претходна
наредна
541
ЕРАКОВИЋ, Мирјана
        Uticaj kliničkih, dijetetskih i demografskih činilaca na metaboličku kontrolu dece i adolescenata obolelih od insulin zavisnog dijabetesa melitusa : magistarska teza / Mirjana Eraković. - Beograd : Univerzitet, Medicinski fakultet, 2001 ([S. l. : s. n.]). - 99 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Kor. nasl. - Umnoženo za odbranu. - Bibliografija: 89-99 list. - Mag. rad, Med. fak., Beograd, 2001.

616.379-008.64
COBISS.CG-ID 9477392

542
ЈУГОСЛОВЕНСКА педијатријска школа. Курс (4. ; 2001 ; Игало)
        Jugoslovenska pedijatrijska škola, 4. kurs, Igalo 3-9. jun 2001. / [glavni i odgovorni urednik A. Krstić]. - Novi Sad : Udruženje pedijatara Jugoslavije, 2001 (Novi Sad : Offset print). - 295 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija uz većinu radova.

(Broš.)

616-053.2(497.1)(082)
COBISS.CG-ID 100183308

543
МУСИЋ, Давор
        Izbor rekonstruktivne metode kod unilateralne ilijačne arterijske okluzije : magistarska teza / Davor Musić. - Beograd : [s. n.], 2001 ([S. l. : s. n.]). - 98 listova : ilustr. ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. - Bibliografija: listovi 94-98. - Medicinski fakultet, Beograd.

616.137-089(043.2)
COBISS.CG-ID 9564688

544
ОБРАДОВИЋ, Миомир М.
        Lumbalna diskus hernija / Miomir M. Obradović ; [crteži Ljubislav Raković]. - Risan [i.e.] Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 140 str. : ilustr. ; 25 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Bilješka o M. M. Obradoviću: str. [141]. - Bibliografija: str. 127-140.

ISBN 86-81039-79-2

616.711-009.7(075.8)
COBISS.CG-ID 3509520

545
ПАЈОВИЋ, Богдан
        Bolesti prostate / Bogdan Pajović. - Podgorica : Medicinski fakultet, 2001 (Kotor : Štamparija Zavoda za rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 83-91.

(Broš.)

616.65(075.8)
COBISS.CG-ID 5869840

546
РАДОЊИЋ, Весна
        Promene hormonskih i metaboličkih parametara u dece sa hipotiroidizmom : uticaj bolesti i supstitucione terapije : magistarska teza / Vesna Radonjić ; [mentor Zorana Jelić-Ivanović]. - Beograd : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - [VI], 135 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet. - Bibliografija: str. 127-135. - Umnoženo za odbranu. - Mag. rad, Farmaceutski fak., Univ. u Beogradu.

616.441-008.64-08-053.2(043.2)
COBISS.CG-ID 10996240


616.8 НЕУРОЛОГИЈА. НЕУРОПАТОЛОГИЈА. НЕРВНИ СИСТЕМ


547
КОРАЋ-Милошевић, Весна
        Bol u krstima / Vesna Korać-Milošević. - Igalo : Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju, 2001 (Beograd : Birografika). - 82 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Tiraž 1 000.

(broš.)

616.711-08
COBISS.CG-ID 90748428

548
ТОМАШЕВИЋ, Снежана
        Značaj reakcionog vremena i dinamometrije u toku medicinske rehabilitacije bolesnika nakon moždanog udara : magistarska teza / Snežana Tomašević. - Novi Sad : Autor, 2001 ([s. l. : s. n.]). - 97, [10] listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi [98-105]. - Umnoženo za odbranu. - Med. fak., Novi Sad.

(Broš.)

616.831-005.1:615.8(043.2)
COBISS.CG-ID 10753040


619 ВЕТЕРИНА


549
САВЕТОВАЊЕ из клиничке патологије и терапије животиња са међународним учешћем (3 ; 2001 ; Будва)
        Clinica veterinaria 2001 : zbornik radova trećeg Savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Budva, 11-15. jun, 2001. godine / [organizatori] Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu [i] Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Skoplju [i] Udruženje veterinara Crne Gore ; [urednik Miodrag Lazarević]. - Beograd : Veterinarski fakultet, 2001 (Beograd : Meda). - 367 str. : ilustr. ; 30 cm

Na spor. nasl. str.: Clinica veterinaria 2001 : proceedings of the third Symposium in animal clinical pathology and therapy. - Tiraž 300. - Bibliografija uz većinu radova. - Summaries.

(Broš.)

619:616:636.1/.4(082)
619:614.2(082)
COBISS.CG-ID 92110092


62 ИНЖЕЊЕРСКЕ НАУКЕ. ТЕХНИКА УОПШТЕ


550
ЂУРОВИЋ, Момир
        Izazovi budućnosti i energija / Momir Đurović ; urednik Milojica Jaćimović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2001 (Podgorica : 3M Makarije). - 121 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 41. Odjeljenje prirodnih nauka ; knj. 23)

Na spor. nasl. str.: Challanges yet to be and energy. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 117-119.

