претходна
наредна


81'37 СЕМАНТИКА


3991
КУЈОВИЋ, Драгана
        Име оријенталног поријекла и псеудооријентални антропонимијски неологизам / Драгана Кујовић. - Биљешке уз текст.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 81, бр. 1-4 (2008), стр. 201-207.

81'373.2(497.16)

COBISS.CG-ID 15411984


81'374 ЛЕКСИКОГРАФИЈА. РЈЕЧНИЦИ


3992
ВУКСАНОВИЋ, Радојка
        Лексикографски поступци у обради збирних именица у дескриптивном речнику / Радојка Вуксановић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 135.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 123-135.

81'374:811.163.4'36

COBISS.CG-ID 18178064

3993
ДЕШИЋ, Милорад
        Основне карактеристике једнотомних рјечника српског језика / Милорад Дешић. - Summary.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 105-122.

81'374

COBISS.CG-ID 18177808

3994
МУРАТАГИЋ-Туна, Хаснија
        O rječnicima kao dodacima književnim djelima / Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Str. 81-103.

81'374

COBISS.CG-ID 18175760

3995
РАДОВИЋ-Тешић, Милица
        Прожимање стандардне и регионалне лексике у прозном уметничком тексту / Милица Радовић-Тешић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 321-331.

81'373

COBISS.CG-ID 18182416

3996
РИСТИЋ, Стана
        О лексикографским поступцима у обради граматичких речи у дескриптивном речнику / Стана Ристић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 48-49. - Summary.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 30-49.

81'374(041)

COBISS.CG-ID 18174480

3997
ЋОРИЋ, Божо
        Лексикографска дела двадесетог века / Божо Ћорић. - Библиографија и биљешке уз текст.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 293-304.

81'374

COBISS.CG-ID 18181904


811 ЛИНГВИСТИКА ПОЈЕДИНИХ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКИХ ГРУПА


3998
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Jezik i književno djelo : međunarodni slavistički skup "Njegoševi dani" počinje danas u Nikšiću / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16064 (1. septembar 2010), str. 18.

811.16-061.3

COBISS.CG-ID 18103568

3999
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Nacija, ideologija, istorija : naučni argumenti obilježili prvi radni dan Međunarodnog slavističkog skupa "Njegoševi dani" u Nikšiću / V. Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16066 (3. septembar 2010), str. 20.

811.16:061.3

COBISS.CG-ID 18160400

4000
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Sažimanje istorije i kulture : međunarodni slavistički skup "Njegoševi dani" počeo danas u Nikšiću / V. Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16065 (2. septembar 2010), str. 17.

811.16:061.3

COBISS.CG-ID 18151184

4001
ЦАМАЈ, Марко
        O turcizmima u albanskom jeziku / Marko Camaj.

У: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 4, br. 14 (specijalno izd.) (2009), str. 37-39.

811.18:338.48

COBISS.CG-ID 18075152


811.111 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК


4002
БОЈОВИЋ, Бранка
        Uloga kolokacija u procesu učenja engleskog kriminološkog jezika / Branka Bojović. - Bibliografija: str. 140-141. - Rezime; Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 8, Br. 22/23 (2010), str. 137-141.

811.111:343.9

COBISS.CG-ID 16544272

4003
БОЈОВИЋ, Бранкица
        Fenomen engleskog jezika kod Ostlera i Kristala / Brankica Bojović. - Bibliografija: str. 125. - Rezime; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 1 (2010), str. 119-126.

811.111-27(100)

COBISS.CG-ID 16390416

4004
БОЉЕВИЋ, Јелена
        Onlajn verzija u budućnosti : internet ugrožava štampano izdanje Oksfordovog rječnika / J. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16062 (30. avgust 2010), str. 13.

811.111'374:004.738.5

COBISS.CG-ID 17497616

4005
ВУЈОВИЋ, Сандра
        Funkcija prozodijskih elemenata u televizijskim emisijama razgovornog tipa na engleskom jeziku / Sandra Vujović. - Bibliografija: str. 144-145. - The functions of prosodic elements in TV talk shows in English: summary: str. 145.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2010), str. 133-145.

811.111'27

COBISS.CG-ID 17170704

4006
KIDA, Ireneusz
        Metalanguage in English and Spanish classroom instruction : how much of transparency? / Ireneusz Kida. - Bibliografija: str. 155. - Rezime na srp. jez.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2010), str. 147-156.

