наредна

Knjige 20010 ОПШТА ГРУПА


004.7 РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ. ИНТЕРНЕТ

1
ВИТОРОВИЋ, Биљана
        Elektronska trgovina - esencijalna dimenzija digitalne ekonomije : magistarski rad / Biljana Vitorović. - Podgorica : B. Vitorović, 2001 ([b. m. : b. i.]). - 160 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 158-160 l. - Apstrakt ; Abstract: Electronic Commerce (E-Commerce) - Essential Dimension of Digital Economy. - Mag. rad, Ekonom. fak., Podgorica, 2001.

(Broš.)

004.738.5:339(043.2)
COBISS.CG-ID 2169869


005 МЕНАЏМЕНТ


2
ЗЕЧЕВИЋ, Лепосава М.
        Internacionalni marketing : globalni pristup / Leposava M. Zečević. - Beograd : Evropski univerzitet za internacionalni menadžment i biznis, 2001 (Beograd : Beopres). - 300 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Biografski podaci: str. 275-276. - Bibliografija: str. 277-286.

ISBN 86-82915-16-2 (broš.)

005(075.8)
COBISS.CG-ID 94808588

3
КИЛИБАРДА, Данило
        Upravljanje konfliktima na radu / Danilo Kilibarda, Gordana Janežić. - Beograd : Savezni centar za unapređenje ugostiteljstva i hotelijerstva, 2001 (Beograd : Nauka i društvo). - 91 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 90-91.

(Broš.)

005:159.9(035)
159.9::331.101(035)
COBISS.CG-ID 91531788


007 ДЈЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈА УОПШТЕ. ТЕОРИЈА ИНФОРМАЦИЈА И КОМУНИЦИРАЊА. КИБЕРНЕТИКА


4
ЈАУКОВИЋ, Михаило
        Увод у информационе системе / Михаило Јауковић. - 3. допуњено и прерађено изд. - Београд : Факултет организационих наука, 2001 (Нови Београд : Графичка школа). - XII, 398 str. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 500. - Библиографија: стр. 395-397.

ISBN 86-80239-63-1 (Брош.)


007(075.8)
002(075.8)
COBISS.CG-ID 6092560

5
НАУЧНО стручни скуп Информационе технологије - садашњост и будућност (5 ; 2000 ; Жабљак)
        Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost : zbornik radova sa V naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost održanog na Žabljaku od 27. februara do 5. marta 2000. godine / urednici Novak D. Jauković, Srđan S. Stanković, Srbijanka R. Turajlić ; [organizatori skupa Elektrotehnički fakultet, Podgorica [i] Elektrotehnički fakultet, Beograd [i] Elektrotehnički fakultet, Banja Luka]. - Podgorica : Elektrotehnički fakultet ; Beograd : Elektrotehnički fakultet ; Banja Luka : Elektrotehnički fakultet, 2001 (Cetinje : Obod). - 223 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: IT MM. - Tiraž 400. - Bibliografija uz sve radove. - Abstracts. - Registar.

(Broš.)

007:681.32(082)
65.01:681.32(082)
681.391(082)
681.32(082)
COBISS.CG-ID 3666960

6
ФЕСТИВАЛ информативних достигнућа (8 ; 2001 ; Будва)
        Festivalski katalog : [Osmi] festival informatičkih dostignuća, Budva 23-29. 09. 2001. / [organizatori Republika Crna Gora, Republički sekretarijat za razvoj, Kompanija za konsalting [i] Biznis Link ; urednik Milan Mrvaljević]. - Podgorica : Festival informatičkih dostignuća-Infofest, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 209 str. : ilustr. ; 21 cm

Tekst na srp. i eng. jeziku. - Bibliografija uz većinu radova.

007:681.32(082)
007.52(082)
681.32(082)
COBISS.CG-ID 4414480


008 ЦИВИЛИЗАЦИЈА. КУЛТУРА. НАПРЕДАК


7
ОБРАДОВИЋ, Милован
        Проф. др. Здравко Делетић - наставни и научни рад / Милован Обрадовић. - Блаце : [б. и.], 2001 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 63-71 ; 25 cm

Насл. над текстом. - На кор.: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет. - "Излагање на културној манифестацији `Беранско љето 2001`, тема `Школство у Беранама` - вече проф. др. Здравка Делетића, Беране , 18. јула 2001." ---> фус нота на крају текста. - Апстракт ; Apstract. - П. о.: Зборник радова Филозофског факултета ; 30, 2000.

(Брош.)