(Broš.)

620.9
COBISS.CG-ID 3855376

551
МАЈСКИ скуп одржавалаца (24 ; 2001 ; Будва)
        Knjiga rezimea / XXIV majski skup održavalaca, Budva, 31. 05.-2. 06. 2001. ; [organizatori OMO, Redakcija časopisa "Održavanje mašina i opreme" [i] Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu]. - Beograd : OMO, 2001 ([s. l. : s. n.]). - 54 str. ; 24 cm

(Broš.)

62-7(048)
658.58(048)
COBISS.CG-ID 106402828


620 ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА. ЕНЕРГЕТИКА


552
ВЛАХОВИЋ, Мирко
        Poznavanje robe / Mirko Vlahović. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Stručna knjiga, 2001 (Beograd : Stručna knjiga). - 335 str. : ilustr. ; 24 cm

1. izd. u izdanju Alef Novi sad 1996. - Tiraž 400. - Bibliografija: str. 332-334.

ISBN 86-419-0164-7 (Broš.)

620.2(075.8)
COBISS.CG-ID 1888013


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


553
ТЕСЛА, Никола
        Моји изуми : аутобиографски списи / Никола Тесла. - [Библиофилско изд.]. - Подгорица : Граматик, 2001 ([б. м. : б. и.]). - 175 стр. : илустр. ; 12 cm. - (Мала књига. Класици / Граматик, Подгорица ; 11)

Ауторова слика. - Тираж 500.

(Брош.)

929:62 Тесла, Н.
COBISS.CG-ID 4195856

554
ФИЛИПОВИЋ, Драган
        Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike / Dragan Filipović, Tatijana Vučković. - Podgorica : Pergamena, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 106 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300.

(Broš.)

621.3(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 1712653


621.31 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА


555
ВУЈИЧИЋ, Владан
        Proširenje eksploatacione karakteristike pogona sa prekidačkim reluktantnim motorom primjenom nesimetrične konfiguracije motora i pogonskog pretvarača : doktorska disertacija / Vladan Vujičić ; [mentor Slobodan Vukosavić]. - Beograd : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 167 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na kor. god. 2000. - Sažetak; Abstract. - Bibliografija: str. 160-167. - Umnoženo za odbranu. - Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu.

621.313/.314(043.3)
COBISS.CG-ID 22208271

556
ЂУРОВИЋ, Момир
        Specijalne električne mašine / Momir Đurović, Gojko Joksimović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 140 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 131. - Registar.

ISBN 86-81039-88-1 (Broš.)

621.313/.314(075.8)
COBISS.CG-ID 1698829

557
ЈОКСИМОВИЋ, Гојко
        Analiza kvarova kaveznog indukcionog motora / Gojko Joksimović. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2001 (Beograd : Nauka i društvo). - 141 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Dissertatio / Zadužbina Andrejević ; 129)

Monografija Analiza kvarova kaveznog indukcionog motora je priređena doktorska disertacija 'Analiza i simulacija kvarova kod kaveznog indukcionog motora modelom mnogostruko spregnutih kola' odbranjena 21. januara 2000 godine na Ele ktrotehničkom fakultetu u Podgorici ---> zadnja kor. str. - Tiraž 500. - Sažetak; Abstract. - Bibliografija: str. 129-133. - Registar. - Summary.

ISBN 86-7244-232-6 (Broš.)

621.313.333.004.64
COBISS.CG-ID 6105104

558
СПАХИЋ, Ервин
        Izbor optimalnog tipa neuralnih mreža za kratkoročnu prognozu električnog opterećenja u ED sistemima : magistarski rad / Ervin Spahić. - Podgorica : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 71 list, listovi p1-p6 : ilustr. ; 30 cm

Kratak sadržaj ; Summary. - Bibliografija: listovi 64-71. - Umnoženo za odbranu. - Elektrotehnički fak., Univ. Crne Gore.

621.311:007.52(043.2)
007.52:631.311.016.3(043.2)
COBISS.CG-ID 2167309


621.39 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ. ДАЉИНСКО ВОЂЕЊЕ


559
ДАКОВИЋ, Милош
        Mjerenje koncentracije vremensko-frekvencijskih distribucija : magistarska teza / Miloš Daković. - Podgorica : [s. l.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 101 list : graf. prikazi ; 30 cm

Sažetak ; Abstract. - Bibliografija i bibliografija autorovih djela: listovi 96-99, 100-101. - Umnoženo za odbranu. - Elektrotehnički fak., Univ. Crne Gore.

(Broš.)

621.391:681.32(043.2)
621.391:517.44(043.2)
COBISS.CG-ID 11046416

560
ИВАНОВИЋ, Веселин Н.
        Vremensko-frekvencijska analiza primijenjena na optimalno nestacionarno filtriranje sa hardverskim realizacijama : doktorska disertacija / Veselin N. Ivanović ; [mentor Ljubiša Stanković]. - Podgorica : [V. N. Ivanović], 2001 ([S. l. : s. n.]). - XII, 195 listova : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 179-192. - Bibliografija [radova autora]: listovi 193-195. - Rezime ; Summary. - Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore.

