претходна
наредна
4081
СУБОТИЋ, Љиљана
        Речник славеносрпских текстова - историјски и/или синхронијски речник / Љиљана Суботић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 70-71. - Summary.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 63-71.

811.163.4'374(091)

COBISS.CG-ID 18174992

4082
ТОШОВИЋ, Бранко
        Фонетско-фонолошке разлике између ТВ дневника РТЦГ и РТС / Бранко Тошовић. - граф. прикази. - Zusammenfassung.

У: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Стр. 59-72.

811.163.4'344:654.172

COBISS.CG-ID 13293584

4083
ЋОРИЋ, Божо
        Идиосинкразија као принцип језичке политике / Божо Ћорић. - Библиографија: стр. 56-57. - Summary.

У: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Стр. 49-57.

811.163.4'26

COBISS.CG-ID 13291792

4084
ЋОРИЋ, Божо
        Творбена хомонимија : (на примеру универбизованих структура) / Божо Ћорић. - Библиографија: стр. 43-44. - Апстракт; Резюме.

У: Гласник Одјељења умјетности. - ISSN 0350-5480. - Књ. 28 (2010), стр. 35-46.

811.163.4'36

COBISS.CG-ID 16362512

4085
ЋУПИЋ, Драго
        Дијалекатско и стандардно у српском језику у Црној Гори / Драго Ћупић. - Резюме.

У: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Стр. 125-130.

811.163.4'28(497.16)

COBISS.CG-ID 13300496

4086
        UMRO Drago Ćupić : u Beogradu.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15993 (21. jun 2010), str. 16.

80:929 Ћупић Д.

COBISS.CG-ID 16904976

4087
ФАРКАШ, Лоретана
        Oblikovanje stručnoga nazivlja u hrvatskom jeziku 18. stoljeća / Loretana Farkuš. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 118-120. - Developing tehnical vocabulary in the croatian language in 18th century: summary: str. 120.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2010), str. 103-120.

811.163.4'26

COBISS.CG-ID 17165840

4088
ЧИРГИЋ, Аднан
        Vrijedan doprinos leksikografiji : Čedomir Bogićević "Crnogorski pravno istorijski rječnik" / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16081 (18. septembar 2010), Kultura, str. VII.

811.163.4'282.2:34(497.16)
811.163.4'282.2:94(497.16)

COBISS.CG-ID 18293776

4089
ЧИРГИЋ, Аднан
        Prećutkivanjem produžen život falsifikata / Adnan Čirgić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Rezime na eng. jeziku.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 10, br. 40 (2009), str. 221-226.

811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 17160208

4090
ЧИРГИЋ, Аднан
        Primarna i nezaobilazna literatura : Milan Rešetar kao montenegrist : studijom "Štokavski dijalekat" Milan Rešetar dao je veliki doprinos i crnogorskoj i hrvatskoj i bosanskoj dijalektologiji, i jezikoslovlju uopšte / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15998 (26. jun 2010), dodatak Kultura, str. IX.

811.163.4'282

COBISS.CG-ID 16941328

4091
ЏОГОВИЋ, Алија
        Sandžačka ranobalkanska onimija / Alija Džogović.

У: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 45-46 (2010), str. 7-49.

811.163.4'373.21(497.1)

COBISS.CG-ID 16269584

4092
ШОФРАНАЦ, Весна
        Perović: Đe se o zlu radi, tu je cetinjski pop Radović : član Ekspertske komisije za standardizaciju crnogorskog nije iznenađen oglašavanjem mitropolita Amfilohija / V. Š.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16062 (30. avgust 2010), str. 2-3.

811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 17504784

4093
ШОФРАНАЦ, Весна
        Promocija crnogorskog jezika trajna misija : sa Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti poručuju da je sve veće interesovanje mladih za upis na taj odsjek / V. Š.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16062 (30. avgust 2010), str. 2.

811.163.4:378(497.16)

COBISS.CG-ID 17505040

4094
ШОФРАНАЦ, Весна
        Čirgić: Podmeću da bi izazvali otpor : jedan od autora Gramatike i Pravopisa crnogorskog jezika reagovao na izjavu šefice Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti / V. Š.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16063 (31. avgust 2010), str. 4.

811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 17505296

4095
ШЋЕПАНОВИЋ, Предраг Т.
        О постанку имена Колашин и других имена / Предраг Т. Шћепановић. - Библиографија и биљешке уз текст.

У: Гласник српски. - ISSN 1800-7937. - Год. 1, бр. 1-2 (2009), стр. 113-117.

