претходна
наредна
4411
ЂУРЂЕВАЦ, Нада
        Čirgić: To što je rekla govori samo o njoj : dekan Fakulteta za crnogorski jezik kritikuje izjavu profesorice Rajke Glušice / N. Đurđevac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18083 (23. april 2016), str. 8.

811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 31102992

4412
ИЛИЋ, Радомир
        Takozvani ekavizmi u govoru bjelopoljskih Muslimana / Radomir Ilić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.182. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 64 (2015), str. 177-182.

811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 30108432

4413
ЈОВАНОВИЋ, Владимир
        Njegoš o crnogorskome jeziku i najraniji zapisani pomeni imenovanja crnogorskoga jezika / Vladimir Jovanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 17, br. 5-6 (2015), str. 161-169.

811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 30151440

4414
ЛУКИЋ, Милица
        "Idealističke teze" o jeziku Vjekoslava Babukića / Milica Lukić, Vera Blažević Krezić. - Bibliografija: str.113-115. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 8/2, br. 16 (2015), str. 95-116.

811.163.4:929 Бабукић В.

COBISS.CG-ID 30205200

4415
МАНОЈЛОВИЋ, Мирјана
        Rovinski o jeziku Crnogoraca / Mirjana Manojlović. - Bilješke uz tekst. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 64 (2015), str. 183-192.

811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 30108944

4416
МАТЕЉАК Попић, Анела
        Đuro Rapić kao propovjednik 18. stoljeća / Anela Mateljak Popić. - Bibliografija: str.176-180. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 8/2, br. 16 (2015), str. 141-180.

811.163.42:929 Рапић Ђ.

COBISS.CG-ID 30206224

4417
МАТОВИЋ, Веселин
        Зажељех српска слова / Веселин Матовић.

U: Љетопис Бањана и Рудина. - ISSN 2337-0769. - стр. 618-629.

811.163.4:003.349(497.16)

COBISS.CG-ID 30230032

4418
НИКИТОВИЋ, Јован
        Bečanović: Temeljni tekst naše kulture : CANU predstavila prvi tom "Riječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika" / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18069 (9. april 2016), str. 18-19.

811.163.4(038)

COBISS.CG-ID 30971408

4419
ПЕРОВИЋ, Миленко А.
        Presjednica Savjeta je u bitnom ugrozila kredibilitet CANU : reakcija na parlamentu Rezoluciju o Riječniku crnogorskog jezika / Milenko A. Perović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18178 (2. avgust 2016), str. 20-21.

811.163.4(038)

COBISS.CG-ID 31415056

4420
ПОПОВИЋ, Никола
        Vrijedan doprinos crnogorskoj komparatistici i njegošologiji : (Vesna Kilibarda, Njegoš i Italija, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2014) / Nikola Popović. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 8/1, br. 15 (2015), str. 481-484.

811.163.4.09:929 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 30194960

4421
ТАКУЈА, Наказава
        Korijen ideje crnogorskog jezika / Nakazava Takuja. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.361-362. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 355-362.

811.163.4(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 31832848

4422
ТОДОРОВИЋ, Миодраг
        Све је моје у српском језику / Миодраг Тодоровић.

U: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 11, бр. 43-44 (септембар 2014), стр. 17-19.

811.163.4(091)(497.16)

COBISS.CG-ID 30288656

4423
ЧИРГИЋ, Аднан
        Doprinos Radomira Aleksića proučavanju crnogorskih govora / Adnan Čirgić. - Bibliografija: str.315. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/2, br. 14 (2014), str. 303-316.

811.163.4'282.2(497.16):929 Алексић Р.

COBISS.CG-ID 30168336

4424
ЧИРГИЋ, Аднан
        Doprinos hrvatskih jezikoslovaca proučavanju crnogorskoga jezika / Adnan Čirgić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.229-230.

U: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. - ISSN 1800-5713. - Knj. 11 (2015), str. 221-230.

811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 29399056

4425
ЧИРГИЋ, Аднан
        Dragomir Vujičić i crnogorska dijalektologija / Adnan Čirgić. - Bibliografija: str.463-464. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 8/1, br. 15 (2015), str. 459-464.

811.163.4'28(497.16):929 Вујичић Д.

COBISS.CG-ID 30192912

4426
ЧИРГИЋ, Аднан
        Radoslav Rotković kao jezikoslovac / Adnan Čirgić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.140-142.

U: Radoslav Rotković / [urednici Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, Nikola Popović]. - Cetinje : Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2014. - (Zbornici ; knj. 6). - ISBN 978-9940-579-56-2. - Str. 125-142.

81:929 Ротковић Р.

COBISS.CG-ID 31056912


811.163.41 СРПСКИ ЈЕЗИК


4427
БАКРАЧ, Милица
        Усјековање главе српскога језика / Милица Бакрач.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 10-11.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31165968

4428
БРУЈИЋ, Ђорђе
        Гдје су уџбеници за српски језик? / Ђорђе Брујић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 37-40.

811.163.41:371.671(497.16)

COBISS.CG-ID 31166736

4429
ВОЈВОДИЋ, Момир
        Опет муте, роде, о језику твојем / Момир Војводић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 41-43.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31166992

4430
ВОЈВОДИЋ, Огњен
        Стогодишњица југословенског вишеименовања српског језика / Огњен Војводић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 44-62.

811.163.41(497.1)

COBISS.CG-ID 31167248

4431
ВУКСАНОВИЋ, Момчило
        Насиље над српским језиком : умјесто предговора / Момчило Вуксановић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 7-9.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31165712

4432
ГОЈКОВИЋ, Љубица
        Десет година од разарања српског језика / Љубица Гојковић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 63-65.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31167504

4433
ЖИВАЉЕВИЋ Велички, Тодор
        Концепт псеудотрадиције у служби преобликовања историјског, културног и националног бића Црне Горе / Тодор Живаљевић Велички.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 66-71.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31167760

4434
ЗУКОВИЋ, Љубомир
        Играли су свакојако, па најпосле - наопако / Љубомир Зуковић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 72-78.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31168016

4435
КОВАЧЕВИЋ, Милош
        Наука не признаје политику / Милош Ковачевић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 79-83.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31168272

4436
КРАЉ, Милица
        Српски језик - знак који рај божански јавља / Милица Краљ.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 84-92.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31168528

4437
МАРОЈЕВИЋ, Радмило
        Народ је језик, језик је народ : филолошка наука о србистици, етногенези, глотогенези и културном идентитету Срба / Радмило Маројевић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 93-112.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31168784

4438
МАТОВИЋ, Веселин
        Нагодба повезана незнањем / Веселин Матовић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 113-118.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31169040

4439
МИЛИЋЕВИЋ, Наташа
        "Господ-ин, грађанин, друг, поданик": друштвене промене и језик у Србији 1944-1950." / Наташа Милићевић. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.

U: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - God. 88, br. 1/2 (2015), str. 217-232.

811.163.41:316.7(497.11)"1944/1950"

COBISS.CG-ID 30774544

4440
ОСТОЈИЋ, Видосава
        Бранећи српски језик браните своје потомство / Видосава Остојић.

U: Насиље над српским језиком / [уредник Баћко Милачић]. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2014. - (Библиотека Документи). - ISBN 978-9940-27-068-1. - Стр. 119-124.

811.163.41(497.16)

COBISS.CG-ID 31169296

претходна
наредна