008:929 Делетић З.
COBISS.CG-ID 6280976

8
ПАВИЋЕВИЋ, Светислав А.
        Црногорска култура : (држава, нација, традиција) : пролегомена за историју црногорске културе / Светислав Алексин Павићевић. - [Специјално изд.]. - Београд : С. Павићевић, 2001 (Београд : Copy shop). - 290 стр. ; 24 cm. - (Едиција Орфенон ; књ. 4)

Кор. насл.: Живјети заједно. - Тираж 30 нумерисаних примерака. - О црногорској култури - критички, отворено, синтетички, са пројекцијом / Првослав Ралић: стр. 278-282. - Ауторографија: стр. 283. - Библиографија: стр. 273-277.

(Брош.)


008(497.16)(091)
316.7(497.16)
COBISS.CG-ID 5728784


011/016 БИБЛИОГРАФИЈЕ


9
АРАНИТОВИЋ, Добрило
        Био-библиографија Душана Ђуровића / Добрило Аранитовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001. - Стр. 227-270 ; 24 cm

Регистар. - П.о.: Књижевно дјело Душана Ђуровића, зборник са научног скупа ; књ. 59. Одјељење умјетности ; књ. 20.

012 Ђуровић Д.
COBISS.CG-ID 512404198

10
БУЛАТОВИЋ, Ранко Н.
        Вредновање образовног понашања одраслих : један приступ и библиографија / Ранко Н. Булатовић. - Београд : Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета, 2001 (Београд : Нови дани). - 190 стр. ; 16 cm. - (Библиотека Андрагошке студије ; 14)

Тираж 500.

ISBN 86-82019-44-2 (Брош.)


016:37.01
374.7
37.013.83
COBISS.CG-ID 1915661

11
        ЉУБО Павићевић : 1911-2000 / [уредио Милинко Шарановић]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001 (Подгорица : Спектар). - 53 стр. : слика Љ.Павићевића ; 24 cm. - (Споменице преминулим члановима Академије / Црногорска академија наука и умјетности ; св. 30)

Тираж 200 Садржи и: Био-библиографија Љуба Павићевића / приредила Марија Аџић.

ISBN 86-7215-121-6

012:63 Павићевић Љ.
63:929
COBISS.CG-ID 512006118

12
        МАРКО Улићевић : 1919-1999. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2001 (Подгорица : Spektar). - 44 стр. : слика М. Улићевића ; 24 cm. - (Споменица преминулим члановима Академије / Црногорска академија наука и умјетности ; св. 31)

"Споменица Марко Улићевић"- - - > колофон. - Тираж 200. - Садржи и: Био-библиографија Марка Улићевића / припремио М.[Милорад] Мијушковић.

ISBN 86-7215-122-4 (брош.)

012 Улићевић М.
016:929 Улићевић М.
63:929 Улићевић М.
COBISS.CG-ID 1983757

13
МИЛОВИЋ, Милорад Т.
        Библиографија о Паштровићима / Милорад Т. Миловић. - Петровац на мору : Одбор за сакупљање грађе о Паштровићима, 2001 (Ужице : Графичар). - 820 стр. ; 29 cm

Тираж 500. - Регистри.

(Пл.)


015(497.16)
COBISS.CG-ID 3885840

14
МИЛОВИЋ, Милорад Т.
        Црногорски роман : 1883-2000 : библиографија / Милорад Т. Миловић. - [Б.м. : б.и., 2001] ([б.м. : б.и.]). - Стр. 103-156. ; 24 cm

Кор. насл. - П.о.: Библиографски вјесник ; год. 30, 2001, бр. 1-2-3.

(Брош.)


016:821.163.4-31"1883/2000"
COBISS.CG-ID 4458512

15
        НАУКА и критика : био-библиографија Здравка Делетића / [уредник Влајко Ћулафић]. - Беране : Информативни центар Беране, 2001 (Краљево : Офсет прес). - 122 стр. ; 25 cm

Тираж 400.

(Брош.)

929:93/99 Делетић З.
012 Делетић З.
COBISS.CG-ID 4318480

16
        ЦРНОГОРСКА библиографија : [1494-1994] / [главни и одговорни уредник Душан Ј. Мартиновић]. Т. 3, Расправе, чланци и књижевни радови у серијским публикацујама. Књ. 13, 1976-1978 / Љиљана Липовина. - Цетиње : Централна народна библиотека Републике Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 2001 (Ужице : Рујно). - III, 754 стр. ; 29 cm

На спор. насл. стр. : Montenegrian bibliography : 1494-1994. Vol. 3, Discussions, articles and literary works in periodic publications. Book 13, 1976-1978 = Černogorska%ja bibliografi%ja : 1494-1994. T. 3, Staty [t. e.] Stat´i, očerki i literaturnye proizvedeni%ja v periodičeskih publikaci%jah. Kn. 13, 1976-1978. - Штампано двостубачно. - Тираж 2000. - Библиографија: стр. III. - Регистри. - Печат: "Ex libris Библиотека Др Д. Ј. М." - насл. стр., стр. 275 (захвата текст насл. удк групе) ; Примјерак луксузног повеза са угравираним "ЦБ" на кор.: иПб6ДЈМ\н1203\с3/13: ЦНБЦТ

ISBN 86-7079-073-4 (Пл.)


