник : [зборник] / [уреник драган Хамовић ; [превод резимеа на енглески Наташа Павловић]. - Краљево : Народна библиотека "Радослав Веснић", 2001 (Краљево : Слово). - 197 стр. ; 20 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека Преображење ; књ. 5)

Тираж 700. - Биљешке уз текст. - Библиографија Алека Вукадиновића / Дејан Вукићевић: стр. 155-197. - Summares.

(Брош.)

821.163.4.09-1(082)
929:82 Вукадиновић А.
012 Вукадиновић А.
016:929 Вукадиновић А.
COBISS.CG-ID 7398672

786
АХМЕТАГИЋ, Јасмина
        Антички мит у прози Борислава Пекића / Јасмина Ахметагић. - Београд : Књижевна реч, 2001 (Београд : Графотен). - 175 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Биљешке уз текст.

(Брош.)


821.163.4.09-3
COBISS.CG-ID 7301648

787
        БАЈО Пивљанин у историји, легенди, причи : антологијски избор / текстове изабрали и предговор написали Милорад Р. Блечић, Божидар Младеновић. - Београд : Књижевна заједница "Звездара" : Клуб НТ, 2001 (Београд : МСТ Гајић). - 211 стр. : репродукције ; 20 cm. - (Библиотека Антологије, баштина, избори)

Тираж 500. - Историјска личност претворена у мит: стр.7-14. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 209-211.

ISBN 86-7433-064-9 (Брош.)


821.163.4.09:398(082)
COBISS.CG-ID 4035088

788
БАКИЋ, Ђорђе М.
        Његошева филозофија права / Ђорђе М. Бакић. - Андријевица : Комови, 2001 (Подгорица : Побједа). - 129 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Проза)

Тираж 500. - Личност Његошева: стр. 9-41. - Фототипско изд.: Скопље : Издавачка књижара Славија : 1936.

(Брош.)


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 4228112

789
БАЋОВИЋ, Вукашин
        Виђење рата у роману "Звезде над планином" Душана Ђуровића / Вукашин Баћовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 117-122 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512401382

790
БЕЧАНОВИЋ, Татјана
        Модернизација приповедачког поступка у романима Душана Ђуровића / Татјана Бечановић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 41-53 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512391654

791
БОШКОВИЋ, Велизар
        Магновења Жарка Ђуровића / Велизар Бошковић, Бранко Поповић, Миодраг Мркић. - Београд : Интерпрес, 2001 (Београд : Интерпрес 1847). - 116 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Интерпрес])

Портрет аутора. - Тираж 100. - Белешка о писцу: стр. [117].

(Брош.)

821.163.41.09-1 Ђуровић Ж.
COBISS.CG-ID 92857612

792
БОШКОВИЋ, Велизар
        Роман "Насиље", из заоставштине Душана Ђуровића / Велизар Бошковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 209-216 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512402406

793
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај
        Религија Његошева / Николај Велимировић. - Подгорица : Октоих, 2001 (Ужице : "Лапчевић"). - 161 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Његош)

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Белешка о писцу: стр. 159 - 161.

ISBN 86-7659-058-3 (Брош.)


821.163.4.09:2
271.2
COBISS.CG-ID 4168208

794
ВУКОВИЋ, Ново
        "Научни песимизам" и негативне утопије Борисава Пекића / Ново Вуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 23-35 ; 24 cm

Библиографске напомене уз текст. - П.о.: Гласник Одјељења умјетности ; бр. 19, 2001.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512408550

795
ВУКОВИЋ, Ново
        Девета соба : књижевни огледи / Ново Вуковић. - Београд : "Филип Вишњић", 2001 (Београд : "Филип Вишњић"). - 352 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Албатрос ; књ. 89)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 351-352. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-7363-300-1 (Брош.)


821.163.4.09"18/19"
COBISS.CG-ID 7346192

796
ВУКОВИЋ, Ново
        Приповједачка проза Бранка Драшковића / Ново Вуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 121-127 ; 24 cm

Библиографске напомене уз текст. - П.о.: Гласник Одјељења умјетности ; бр. 19, 2001.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512408806

797
ЂОРЂЕВИЋ, Милош
        Завичај и структура приче : свет јунака Душана Ђуровића / Милош Ђорђевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 67-79 ; 24 cm

Библиографске напомене уз текст. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512403430

798
ЂУРКОВИЋ, Живко
        Неоромантизам у роману "Пре олује" Душана Ђуровића / Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 77-80 ; 24 cm

П.о.: Гласник Одјељења умјетности ; бр. 19, 2001.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512407782

799
ЂУРКОВИЋ, Живко
        Његош у књижевном дјелу Душана Ђуровића / Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 167-172 ; 24 cm

Насл. над текстом. - Summary: Njegoš in Literary Work of Dušan Đurović. - П. о: Зборник радова "Књижевно дјело Душана Ђуровића". Научни скупови, књ. 57; Одјељење умјетности, књ. 20.