811.111'26
811.134.2'26

COBISS.CG-ID 17171728

4007
НИКИТОВИЋ, Јован
        На граници конвевције : издавачка кућа из Британије објавила моногрфију англистичког скупа у Никшићу / Ј. Никитовић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 16070 (7. септембар 2010), стр. 19.

811.111

COBISS.CG-ID 18248464


811.13 РОМАНСКИ ЈЕЗИЦИ


4008
DRUTA, Inga
        Linguistic situation in Republic of Moldova: linguistic planning and standardization / Inga Druţǎ. - Summary.

U: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Str. 411-415.

811.135.2

COBISS.CG-ID 13317648

4009
HANGANU, Aurelia
        Linguistic interferences: motivation and consequences in case of Republic of Moldova / Aurelia Hanganu. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Str. 405-409.

811.135.2

COBISS.CG-ID 13317136


811.134.2 ШПАНСКИ ЈЕЗИК


4010
КОВАЧ-Барет, Ивана
        Istorijski, pravni i sociolingvistički kontekst jezičke situacije u Španiji / Ivana Kovač-Baret. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 168-172. - Historical, legal and sociolinguistic context of the language situation in Spain: str. 172-173.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2010), str. 157-173.

811.134.2'27

COBISS.CG-ID 17172496


811.161.1 РУСКИ ЈЕЗИК


4011
НЕНЕЗИЋ, Јулија
        Систематизација лексике у високошколској настави руског језика на српском говорном подручју / Јулија Ненезић. - Библиографија: стр. 291. - Резюме.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 279-291.

378:811.161.1'373

COBISS.CG-ID 18181648


811.163 ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИЦИ


4012
ČIRGIĆ, Adnan
        Povodom jednog falsifikata / Adnan Čirgić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 720.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2009), str. 715-720.

811.163(497.16)

COBISS.CG-ID 17199632

4013
ЧИРГИЋ, Аднан
        Štokavska i crnogorska jezička problematika : prof. dr sc Ljudimla Vasiljeva: "Srednjojužnoslavenski književni jezici u sinkroniji i dijakroniji" / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16067 (4. septembar 2010), Kultura, str. IV.

811.163'26

COBISS.CG-ID 18204176


811.163.4 СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК


4014
АБОВИЋ, Миомир
        Метафоризација одређених (прије свега непожељних и негативних) људских обиљежја и карактеристика ( и носилаца тих обиљежја и карактеристика) у лексици романске провинијенције југоисточног дијела Боке Которске / Миомир Абовић. - Библиографија: стр. 244. - Summary.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 233-244.

811.163.4'373.45(497.16Бока Которска)

COBISS.CG-ID 18180112

4015
АБОВИЋ, Миомир
        О неким конструкцијама додатног (додатно-модификативног) карактера у савременом српском (и хрватском) језику / Миомир Абовић. - Библиографија: стр. 67. - Апстракт; Summary.

У: Гласник Одјељења умјетности. - ISSN 0350-5480. - Књ. 28 (2010), стр. 47-67.

811.163.4'36

COBISS.CG-ID 16364304

4016
АБОВИЋ, Миомир
        O prirodi veznika a i mogućnosti komutabilne upotrebe veznika "a" i "i" / Miomir Abović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 60. - On the nature of the connective a and commutation possibilities of the connectives "a and "i" : summary: str. 60.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2010), str. 47-60.

811.163.4'367.625

COBISS.CG-ID 17164048

4017
АБОВИЋ, Момир
        О неким синтаксичким појавама у језику црногорске дневне штампе с обзиром на нормативни статус / Момир Абовић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 357. - Summary.

У: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Стр. 341-358.

811.163.4'367:070.4(497.16)

COBISS.CG-ID 13315344

4018
БАШАНОВИЋ, Јелена
        Преглед главнијих особина акценатског система говорног подручја Горње Зете / Јелена Башановић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 102-103. - Апстракт; Summary.

У: Гласник Одјељења умјетности. - ISSN 0350-5480. - Књ. 28 (2010), стр. 87-103.

811.163.4'282(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16364816

4019
БОЈОВИЋ, Драга
        Из ономастике говора Потарја / Драга Бојовић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Резюме.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 245-259.

811.163.41'373.2(497.16)

COBISS.CG-ID 18180368

4020
БОЈОВИЋ, Драга
        Или стандард и норма српског језика у Црној Гори, или расуло језичког система / Драга Бојовић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Резюме.

У: Језичка ситуација у Црној Гори - норма и стандардизација / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 87. Одјељење умјетности ; књ. 29). - ISBN 978-86-7215-207-4. - Стр. 285-294.

811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 13306384

претходна
наредна