015(497.16)"1976/1978"
COBISS.CG-ID 4655888

17
ŠIJAKOVIĆ, Bogoljub
        Bibliographia Praesocratica : a Bibliographical Guide to the Studies of Early Greek Philosophy in its Religious and Scientific Contexts with an Introductory Bibliography on the Historiography of Philosophy (over 8,500 Authors, 17,664 Entries from 1450 to 2000) / Bogoljub Šijaković. - Paris : Les Belles Lettres, 2001. - 700 str. : ilustr. ; 26 cm

Djelimično tekst uopr. na engl., franc. i srp. jeziku. - Foreword ; Avant-propos / Bogoljub Šijaković ; Uvodno slovo / Bogoljub Šijaković: str. 27-38. - Waiting for Easter, 55 years after 1944 ; En attendant Pâques, 55 ans après 1944 ; Čekajući Vaskrs, 55 godina poslije 1944: str. 39-47. - Registri.

ISBN 2-251-18002-8

016:1(38)
COBISS.CG-ID 183252743


02 БИБЛИОТЕКАРСТВО. БИБЛИОТЕКЕ


18
ВОЈИНОВИЋ, Драгица
        Видак Рајковић : in memoriam : 1935-2001. / [Драгица Војиновић]. - [Б.м. : б.и.], 2002 ([б.м. : б.и.]). - Стр. 247-257 : слика В. Рајковића ; 24 cm

Насл. над текстом. - Ауторово име на крају текста. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 252-253. - Библиографија Видака Рајковића: стр. 253-257. - П.о.: Библиографски вјесник ; год. 30, бр. 1-2-3, 2001.

(Брош.)

02:929 Рајковић В.(041)
012 Рајковић В.
COBISS.CG-ID 7391760

19
ДЕЛЕТИЋ, Здравко
        Библиотека и њен значај за историографију / Здравко Делетић. - Блаце : [б. и.], 2001 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 107-131 ; 25 cm

Насл. над текстом. - На корицама: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 130-131. - Abstract: Library and its Importance for Istoriography. - П.о.: Зборник Филозофског факултета ; 30, 2000.

(Брош.)


025.3(041)
COBISS.CG-ID 6114576

20
РАСТОДЕР, Мила
        Knjiga na razmeđu : povodom sto dvadeset godina narodnog bibliotekarstva u Baru : (1881-2001) / Mila Rastoder. - Bar : Kulturni centar, 2001 (Bar : Fair print). - 248 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Barski ljetopis)

Tiraž 500. - Rekli su uz jubilej: str. 179-210. - Bibliografija: str. 243-245. - Rezime ; Summary / prevela Danijela Čejović. - Registri.

ISBN 86-7004-030-1 (Broš.)
a) Народна библиотека и читаоница "Иво Вучковић" (Бар) - 1990-2000

027.52(497.16)"1990/2000"
026/027(497.16)"1881/2001
COBISS.CG-ID 3855632

21
        ШКОЛСКО библиотекарство данас : са Округлог стола одржаног 15. јануара 2001. године у Подгорици / [уредник Мироје Вуковић]. - Подгорица : Просвјетни рад, 2001 (Подгорица : Побједа). - 168 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 1000. - Библиографија уз поједине радове.

(Брош.)


027.8(082)
COBISS.CG-ID 3855120


050 СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ. ПЕРИОДИКА


22
ВУЈИЋ, Гордана
        Руска књижевна и језичка периодика у фонду Библиотеке матице српске : писмени рад за стручни испит из библиотечке делатности / Гордана Вујић. - Београд : [б. и.], 2001. - 42 листа ; 34 cm

Библиографија: стр.42. - Стручни библиотечки рад.


050(470):821.161.1"17/19"(01)
015:050(470)"17/19"
COBISS.CG-ID 191474183


061 ОРГАНИЗАЦИЈЕ. УДРУЖЕЊА. КОРПОРАЦИЈЕ. ДРУШТВА


23
АНДРИЈАШЕВИЋ, Божо
        Приручник о васпитном деловању у спортским и културним групама младих у ваншколској организацији / Божо Андријашевић. - Врбас : Звезда, 2001 (Врбас : Звезда). - 35 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 31. - Библиографија: стр. 32-33.

(Брош.)