(Брош.)


821.163.4.09(041)
COBISS.CG-ID 10618128

800
ЂУРОВИЋ, Војислав
        Археологија и антропологија : Душан Ђуровић 1899-1993 / Велизар Бошковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 13-22 ; 24 cm

П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512402662

801
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Горчина и виталност у "Дукљанској земљи" / Жарко Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 81-87 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Гласник Одјељења умјетности ; бр. 19, 2001.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512409574

802
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Поетско у Дукљанској земљи / Жарко Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 97-102 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512399078

803
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Успење људскости : зашто је Његош наш савременик? / Жарко Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 39-45 ; 24 cm

П.о.: Гласник Одјељења умјетности ; бр. 19, 2001.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512409830

804
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
        "Пут човека је пут по мукама" : (о процесу литераризације романа "Зов ливада" Душана Ђуровића) / Радомир Ивановић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 23-39 ; 24 cm

Библиографске напомене уз текст. - Summary. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512401894

805
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
        Илузије стварања и сазнања : (Лалићева међуратна наративна проза) / Радомир В. Ивановић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 57-76 ; 24 cm

Библиографске напомене уз текст. - П.о.: Гласник Одјељења умјетности ; бр. 19, 2001.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512408038

806
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
        По сунчаном сату : поетика и естетика Владана Деснице / Радомир В. Ивановић. - Нови Сад : Змај ; Бања Лука ; Београд : Задужбина "Петар Кочић", 2001 (Нови Сад : SCAN Studio). - 311 стр. : слика аутора ; 23 cm. - (Студије и огледи / Змај, Нови Сад ; коло 2, књ. 1)

Аналитичко умеће академика Радомира В. Ивановића / Никола Страјнић: стр. 287-294. - Биљешка о писцу: стр. 297-298. - Биљешке: стр. 242-250. - Биљешке уз текст. - Био-библиографија Владана Деснице: стр. 261-265. - Библиографија / Љиљана Томашић [и] Драгослава Јевремовић : стр. 266-283. - Библиографија / Јелица Јововић: стр. 299-301. - Регистар / саставила Јелица Јововић.

ISBN 86-489-0288-6 (Брош.)

821.163.4.09
016:929 Десница В.
COBISS.CG-ID 7432464

807
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
        По сунчаном сату : поетика и естетика Владана Деснице / Радомир В. Ивановић. - Нови Сад : Змај ; Бања Лука ; Београд : Задужбина "Петар Кочић", 2001 (Нови Сад : Сцан студио). - 311 стр. : слика В. Деснице ; 23 cm. - (Змајеве Студије и огледи. коло 2 ; књ. 1)

Аналитичко умеће академика Радомира В. Ивановића / Никола Страјнић: стр. 287-294. - Биљешка о писцу / Јелица Јововић: стр. 297-301. - Био-библиографија Владана Деснице / Драгослава Јевремовић: стр. 261-283. - Регистар имена / саставила Јелица Јововић: стр. 303-310.

ISBN 86-489-0315-7 (брош.)
ISBN 86-489-0288-6 !

821.163.4.09 Десница В.
886.1-991.1
COBISS.CG-ID 168799495

808
ЈЕЛИЋ, Добрашин
        Опстајање : (књижевна критика) / Добрашин Јелић. - Андријевица : Комови, 2001 (Београд : Меграф). - 173 стр. ; 21 cm. - (Едиција Есеји / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Консолидовање властитог естетског система / Јово Кнежевић: стр. 165-166. - Напомена: стр. 167-168. - Биљешка о писцу: стр. 169-170. - Регистар.

(Брош.)


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 6165520

809
ЈОКАНОВИЋ, Владимир Т.
        Болест и смрт Његошева : поводом стопедесетогодишњице смрти Петра II Петровића Његоша / Владимир Т. Јокановић ; [фотографија Гаврило Грујић]. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2001 (Нови Сад : Будућност). - 111 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Велике српске тајне)

Његошеве слике. - Лепа и корисна књига / Павле Ковачевић-Пако: стр. 7-8. - Династија Петровића - Његош / Слободан Томовић: стр. 77-84. - Савременици о Његошу / приредио Радован Бакић: стр. 85-92. - О аутору: стр. 111. - Библиографија: стр. 109.

(Картон)

821.163.41.09 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 173220359

810
КАЛЕЗИЋ, Слободан
        Романи Душана Ђуровића и Туга бињекташа / Жарко Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 183-200 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.


821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512399334

претходна
наредна