811.163.4'373.21

COBISS.CG-ID 16341008

4096
ШУБАРИЋ, Сања
        О лексици страног поријекла у документима црногорског Сената / Сања Шубарић. - Библиографија и биљешке уз текст.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 361-378.

811.163.4'45(497.16)

COBISS.CG-ID 18186000

4097
ШУБАРИЋ, Сања
        О облицима аориста и имперфекта у рукописима Црногорског сената / Сања Шубарић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Апстракт; Summary.

У: Гласник Одјељења умјетности. - ISSN 0350-5480. - Књ. 28 (2010), стр. 69-85.

811.163.4'36:002(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16364560

4098
ШУШАЊ, Јелена
        Dekomponovanje leksema i birokratizacija jezika na primjerima iz crnogorskih dnevnih novina / Jelena Šušanj. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 45-46. - Lexical decomposition and language bureaucatization on examples taken from the Montenegrin newspapers: summary: str. 46.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2010), str. 3-46.

811.163.4'373.613(497.16)

COBISS.CG-ID 17163280


811.163.41'28 ДИЈАЛЕКТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


4099
ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
        Правци простирања неких језичких појава у Црној Гори / Миодраг Јовановић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Стр. 131-160.

811.163.4'28(497.16)

COBISS.CG-ID 13287184

4100
ЧИРГИЋ, Аднан
        Milan Rešetar kao montenegrist / Adnan Čirgić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 666-668. - Rezime na srp. i eng. jeziku.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2009), str. 655-668.

811.163.4'28(497.16)

COBISS.CG-ID 17194000


811.163.41'36 ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


4101
НЕНЕЗИЋ, Соња
        Активизација и конкурентност неких моционих суфикса у језику црногорских медија / Соња Ненезић. - Библиографгија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Стр. 377-386.

811.163.4'36

COBISS.CG-ID 13288976

4102
ТЕПАВЧЕВИЋ, Миодарка
        Нека колебања у вези са двородним именицама / Миодарка Тепавчевић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Стр. 359-376.

811.163.4'367.622

COBISS.CG-ID 13287952


811.163.41'37 СЕМАНТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


4103
ПУЛЕВИЋ, Вукић
        Prva dopuna fitotoponimiji i zootoponimiji Crne Gore / Vukić Pulević. - Bibliografija: str. 594-596. - Rezime na srp. i eng. jeziku.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2009), str. 537-597.

811.163.4'373.21(497.16)

COBISS.CG-ID 17193744

4104
РАДОВИЋ-Тешић, Милица
        Пива у домаћој речничкој литератури / Милица Радовић-Тешић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Резиме.

У: Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове / уредник Гордана Томовић. - Беране : Свевиђе, Часопис епархије Будимљанско-никшићке : Манастир Заграђе, 2010. - ISBN 978-9940-9227-1-9. - Стр. 223-227.

811.163.4'37:908(497.16Пива)

COBISS.CG-ID 17954320


811.163.41'373 ЛЕКСИКОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


4105
РАДОВИЋ-Тешић, Милица
        О надимку (или имену) Бајо / Милица Радовић-Тешић. - Биљешке уз текст.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 365-369.

811.163.4'373.2:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4173069

4106
ЦИЦМИЛ-Реметић, Радојка
        Бајо Пивљанин у огледалу ономастике / Радојка Цицмил-Реметић и Слободан Реметић. - Библиографија: стр. 314. - Резиме.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 309-315.

811.163.4'373.2:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4172045


811.163.41'374 ЛЕКСИКОГРАФИЈА. РИЈЕЧНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


4107
ОСТОЈИЋ, Бранислав
        Вуков рјечник и почеци црногорске лексикографије / Бранислав Остојић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 19. - Summary.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 7-20.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 18173968

4108
ПИЖУРИЦА, Мато
        Ијекавско издање речника српскога језика : потреба или истјеривање равноправности? / Мато Пижурица. - Библиографија: стр. 61.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 51-61.

811.163.4'374

COBISS.CG-ID 18174736

4109
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Pravila ne stvaraju život, život stvara : predstavljena knjiga Čedomira Bogićevića / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16173 (19. decembar 2010), str. 13.

811.163.4'374:34(497.16)

COBISS.CG-ID 17970960

4110
СТАНОЈЧИЋ, Живојин
        Лексикографска актуализација језичког наслеђа и књижевни језик / Живојин Станојчић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 21-28.

811.163.4'374

COBISS.CG-ID 18174224

претходна
наредна