061.237:37-053.6(035)
COBISS.CG-ID 5393680

24
ВУКОТИЋ, Драгутин
        Бесједе и огледи / Драгутин П. Вукотић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1994-<2004>. - Књ. <1-4> ; 24 cm

Досадашњи садржај:
2 / уредник Ново Вуковић. - 2001 (Београд : Војна штампарија). - 290 стр. - (Посебни радови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 11). - Тираж 500. - Дилеме интелектуалног ангажмана / Ново Вуковић: стр. 7-12.
3 / уредник Радомир Ивановић. - 2001 (Цетиње : Ивпе). - 327 стр. - (Посебна издања / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 13). - Тираж 500. - Хумана реч беседника / Миодраг Радовић: стр. 291-293. - Расправа о безусловном хуманизму / Радомир В. Ивановић: стр. 294-299. - Распеће или враћање Хипократу / Јован Букелић: стр. 300-302. - Етичке контроверзе у медицини / Вујадин Оташевић: стр. 303-304. - Бесједе и огледи (I) / Đoko Jočić ... [i dr.]: str. 305-317. - Napomena urednika / [Radomir V. Ivanović]: str. 319-322. - Bilješka o autoru: str. 323-324. - Bilješke uz tekst.
4 : научно-етичке недоумице / уредник Радомир В. Ивановић. - 2004 (Цетиње : Ивпе). - 264 стр. : слика аутора . - (Посебни радови / Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица ; књ. 20). - Тираж 500. - Научно-етичка промишљања Драгутина Вукотића / Бранко Поповић: стр. 11-15. - Био-библиографија академика Драгутина П. Вукотића / Марија Аџић: стр. 203-259. - Регистар. - Садржи и: Прикази четворокњижја Драгутина Вукотића. - Печат: "Ex libris Библиотека Др Д. Ј. М." - насл. стр., стр. 125, 149.: иПб6ДЈМ\н421\x4: ЦНБЦТ

ISBN 86-7215-118-6 (књ. 3)
ISBN 86-7215-147-X (књ. 4)
(Брош.)

061.12:929 Вукотић Д.
016:929 Вукотић Д.
001
614.253
COBISS.CG-ID 1855248

25
        ДУРМИТОРСКА књига. Т. 1, (Дани Дурмитора у Београду 1993-1999) / [Миро Вуксановић главни и одговорни уредник]. - Београд : Удружење Дурмитораца, 2001 (Београд : Стручна књига). - 423 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Предговор / Лазар Раонић: стр. 5-19. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-419-0155-8
a) Удружење Дурмитораца (Београд) - 1993-1999

061.237(497.11)"1993/1999"(082)
929(497.16)(082)
930.85(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 5769232

26
        KAKO osnovati i registrovati nevladinu organizaciju u Crnoj Gori / pripremio Međunarodni Centar za neprofitno pravo (International Center for Not -for Profit Law - ICNL), u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Crne Gore, Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centrom za razvoj nevladinih organizacija iz Podgorice. - Budimpešta : Međunarodni centar za neprofitno pravo (ICNL), 2001 (Podgorica : Slog). - 39, 32 str. ; 22 cm

Nasl. str. prištampanog prevoda: How to Establish and Register a Non - Governmental Organization in Montenegro. - Tekst na srp. i engl. jeziku štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 700.

(Broš.)

061.2(497.16)
347.136:061.2(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 3650576

27
        KOMENTAR Zakona o nevladinim organizacijama / [autori Dragan Golubović ... et al.]. - Podgorica : CEDEM [i e.] Centar za demokratiju i ljudska prava, 2001 ([s. l. : s. n.]). - 80 str. : tabele ; 22 cm

Podatak o autorima preuzet sa str. 6 i 7. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)

061.2(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 5958160

28
        PROFILI donatora : sa uputstvima za pisanje prijedloga projekata / [pripremili Zlatko Vujović, Goran Đurović, Stevo Muk]. - Podgorica : Centar za razvoj nevladinih organizacija, 2001 (Cetinje : IVPE). - 54 str. ; 30 cm

Prema predgovoru ovo je 1. izd. - Tiraž 500.

(Broš.)

061.235
COBISS.CG-ID 3985936

29
        COMMENTARY on the Montenegrin Law on Non-Governmental Organizations / [authors Dragan Golubović ... et al.]. - Podgorica : CEDEM [i. e.] Centar za demokratiju i ljudska prava = Center for Democracy and Human Rights, 2001 ([s. l. : s. n.]). - 87 str. : tabele ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Komentar Zakona o nevladinim organizacijama. - Podatak o autorima preuzet sa str. 6-7. - Napomene uz tekst.

061.2(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 512014263


069 МУЗЕЈИ. МУЗЕОЛОГИЈА. ИЗЛОЖБЕ


30
        ZAVIČAJNI muzej u Jagodini : vodič = Regional Museum in Jagodina : guide. - Jagodina : Zavičajni muzej, [s. a.] ([s.l. : s.n.]). - [4] str. : tlocrt muzeja ; 33 cm

(broš.)
a) Завичајни музеј (Јагодина) - Водичи

069.013(497.11 Јагодина)(036)
COBISS.CG-ID 176205575