претходна
наредна
4201
ТОМАС, Пол-Луис
        Mesto crnogorskog u zajedničkoj gramatici BCHS jezika / Paul-Louis Thomas. - Bibliografija: str.366-367. - Résumé.

U: Njegoševi dani 4 / [Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 4], Kotor, 31. avgusta, 1, 2. i 3. septembra 2011. godine. - Nikšić : Filozofski fakultet, 2013. - ISBN 978-86-7798-083-2. - Str. 361-367.

811.163.4'36(497.16)

COBISS.CG-ID 28207120


811.163.41'366.5 ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


4202
БУРИЋ, Милена
        Аорист у народним епским десетерачким пјесмама / Милена Бурић. - Bibliografija: str. 140-141. - Bibliografske napomene uz tekst. - Summary.

U: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - Knj. 2 (2015), str. [121]-141.

811.163.4'366.582.4:[821.163.4-13:398

COBISS.CG-ID 513833958


811.163.41'367.62 ЛЕКСИЧКЕ РИЈЕЧИ. ВРСТЕ РИЈЕЧИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ


4203
МАРОЈЕВИЋ, Радмило Н.
        Функционална перспектива реченице, версификација и текстологија Његошевог спјева Луча микрокозма / Радмило Н. Маројевић. - Библиографија: стр. 70-72. - Резјуме.

У: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - 1, 1 (2014), Стр. [53]-72.

811.163.4'367:821.163.4-1 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 513604070

4204
СТАНОЈЧИЋ, Живојин С.
        Његошев језик и процеси номинализације реченице / Живојин С. Станојчић. - Библиографске напомене уз текст и на стр. 77. - Summary.

У: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - 1, 1 (2014), Стр. [73]-78.

811.163.4'367:821.163.4-1 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 513604326


811.163.41'373 ЛЕКСИКОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


4205
БРАЈИЧИЋ, Цвијета
        Italijanizmi u jeziku Petra II Petrovića Njegoša / Cvijeta Brajičić. - Bibliografija: str.28-29. - Summary.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 3-29.

811.163.4'373.45 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 26197776

4206
ВЕЉКОВИЋ, Жарко Б.
        Порфирогенитова "Лонтодокла" - данашњи Љутотук - неколики балканоромански топоними Бјелопавлићког краја / Жарко Б. Вељковић. - Библиографија: стр.20-23. - Summary.

У: Октоих. - ISSN 1800-9107. - Год. 3, бр. 4 (2013), стр. 13-25.

811.163.4'373.21(497.16)

COBISS.CG-ID 26210576

4207
ВУЈОВИЋ, Новица
        Mikrotoponomastika Nikšićkog polja : doprinos Dragoljuba Petrovića proučavanju toponima Opštine Nikšić / Novica Vujović.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 7 (april, 2014), str. 8-9.

811.163.4'373.21(497.16 Никшић)

COBISS.CG-ID 27774736

4208
ЈОВОВИЋ, Иван
        Sead Šlaković: "Rječnik osmanske leksike barskoga kraja" / Ivan Jovović.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 213-214.

811.163.4'373.45(497.16 Бар)

COBISS.CG-ID 27627280

4209
ЈОКНИЋ, Милорад
        Svjedok narodne prošlosti : (mr Đorđije Ostojić: "Hidronimija Drobnjaka", OŠ "Dušan Obradović", Žabljak, 2013) / Milorad Joknić.

U: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 20/21 (decembar 2013 - januar 2014), str. 35.

811.163.4'373.21:556

COBISS.CG-ID 27897872

4210
ПЕЈАНОВИЋ, Ана Б.
        Фразеологија у Речнику Његошева језика / Ана Б. Пејановић. - Библиографија: стр.51-52. - Апстракт.

У: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - Књ. 1 (2014), стр. 43-52.

811.163.4'373.7
821.163.4.09 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 26252560

4211
ПУЛЕВИЋ, Вукић
        Иван Црнојевић у црногорској топонимији / Вукић Пулевић, Новица Самарџић.

U: Лучиндан. - ISSN 1800-5039. - Год. 18, бр. 49 (2015), стр. 13-20.

811.163.4'373.21(497.16)

COBISS.CG-ID 28130320

4212
ПУЛЕВИЋ, Вукић
        Tragovi osmanlijske vladavine u crnogorskoj toponimiji i antroponimiji na primjeru okoline Spuža / Vukić Pulević. - Rezime.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 61-62 (2014), str. 225-232.

811.163.4'373.21/.23(497.16)

COBISS.CG-ID 27558928

4213
ПУЛЕВИЋ, Вукић
        Treća dopuna fitotoponimiji i zootoponimiji Crne Gore / Vukić Pulević. - Abstrakt.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 281-367.

811.163.4'373.21(497.16)

COBISS.CG-ID 26201104

4214
РАДОЈЕВИЋ, Миро М.
        Toponimija sela Mokro kod Šavnika / Miro M. Radojević. - Abstrakt.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 369-380.

811.163.4'373.21(497.16)

COBISS.CG-ID 26201360

4215
СТОЈОВИЋ, Гордан
        Crnogorski toponimi u Latinskoj Americi i Karibima / Gordan Stojović. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 60-61 (2014/2015), str. 331-334.

811.163.4'373.21(497.16)(73)

COBISS.CG-ID 27542800

4216
ЧАРАПИЋ, Драгана
        Sinonimija iz ugla anglističkih lingvističkih teorija / Dragana Čarapić. - Bibliografija: str.149-150. - Summary.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 139-151.