621.391:004.9(043.3)
621.391:517.44(043.3)
COBISS.CG-ID 2166541


621.396/.398 РАДИОТЕХНИКА. ТВ ТЕХНИКА. ВИДЕО ТЕХНИКА


561
КОВАЧЕВИЋ, Раде
        Analiza zračenja ljevkaste antene : magistarski rad / Rade Kovačević. - Podgorica : [s. n.], 2001. - 55, [10] listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi [56]-[57]. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Elektro. fak., Podgorica, 2001.

621.396.67:519.6(043.2)
COBISS.CG-ID 2173709

562
МАРТИНОВИЋ, Драгољуб Б.
        Телевизијске камере : [у оквиру предмета] Радио и ТВ техника / Драгољуб Б. Мартиновић. - Београд : Виша електротехничка школа, 2001 (Београд : Просветни преглед). - III, 65 стр. : илустр., граф. прикази ; 30 cm

Тираж 100. - Библиографија: стр. 65.

ISBN 86-82589-59-1 (Брош.)


621.397.42/.43(075.8)
COBISS.CG-ID 6725648

563
        ТЕЛЕВИЗИЈСКИ пријемници : [у оквиру предмета] Радио и ТВ [телевизијска] техника / Милан М. Бранковић ... [и др.]. - Београд : Виша електротехничка школа, 2001 (Београд : Просветни преглед). - IV, 92 стр. : граф. прикази ; 29 cm

Тираж 100. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 92.

ISBN 86-82589-60-5 (Брош.)


621.397(075.8)
COBISS.CG-ID 6745104


621.5/.6 ПНЕУМАТИКА. ХИДРАУЛИКА. ХЛАЂЕЊЕ. ТРАНСПОРТ ФЛУИДА


564
МРКИЋ, Мило
        Turbomašine : pumpe / Milo Mrkić. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 321 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 317-321.

ISBN 86-81039-83-0 (Broš.)

621.675(075.8)
COBISS.CG-ID 3526160


621.8 МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ. ТРАНСПОРТНИ УРЕЂАЈИ. ПОДМАЗИВАЊЕ


565
ГОСПИЋ, Радош М.
        Organizacija unutrašnjeg transporta / Radoš M. Gospić. - Podgorica : R. M. Gospić, 2001. - 115 str. : ilustr. ; 24 cm

Bilješka o autoru: str. 115. - Bibliografija: str. 114.

621.86/.87
COBISS.CG-ID 512186594

566
ДРАГОВИЋ, Бранислав
        Integralni transportni sistemi : savremene tehnologije u pomorstvu i transportu / Branislav Dragović. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2001. - 183 str. : graf.prikazi ; 29 cm

Bibliografija: str. 179-183.

621.86/87(075.8)
COBISS.CG-ID 512025570

567
СИМОВИЋ, Сретен С.
        Analiza dinamičkog ponašanja pogonskog sistema utovarivača : magistarski rad / Simović S. Sreten. - Beograd : s.n., 2001. - 147 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Kompjuterski slog. - Bibliografija: listovi 143-147. - Umnoženo za odbranu. - Mašinski fak., Univ. u Beogradu.

(broš.)

621.878.4-8(043.2)
COBISS.CG-ID 10997776


623 ВОЈНА ТЕХНИКА


568
        NAVIGATIONAL & Torpedo System ORCA 2000 : operation and maintenace instructions / Zoran Đorđević, Marinko Aleksić, Srđan Mitrović, Dragan Milosavljević ; editor Aleksandar Jovičić. - Tivat : Naval Repair Facility, 2001. - 76 str. : ilustr. ; 29 cm

623
COBISS.CG-ID 512120546


625 ТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИХ ПУТЕВА


569
БОШКОВИЋ, Радуле
        Trodimenzionalna analiza i proračun raspoložive preglednosti u procesu projektovanja puteva : magistarska teza / Bošković Radule ; [mentor Vojo Anđus]. - Beograd : [s. n.], 2001. - 101 list : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 98-101. - Apstrakt ; Abstract: Three-dimensional Analysis and Computation of the Avaliable Sight Distance in the Higway Design Process. - Mag. rad, Građ. Fak., Beograd, 2001. - Umnoženo za odbranu.

625.73(043.2)
COBISS.CG-ID 24841743

570
        МЕТОДОЛОГИЈА пројектовања реконструкције путева / Војо Анђус, Михаило Малетин, Зоран Радојковић, Новица Стевановић. - Београд : Грађевински факултет Универзитета, 2001 (Београд : Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета Универзитета). - III, 96 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Монографије Путеви, железнице, аеродроми)

Тираж 500. - Библиографија: стр. 90-95. - Резиме ; Summary.

ISBN 86-7518-007-1 ! (Број.)


625.76
625.72
COBISS.CG-ID 6078480

претходна
наредна