811.163.4'373.421(497.16)

COBISS.CG-ID 26199056

4217
ЧИРГИЋ, Аднан
        Orijentalizmi u crnogorskome jeziku s osvrtom na Njegošev jezik / Adnan Čirgić. - Bibliografija: str.243. - Abstract.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 61-62 (2014), str. 239-244.

811.163.4'373.45(497.16)

COBISS.CG-ID 27559696

4218
ЧИРГИЋ, Аднан
        Sead Šlaković: "Rječnik osmanske leksike barskoga kraja" / Adnan Čirgić.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 210-212.

811.163.4'373.45(497.16 Бар)

COBISS.CG-ID 27627024

4219
ЏОГОВИЋ, Алија
        Orijentalizmi kao nasljeđe osmanlijske jezičke kulture : (na primjeru "Sandžački rječnik orijentalizama" orijentaliste A. Z.) / Alija Džogović.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 61-62 (2014), str. 233-237.

811.163.4'373.45

COBISS.CG-ID 27559184

4220
ШЛАКОВИЋ, Сеад
        Rječnik osmanske leksike barskoga kraja / Sead Šlaković.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 215-218.

811.163.4'373.45(497.16 Бар)

COBISS.CG-ID 27627536


811.163.41'374 ЛЕКСИКОГРАФИЈА. РИЈЕЧНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


4221
ЛОМПАР, Драгица
        Dr Čedomir Bogićević: Crnogorski pravno-istorijski rječnik, 2. dopunjeno izdanje, Podgorica, Službeni list Crne Gore, 2010, 805 str. / Dragica Lompar.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 20, br. 2 (2013), str. 239-241.

811.163.4'374:34(497.16)

COBISS.CG-ID 27587856

4222
РАДОВИЋ Тешић, Милица
        Лексикографски рад Митра Пешикана / Милица Радовић Тешић. - Библиографија: стр.12. - Summary.

У: Октоих. - ISSN 1800-9107. - Год. 3, бр. 4 (2013), стр. 7-12.

811.163.4'374

COBISS.CG-ID 26210320


811.163.42 ХРВАТСКИ ЈЕЗИК


4223
БАДУРИНА, Лада
        Hrvatski pravopis u 90-im godinama 20. stoljeća: povratak tradiciji ili restandardizacija pravopisne norme / Lada Badurina, Nikolina Palašić. - Bibliografija: str.394-395. - Summary.

U: Njegoševi dani 4 / [Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 4], Kotor, 31. avgusta, 1, 2. i 3. septembra 2011. godine. - Nikšić : Filozofski fakultet, 2013. - ISBN 978-86-7798-083-2. - Str. 385-396.

811.163.42'35"19"

COBISS.CG-ID 28207888

4224
КРАМАРИЋ, Златко
        Konstrukcija identiteta u hrvatskoj i makedonskoj književnosti - na primjerima iz romana M. Jergovića i P. Avirovića : (plenarno izlaganje) / Zlatko Kramarić. - Bibliografija: str.431-432. - Summary.

U: Njegoševi dani 4 / [Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 4], Kotor, 31. avgusta, 1, 2. i 3. septembra 2011. godine. - Nikšić : Filozofski fakultet, 2013. - ISBN 978-86-7798-083-2. - Str. 409-433.

811.163.42.09-31
821.163.3.09-31

COBISS.CG-ID 28208400

4225
МУСИЋ, Дарио
        Put za povratak korijenima / Dario Musić.

U: Bokeški ljetopis. - ISSN 1800-6078. - Br. 4 (2015), str. 51-58.

811.163.42(497.16 Бока Которска)

COBISS.CG-ID 27903760

4226
ПРАНКОВИЋ, Иво
        Rastavni veznik i habitualizator bilo / Ivo Pranković. - Bibliografija: str.383. - Summary.

U: Njegoševi dani 4 / [Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 4], Kotor, 31. avgusta, 1, 2. i 3. septembra 2011. godine. - Nikšić : Filozofski fakultet, 2013. - ISBN 978-86-7798-083-2. - Str. 379-383.

811.163.42'367.634

COBISS.CG-ID 28207632


811.163.6 СЛОВЕНАЧКИ ЈЕЗИК


4227
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Doprinos poznavanju posebnosti oba jezika : Slovenačko-crnogorski i crnogorsko-slovenački rječnik predstavljen u Podgorici / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17953 (12. decembar 2015), str. 18.

811.163.6ʼ374=163.4
811.163.4ʼ374=163.6

COBISS.CG-ID 29642000


82 КЊИЖЕВНОСТ


4228
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Književnost ne poznaje granice : turski pisci gostovali na festivalu "Odakle zovem" / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17796 (5. jul 2015), str. 15.

82:06.07

COBISS.CG-ID 28585744

4229
НАП, Стивен
        Protiv teorije / Stiven Nap, Volter Ben Majkls ; prevela Sanja Ćetković.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 16, br. 5-6 (2014), str. 219-237.

82:1

COBISS.CG-ID 27269392

4230
УГРЕШИЋ, Дубравка
        Ženski kanon?! / Dubravka Ugrešić. - Bilješke uz tekst.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 16, br. 1/2 (2014), str. 58-63.

82:305-055.2

COBISS.CG-ID 26387472

претходна
наредна